Hammerdals tingslags Dombok 1684 Vt
(Källa: Jämtlands domsagas domböcker 1683 -1684 , vol. AI:10, sid. 168v - 169. ÖLA)
Anno 1684 den 14 Martij höltz lagha tingh med allmogen aff Hammardahls tinglagh, närwarande i befallningzmans ställe häradtz skrif:n Carl Wargh och nämbden.

Erich Samuelson i Huxåssen           Abraham Abrahamson i Jonsgård
Anders Ersson i Wallen           Joon Olson i Hallen
Erich Olson i Öhn           Daniel Anderson i Ede
Hans Jonson i Loråås           Erich Olsson i Edhe
Pädher Swänson på Åhssen           Erich Jöranson i Tullingsåhs
Päder Rafwalsson i Lorås

1.
Dato publicerades Kongl. Maij:tts specificerade placater.

2.
Olof Eriksson i Sikås angaf sin granne Hemming Persson i Sijkåhs för deth han honom kallat tyff och skiälm, när warande Per Christersson [Chrestiersson] i Solberg, Olof Jonsson i Sijkåhs och Olof Persson i Gisselås, och allenast Oluff Jonsson tillstädes som bekäner sig hördt skältzorden: wittnes eden gafs honom effter och effter förmahning berättade som föllier. Att han tillijka medh Oluf Persson i Gissellåhs kom i Prästegården strax effter sidst ledne Kyndersmässa och wid deth samma sade Hemmingh att Oluf hade tubbat sitt folck ifrå sigh som een tyff och skiälm, huar till Oluf Ersson honom och Oluf i Gissellåhs togh till wittne och denne strax utgick: wettandes dy intet mehra af deras samtahl. Hemmingh tilstår sig i dryckenskap kallat Oluff tyff och skiälm för deth han låckat tienste quinnan Märit Eriksdotter ifrå sigh, huarom Oluf i Gissellåhs morgonen der effter Hemming påmint: förmenandes Oluf Ersson så giordt, emädan som Märitt låpp uhr tiensten och sina kläder till Oluf baar och blifwit där öfuer natten. Oluff bekänner sigh låhna henne med sitt barn huus öfwer natten, effter som hon sade sig wara af Hemming uthdrifwen och om morgonen gick hon der ifrå. Märitt berättar att Oluf sigh aldrig tubbat och eij wettat af sina kläder och bylte och strax gått till Ede därest hon är wistandes. Hemmingh förbrådde Oluff deth han 2ne pijgor, Elin och Britha, hoos sin broder Jon Eriksson angifwit wara siuklighe och der igenom förmått att dee 1683 legojons skatten intet uthgiorde. Elin befinnes wara gammal och ingen löön niuttit. Britha är ungh och siukligh och förr tient hoos Oluf Jonsson ibm och ingen ordinarie löön fått. Nämbden betygade deth Oluf Ersson ingen relation om pijgornes frijkallelse giorde uthan Feltwäbell Håkan Frisk och Oluf Jonsson angofwo deras willkor.
    Såssom Hemming Pädersson i Sijkåhs hafwer uthropat Oluf Ersson ibm för den som hafwer tubbat Märitt Ersdotter ifrå sin tienst som een tyff och skälm och gitter det eij bewijsa, derföre plichtar han effter deth 20de Capitlet Tingmåhla balcken med 40 m:r.

3.
Comministri H. Wellam Adami hustru Maria Erssdotter beswärade sigh öfwer soldaten Nils Swartt för deth han henne i Prästgården näst för juhl uth ropat för een hoora och tyff som Pastor H. Jon Salin attesterat dominica IV adventus 1683 huar till Swarten swarade och föregaf sigh mista sin knijf hoos henne och omsijder genom soldathen Ståckman i hennes låda den igen fått och sedan gaffelen: beropandes sigh till wittnen deruthinnan soldatherne Jacob Drake, Anders Åman, Erik Vinghe, Steenacker, Jerimias Swahn och Corporalen Anders Lux, huilcka föruthan Stehnaker absentes ähre och der till medh af Jerimias Swahn tagit i pantt 3 alnar lärfft och fått fulla penningar och lijkawähl een aln behållit: föregifwandes henne med Nils Ståckman läflat och courticerat och der iempte förledne somar till Stehnacker, Winghen och Ståckman såldt een fläsksijda och sedan skuhrit tree sijdbeen där aff, dem dee saknade och hust. Maria måtte ifrå sig lefwerera; begärandes dilation till nästa ting att kunna sina wittnen framhafwa, effter som deth denna gånghen medelst någon opassligheet och deras hemwijst fiärran härifrå i Ströhm sochn intet kunnat skiee. Nills Ståckman ähr i Stockholm för sitt rymmande fängzlader och lärer hijth till landet föras.
    Sententio. Emädan som soldaten Nills Swart tilstår sig kallat hust. Maria Ersdotter både hora och tyff och söker deth bewijsa med åthskillige opropade wittnen som icke til städes ähre. Var til med är Nills Ståckman som förwijtes med hust. Maria läflat och frånwarande. Alt så kan Rätten för denna gången saken icke sluteligen afhielpa utan till nästa laga tingh opskiutha, då Nills Swartt skall förplichtatt wara sina wittnen i sakenn hafwa tilstädes och doom afwachta.

4.
Emellan hustru Kerstin Persdotter och Jon Svensson i Tullingsås blef afftalt och sluttit att Joon Swänsson skall lefwerera 9 d. Sm:tt så snart hon grannarnas breef på des mans Anders Danielssons opbrukade åker och gärde af bydssens jordewall skaffar att få sällia, huilke komma Erik Göransson ibm till betahlningh.

5.
Jöns Nilsson i Risselås opböd andra gånghen Göran Svenssons hemman ibm af 1 tunlandh för 45 d. Sm:tt oklandratt.


Föregående protokoll    -     Upp    -     Nästa protokoll

tillbaka