Hammerdals tingslags Dombok 1685 Ht
(Källa: Jämtlands domsagas domböcker 1685 -1686 , vol. AI:11, sid. 120 - 123. ÖLA)
Anno 1685 den 23 och 24 Novembris höltz lagha tingh med allmogen aff Hammardahls tinglagh, närwarande i Befallningzmans ställe häradzskrifwaren wäll:tt Carl Wargh och nämbden

Erich Samuelson i Huxåssen           Peder Christierson i Sohlbergh
Abraham Abrahamson i Jonsgård         Joon Olson i Hallen
Erich Olson i Öhn                 Daniel Anderson i Edhe
Hans Jonson i Loråås           Erich Olsson i Ede
Pädher Swänson på Åssen           Erich Jöranson i Tullingsåhs
Oluff Ersson i Sijkåhs               Anders Ersson i Wallen

1.
Dato publicerades Kongl. May:ttz förr specificerade placater och Hr Gouverneurens breef om Kongl. May:ttz creditorer.

2.
Dragon Mats Olofsson Morman bekänner sig hafwa besåfwit Märit Sewaldsdotter i Risselås och med henne aflat barn och sedermehra låtit sigh medh denne troolåfwa och ächta will. Huarföre blifwer hans both effter 3:de capitlett gifft:måhlabalcken LL halfwa mindre som är 20 mk:r och hennes thesslijkes tijo mk:r.

3.
Märit Gabrielsdotter ifrå Ljustorp i Medelpad och Edsåker by förestältes och angafs hafwa aflat barn medh dragon Esaias Green som gifft är och in augusto sistleden rymbde till Norge. Fältwäbell Efwert Päll berättar honom bekänt sigh denne häfdatt. Och såssom Märitt Gabrielzdotter är besåfwen af Esaias Grehn som giffter är; Altså effter Kongl. May:ttz straffordningh blifwer hon saker till fyratijo dal. sm:tt.

4.
Johan Andersson i Sikås som besitter ett cronhemman kärade till sin granne Olof Jonsson i Sijkåhs om een mähling åker som under chronhemmanet lyder och Oluff Jonsson innehafwer och brukar, begärandes deth under gambla bohlstad ighen. Daniel Olofsson ifrå Gåxsjö berättar att bemelte åkermählingh för några och trettijo åår sedan af Oluf Jonssons änckia hustru Britta till sin mans broder Lars Jonsson pantsattes för sex orther. Nämbden betygar att bäggie hemmanen warit broors bythe och åkeren mitt i tuu skifftat, och på een ända är den twistige mälingen belägen. Oluf Jonsson föregifwer sigh eij wetta af någon förpantningh, och haar eij mehra än hans förmän hafft; dåch bekänner han att omtalde mäling är särskilt på Johan Andersons afdelte åker.

Såsom een åkermälingh af chronhemmanet i Sijkåhs som Johan Andersson åboor, fins wara för några och trättijo åår sedan pantewijs kommit till Oluff Jonssons hemman i samma by för 2 dal. 8 öre silfm:tt, som och af åker skiffte grant märkias kan. Altså warder samma åker mähling effter Kongl. May:ttz jorde placat lagd under förra bohlstad igen, och effter Kongl. May:ttz resolution den 19 Martij innewarande åhr 1685, böör Oluf Jonsson emot åkermählingens cederande och afstående bekomma 2 dal. 8 öre sm:tt.

5.
Per Larsson och Anders Mattsson i Fagerdal och Pål Andersson och Olof Persson i Gisselås, anklagades hafwa försummatt att skiutza soldaterne förleden wåhr till möthet i Lit och dy hafwa andra måst för dem skiuttza, huar till dee intet neka kunde: föregifwandes sigh deels swaga hästar hafwa och icke alla hemman warit, dåch befans att deras drängiar och hästar warit hemma.
      Peder Larsson och Anders Mattzson i Fagerdahl och Påfwell Andersson och Oluff Persson i Gissellåhs som hafwa försummat stämbningen plichte huardera med sina tree m:k för tredsko.

6.
Leutnant Anders Curi fullmächtig giord aff Öfwerst Hr Åke Ulfsparre berättade herr öfwersten gifwit länssman Anders Olsson Wall, dilation med sin fordran till nästkommande Kyndersmässo marknan.

7.
Fordom regementzskrifwaren Johan Johansson fodrade taxan och ränthan af een uthiord Åhs benembd som i jordeboken opföres för 29 öre sm:tt ifrå 1671 till 1680 inclusive, huar till Måns Eriksson i Moo swarade, att han tillijka medh Lars Persson i Bye brukat halfparten af Annås, och förmeenar sigh skatten derföre tillijka medh hemmanettz uthlagor medh 18 dal. 22 öre och några pennigar åhrligen betalt. Samma uhrsächten hafwer och Larss Persons son Peder och betalar åhrligen 19 : 9 : 12 som medh jordeboken enigt ähr. Munsterskrifwaren Efwert Päll berättar sigh af Pastore Loci opburitt för Anåhs 29 öre åhrligen.

Alldenstundh Månss Ersson i Moo och Larss Pederssons arfwingar i Byhn innehafwa och bruka halfwa Åås uthiord, och allenast betalt uthlagorne för sine hemman, och regementzskrifwaren Johan Johanson fordrar dess räntha ifrå 1671 till 1680 bäggie inclusive, som effter jordeboken åhrligen belöper 14½ öre sm:tt. Altså finner Rätten skiähligt, att Månss Ersson och Larss Pederssons arfwa som bemelte halfwa uthiord brukatt, skola betahla tijo åhrs resterande ränta och afradh á 14½ öre, som är och giör 4 d. 17 öre silf.m:tt.

8.
Regementzskrifwaren Johanson fodrade aff gamble sochnskrifwaren Olof Mårtensson 54 dal. silf.m:tt som Fendrick herr Peder Ribbingh i Ström af des 1673 åhrs chrontijonde opburitt och hoos sochnskrifwaren nedersatt. Huaremoth opwistes kyrckio herdens H. Carl Alstadi qvittens den 1 Januarii Ao 1678 lydandes att 58 dal. 4 öre sm:tt äre på 1673 åhrs korntijende lefwererade. Item sex dal. 1 1/6 öre sm:tt som Hr Alstadius uti regementtzskrifwarens absens emottagit hafwer: Beklagandes sochnskrifwaren sigh mehra betaltt och lefwereratt än fendrich Ribbing hoos sigh insatt, af den ordsaak att Ribbingens zedell war förlagd och sedan igenfunnen.

Ehuruwäll regementzskrifwaren Johan Johanson fordrar af sochn skrifwaren Oluff Mårtensson 54 dal. sm:tt som fendrick herr Peder Ribbingh för 1673 åårs korntijonde i Ström opburit hafwer och hoos sochnskrifwaren deponerat den 20 Julij 1674, så hafwer sochnskrifwaren Oluff Mårtenson lijkawäll till kyrckioherden wyrd. Hr Carl Alstadium i regementzskrifwarens frånwaru lefreratt 1673 åårs kornpenningar 58 dal. 4 och 6 dal. 1 1/6 öre sm:tt som Alstadi qvittens den 1 Januarij Ao 1675 innehåller och uthwijser; Altfördenskuld pröfwar Rätten skiäligt wara att frijkalla Olof Mårtenson för fendrik Pedher Ribbings nedersatte 54 dal. sm:tt kornpenningar och lämbnar regementz skrifwaren besagde 54 dal. sm:tt sökia hoos kyrckioherden Hr Carl Alstadium, och öfwerlefwereringen 10 dal. 5 1/6 öre som gifwes förordsakatt wara af fendrich Ribbingz sedells bårtwarande, böör Oluff Mårthenson niuta, så frampt dee icke äre på någon annan opbörd lefwererade.

9.
Dragon Hemming Rumor angafs hafwa om tridie stoorböndags affton slagit Olof Eriksson i Ede, huaröfwer han sig förklarade sålledes, att han intett medh wredzmodh något giordt utan tagit Oluf i håret och stött honom ifrå sigh. Oluff berättade sigh tillijka med dragon Per Larsson Hällman om afftonen i mörckningen sittia att få sigh math, då Hemming inkom, och Hällman rächte åth honom ett lijtet stycke ost, huar öfwer han blef wredh och kastade kull bordet, då Olof badh honom i sin faders frånwaru hålla stilla och Hemming fatatt honom i hårett och komm in på bäncken, därest dee blefwe åthskilde och sidan förlijchte. Peder Larsson Hällman berättade att Oluf sade åth Hemmingh, Gudh nåde oss för herren, huar med Henningh gaf honom een öörfijhl och så komm dee ihoop att håårdragas, bekännandes sigh intet see honom kasta bordet omkull. Oluff förklarade sitt förra tahl att Hemmingh allenast lyfftade opp bordet och sedan släpte neder i förra stället enär han blef wredh på Peder. Hemming tilstår sig slå effter Oluff: wettandes intet huru deth träffade.

Såsom Kongl. May:ttz stoorböndagz placat ibland annat stränge ligen förbiuder slagzmåhl och dragon Hemming Rumor haf:r på sistlednen tredie stoorböndagzaffton slagit Oluff Ersson i Eede een öhrfijhl och sedan håårdragitz, huar med han hafwer öfwerträdt högstbem:t Kongl. May:ttz placat och brutitt stoor böndagzfreden som icke ringare kan skattas än Juhlfredh, och dy saakfälles han derföre till sina fyrattijo m:k och i lijka måtto för een öhrfijhl och håårdragh effter 13 cap. Såramålabalcken LL med willia för huardera tree m:k, huilcke skohla fördubblas så wijda deth på sådan högh Fest skedde.

10.
Lars Andersson i Fagerdal beswärade sigh öfwer sin son Per Larsson, för deth han icke af honom niutit sin nödtorfftiga föda och underhåld och att han förderfwar hemmanett till huus och jordh som hans odalziord är: warandes tuenne barn, Pedher och systren Ingrid som arfwa skulle enär deth faller. Peder Larsson föregaf sigh gifwa sin fader huar 8de skyhl, deth han tilstodh, men fått deth wärsta.
      Såsom Larss Anderson sielf äger hemmanett så hafwer han och macht deth låta bruka genom huem han hälst behagar och effter hans dödh deela dess barn huad behållit ähr.

11.
Regementzskrifwaren Johan Johansson fodrade aff sahl Pastoris Hr Erich Hedsandri barn, ränthorne af Arås uthiord och dito af halfwa Annås ifrå 1669 till 1680 tillika med Låfiske i Hallen, huar till sonen, Regementtz pastoren Hr Päder Gestrinius swarade,att han förmehnar sina uthlagor förlängst måtte wara betalte: kunnandes intet allena swara där till utan andra hans medharfwa; opwijsandes lijkawäll sochnskrifwarens Halvar Mårtenssons opsattz på 1675, 1676, 1677, och 1678 åhrs rest på berörde uthlagor sine dato: præsumerandes deraf, att dee måtte wara betalte, huar till Halfwar nekar. Regementtz skrifwaren berättar sig böra swara för 1671, 1672, 1673 och 1674 åhrs ränthor och befallningzmännen för senare åhren; Hwaraf föllier att sochnskrifwaren måtte wara hoos dem debiterat före, deth Halfwar och berättar, men dee åårens rächningar icke wid handen hafwer. 1679 och 1680 haar regementzskrifwaren intett reverserat och qvitterat mehra än som militien bordt, och dy intet desse omtalte ränthor. Oluff Mårthensson som war sochnskrifware 1672, 1673 och 1674 berättar sig huarcken omtalde ränthor eller andra dee åhren opburitt, utan militie betiente der medh hade att göra. Herr Peder Gestrinius uthleth sigh willig för sin quota och sin syster Sara, Jacob Slembackz hustru, huad finnas skiäligt clarera. Måghen Herr Wellam Klangundius förmeenar och, att samma rest skall wara betalt, men inga bewijs därtill; williandes lijkawäll tilsee om icke någre qvittencier der på finnas kunna. Leutnant Anders Curi hafwer pro Anno 1680 aff sterbhussett opburit 4: 21: -

Aff föregående ransakningh befinnes, att 1671, 72, 73 och 1674 åhrs ränthor warit under regementtzskrif:ns Johan Johanssons disposition, och så wijda sahl. kyrckioherdens Hr Erich Hedsandri barn icke kunna medh wittnen eller qwittobreef bewijsa ränttorna af sahl. Pastoris innehafde uthiordar i Aarås och Åhs tillijka medh Låfiskie wara betaltte, så pröfwar Rätten skiäligt wara, att sterbhusset böör effter cronones jordebook samma ränthor och utlagor till regementtzskrif. betahla, så frampt deth icke innan fiortton daghar med giltighe qvittensier kan bewijsa förr betalt wara. Men för 1675, 76, 77, 78 och 1679 war ränthan under Befallningzmans opbördh och derföre lärer sochnskrifwaren wara medh ofwanrörde ränthor för dee åhren i deras rächningar graverat; hwarföre fins i lijka måtto skiäligt, att sterbhuusset måtte och äfwen innan fiortton daghar för dee åhren uthlagorne ifrå sigh lefwerera, om deth icke gitter bewijsa deth wara förr giordt.

12.
Abraham Eriksson i Stamsele i Ångermanland opbiuder första gången sin swärfaders Göran Anderssons hemman i Öön som honom af fadren och dess barn är opdragit att inbörda medh 24 Rd:r á 6 m:k och föda och uppehålla honom till dödedaghen.

13.
Olof Hansson opbiuder tredie gånghen sin faders Hans Israelssons hemman i Håxås, och böör först uthlösa gamble syskonen.


Föregående protokoll    -     Upp    -     Nästa protokoll

tillbaka