Hammerdals tingslags Dombok 1685 Vt
(Källa: Jämtlands domsagas domböcker 1685 -1686 , vol. AI:11, sid. 15 - 17. ÖLA)
Anno 1685 den 30 och 31 Martij höltz lagha tingh med allmogen aff Hammardahls tinglagh, præsente Priotore och nämbden.

Erich Samuelson i Huxåssen           Peder Christierson i Sohlbergh
Abraham Abrahamson i Jonsgård         Joon Olson i Hallen
Erich Olson i Öhn             Daniel Anderson i Edhe
Hans Jonson i Loråås           Erich Olsson i Ede
Pädher Swänson på Åssen           Erich Jöranson i Tullingsåhs
Oluff Ersson i Sijkåhs           Anders Ersson i Wallen

1.
Dato publicerades Kongl. Maij:tts förr nämbde placater.

2.
Pål Hansson i Håxås fodrade aff sin broder Israel Hansson i Ede 1½ tunna korn á sex dal. silfrm:tt effter warande marckegångh 1674 och een Rd Specie, iembwäll åtta dal. kopparmyntt. Sammalledes twå Richzdaler emoth een kopparkättel i pantt den han intet will igenlössa. Huaremoth Issrael exepierade och invände som föllier, att han fuller bemelte spannmåhl och penningar länt af sin broder, men såssom Påhl med köpenskap och annan handteringh hemma i fadersgården sigh förkåfratt förmehnar han sigh och dee andra syskonen der med wara præiudicerat. Påhl föregaff dee bortlänte wara sine bröllops penninghar och brudhgåffwor och icke förwärfwade på gården, deras modher dödde för ett åhr sedan och fadren läfwer änn och sielf huss bonde waritt och hemmanet hans ähr. Löössören effter modren toges mäst till gäldens afbetahlningh. Påhl haar 4 à 5 åhr warit gifft hemma. Issraell förklarar sigh om kåpparkettelen att han will den inlössa för nijo dal. kåpprm:tt som han står före.

Såssom Issraell Hansson i Eede bekänner sigh länt af sin broder Påfwell Hansson i Högzåhs 1½ tunna korn som effter marckegången då kåstade aderton dal. Koppm:tt tunnan; altså dömmes Issraell deth effter samma wärde betala med 27 dal. koppm:tt tillijka med den länte Richzdal. in Specie och åtta dal. kopp:myntt, jembwäll nijo dal. kopp:myntt som han på een koppar kättell tagit, görande tillsammans fembtijo dal. kopp:myntt som utan oppehåld måtte betahlas, och kopparkättelen cederes och restitueres, emädan Issraels prætension emot Påhl inghen grund i Sweriges lagh hafwer, såwijda syskonen icke i oskipto suttit, eij heller kan Påfwell bewijssas warit sin fader af hemmanettz eenskylte afwell förnär.

3.
Grenås boerne beswärade sigh öfwer Ede-boerne, i deth dee i een och annan måtto medh muhlbeth och skogzwåhner sigh på sinn afradzskogh præiudicera och göra sigh förfångh: anhållandes om lagha correction; huar emoth Eedzboerne inwände och föregofwo sigh eij widare inkrächtatt och gått än deras afradzbref tillåther: Warandes saken för huilcken dee stämbde äre för uthsatte wåhn effter bäfwer för twå åhr sedan, den dee satte emellan Eedzwad och Quarnwattnet som dee sielfwe äga: Opwijsandes afradz brefwett af den 6 Novembris A:o 1666, som lyder ibland annatt att Edz affradzland och fiskie begynnes i Edzwad och sträcker sigh derifrå till Quarnwattns åå och derifrå etc. Grahnåsserne opwiste och sitt affradzbreef aff berörde Dato: lydandes till Långlingz åhn, Nordåhs watns holmen, Nordåssen och in till Quarnwattns åhn: föregifwandes att Byströmmen i sine gamble breef belegen emellen Eedzwadet och Quarnwattnet ähr Grahnåssernes. Bemelte gambla affradzbreff infodrades 1666 på ransakningen och icke restituerades Eedzboerne påstå sitt afradzbreff, deth dee icke öfwer trädt, och Grahnåsserne att Byströmmen aff ålder hördt sig till som brefwen skola uthwijssa: Warandes nögde å bägge sijdhor med laga syhn.

Såssom ingen säker skildnad kan skee, med mindre och för än Grahnåssboernes påberopade gambla afradzbreff framkomma som förmenas tillägna dem Byströmmen, huar uti twisten står; Altså fins skiäligt, att ophöra der med till des wederböranden kan besagde gamble afradzbreef framskaffa.

4.
Hustro Anna Ersdotter Wattrangia, sahl. Comministri Hr Matthiæ Medeni änckia, beswärade sigh öfwer Abraham Abrahamsson Buller som kööpslagat om des hemman Jonsgård för några åhr sedan och deth brukatt, men intet betaltt. Der emoth opwiste Abraham Buller sitt giorde kööp medh sahl. Pastoren herr Israel Noræo effter commission om bemelte Jonssgårdh för 36 Rd á 6 m:k Sm:tt af 2½ tunland, att betala innom fyra åhrs förlåpp, med mehra som sielfwa köpezedelen aff den 30 Martij 1681 innehåller och uthwijsser; Berättandes sigh intett der på betaltt hafwa: prætenderandes under samma kööp Brosved som under Jonssgårdh lydt och legatt, i förmågo af kiöpzedelen som tillehrklarar Jonssgården alla derwid hängiande tillunder föregifwandes sig skatten dragit, och Erik Göransson i Tullingsås Broors swed brukatt. Den 19 Martij A:o 1654 hafwer Per Ersson i Jonssgårdh försålt till Abraham Karlsson een lijten jordepartt Broors Swedh benembd som haar legat under Jonssgårdh innom hängn som icke skattegodz är, utan förland af gården för 19 Rd:r att behålla ewärdeligen utan afgifft, och der Abram skulle behöfwa deth sällia, så skulle han deth biuda til den som på hufwudhemmanett sitter, huilckett och betyges skiett wara, i deth Abram offt. bem:te Broors swedh opdrogh sahl. hr Matthiæ till sytningzlöön som Jonssgård då egde och possiderade. Uti underlagmannen Johan Larsson Norbeli dombreff på Jonssgårdh af den 27 Novembris A:o 1669 fins, att Broorswedh war bårtpantatt ifrå hufwudgården till Abram Carllsson, och så afskedatt, att Abraham skulle deth behålla och åhrligen gifwa till hufwudgården Jonssgårdh 4½ ortt uti chronones uthlagor, huilckett Sahl herr Matthiæ änckia försåldt till Erich Jöransson i Tullingzåhs för tålff Richzdal. utan låtter och lunder som skedde den 25 Octobris Anno 1674, men dee 4½ ortt till Jonssgårdh intett lefwereratt. Hustro Anna Wattrangia bekänner sigh för twå åhr sedan aff Abram Abramssom såssom till fästepenning på kiöpet sex dal. Kopp:myntt bekommitt. Erich Jöransson ähr icke stämbder i detta måhl, uthan elliest som een nämbdeman tilstädz. Hust. Anna genom Pastorem hr Jon Sahlin, prætenderer intresse på träffatt köp om Jonssgården för 36 Rd: emädan som dee inom fyhra åhrs tijdh, som förflutne äre borde wara betaltte som intett skett är, och han sålledes brukatt des hemman sigh till nytta och penningarne intett betaltt, huar aff änckian är nödgatt reesa hijt ifrå Ångermanland. Abram bekänner sigh förnögdt Lars Nilsson i Näset för ett åhrs intresse á 7 Rd, som han skall aff bemelte 36 Rd hafwa, med een half tunna korn.

Såssom af föregående ransakning fins, att Abraham Abra hamsson hafwer till sigh handlatt Jonssgårdz hemmanet om 2½ tunland jordh aff sahl. kyrckioherden Hr Israel Noræo på hustro Anna Wattrangia wägnar för 36 Rd á sex m:kr silfm:tt att betahla innom fyra åhrs förlopp, huilckett kööp han och nu tilstår. Altså böör och samma kööp stånda och icke återgånga som Sweriges lagh dicterer och biuder. Och aldenstundh Abraham föreskrefne terminer till betahlningen intett hafwer hållit, och tijden detta dato blifwer ändatt; Så pröfwar Rätten skiähligt, att han har bordt huardera åhrett betala ¼ af capitalet och uthfästade summa. Och så wijda deth är försummatt och han hemmanett sigh till nytta och gagn brukatt; så dömes Abraham wara plichtig med simpelt intresse á sex pro cento dem att förräntta som belöper effter oprättatt rächningh, sedan den lefrertte twå dal. silfrm:tt äre berächnade 5:31:8 görandes capital och intresse tillsammans 59:31:8 Sm:tt huilcka Abraham forderligast måtte betahla, huar med hustru Annas prætension på Ressepenningarne(?) äre ophäfne. Beträffande Abrahams prætension på Broors swedh som Erich Jöransson i Tullingzåhs sig tillhandlatt, och pröfwas oprydiatt wara aff Jonssgårdz jordewaldz äghor, kan Rätten denne gången icke till sluth antaga, emädan som ingen laga citation är föregången som till all action een begynnelsse wara böör, utan lämbnar Abraham som huffwudhgodzet possiderer och besitter, besagde sin prætension lagligen uthföra som han bäst gitter.

5.
Anders Karlsson i Gärde angaf hurusom dragon Lars Wallmans hustro, Sigrid Jonsdotter förledne åhr 1684 skulle sigh tiena och näst för juhl gått i tiensten och continuerade der uti till fiorton dagar för Olsmässa, huar emoth han hennes son föda skulle och ett hattlärfft till stadpenningh gifwit, och sedan tijo alnar blaggarn. Och så wijda hon befriade sigh med Larss, gick hon uhr tiensten. Larss föregaf henne eij wijdare sig statt, än så länge hon tientte skulle han föda sin son, huar till Anders nekar. Larss förmente att så wijda gifftermåhlet skiedde så skulle hon sin tienst endtledigas, der emoth Anders beklagade, att sitt arbete derigenom studzade och ledh mehn.
      Emädan som Larss Wallman nekar, att hustro Sigrid heela åhrett sigh i tienst stadt, och Anders will henne deth öfwertyga, så opskiuthes saken till deras confrontation.

6.
Olof Jonsson i Sikås prætenderade 4½ mählingar åker i Gåxsjö som skall lydt under Jon Claessons i Sijkåhs, och är beläghen i Gogzsiö by, som Jon Olofsson i Gogzsiö hafwer och brukar: begärandes dem under Sijkåhs igen. Där emoth opwiste Joon Olsson Claes Jonssons och Joon Olssons bondes i Sijkåhs kööpssedell af den 27 Novembris 1664, att dee hafwa såldt till bemeltte Joon Olsson nijo mählingar åker i Gogssiö för tålff Richzdal. Specie: warandes samma jordh först kommen med arff ifrå Gogssiö till Sijkåhs, och sedan igenlöst, huar om i 1682 åhrs protokoll på wåhrtinget fins agerat, och aff lijka qualitet som der om mentionerade 4½ mählingar.

Rätten hafwer tagit saken i betänkiande och äfwen som 1682 funnit säkrast wara, att låta aff eedsworne och owälduge män oprefwas Joon Olssons hemman i Gogssiö, derest dee twistige åkermählingar äre belägne, och i lijka måtto Oluff Jonsons hemman i Sijkåhs, och sålledes komma i erfarenheet, om tunlandzskatten är blefwen stående i Gogzsiö, under huilcken bemelte mählingar fordom legatt, eller om dee dragne och lagde äre till Sijkåhs, huarunder dee sedermehra een tijdh lydt hafwa; uthwälliandes partterne aff nämbden, huem som dee bäst omsämias kunna, och när deth opgifwes, will Rätten saken till änteligit sluth afhielpa.

7.
Erik Olofsson i Öhn opbiuder tredie gången sin faders hemman inbördatt aff sin broder och twenne systrar, och för huardera systerdehl gifwitt 9 dal. silfm:tt, huar aff föllier att fyra systerdelar som Kongl. May:tt för danarff heemfaldne äre böra inbördas med 36 dal. silfm:tt.

8.
Hans Israelssons hemman i Håxås opbödz andra gången för sonen Oluff att inbörda aff sine bröder Pål och Israel huar till dee samtycht hafwa, men systrarne intett tilstädes, doch böör Israel Filipsson med sina medarfwa först uthlösas.

9.
Hemming Biörssons hemman i Fyrås antager nu måghen Anders Olofsson i Hallen, och den andra måghen Olof Persson emottagher cronhemmanett i Hallen, och sålledes behåller Anders Olsson Fyråhs hemmanett, och frambdeles enär arfwet faller sin swåger uthlösser effter mäthismanna ordom.


Föregående protokoll    -     Upp    -     Nästa protokoll

tillbaka