Hammerdals tingslags Dombok 1683 Ht
(Källa: Jämtlands domsagas domböcker 1683 -1684 , vol. AI:10, sid. 121v - 124v. ÖLA)
Anno 1683 den 23 och 24 Novembris höltz lagha tingh med allmogen aff Hammerdahls tinglagh, närwarande befallningzman wälb:d Jonas Wargh och nämbden.

Erich Samuelson i Huxåssen           Abraham Abrahamson i Jonsgård
Anders Ersson i Wallen             Erich Olson i Öhn
Pedher Christerson i Sohlberg           Hans Jonson i Loråås
Daniel Andersson i Steensgården           Joon Olson i Hallen
Oluf Erson i Sijkåhs               Erich Olsson i Edhe
Pädher Swänson på Åssen           Erich Jöranson i Tullingsåhs

1.
Dato publicerades Kongl May:tts förr specificerade ordningar.

2.
Soldaten Mattias Jacobsson Åbergh skyldgafs hafwa belägratt Märit Persdotter ifrån Goxsjö som födde barn förledin Larsmässo. Mattes tilstår sigh aflat barn med henne och föregifuer sigh ogifft wara, han hafwer i twå åår häri landett waritt, och födder i Finland, Kimitho sochn och Kassnäs by. Soldaten Nils Persson Roman som Åbergz syster till hustru hafwer, haf:r för leut:n Anders Curi sagt sigh ey wetta om han gifft eller ogifft ähr och därhoos att Roman icke i Finland warit, huar af præ sumeres honom ingen kundskap där om hafwa och Åberg hålles sålledes ogifft wara.
      Emädan som dee bäggie tilstå giärningen och bäggie ogiffte och icke förr med den synden befundna så plichte Matthias Åberg effter deth 3 cap. Gifftmåhlabalcken L.L. 40 m:r och kåhnan effter praxin 20 m:r.

3.
Jöns Mickelsson i Flyn och Ramsele sochn bekänner sigh wara förlijcht medh Per Svensson på Åsen för sin hustrus Karin Andersdotters arff med tree tunnor korn som Päder uthlofwade præstera.

4.
Såldaten Nils Swart uthlåfwade gifua Erik Olofsson i Öhn för sönderslagne fönster 2 d. 24 öre K:r m:tt.

5.
H:r Wellam Adami angaf att soldaterne Nils Swart och Isak Mohlin hafua i höstas af hust. Anna Mårtensdotter i Öhn hans där insatte 3½ kanna bränwijn i H. Vellams hustrus nambn uthtagit och updruckit, deth Nills tilstår och säger sigh wara förlijcht därom och skall gifua på sin partt 3 d. K:r m:tt där med H:r Vellam war nögd, och efftersom deth således tilgångit ähr, stadnade och rätten där widh.

6.
Görviksmänn kärade till Nils Mårtensson i Sil [Siel] och Johan Bertilsson i Nordankäl [Nohlan Kiähl] i Ramsele gäld för det dee 1681 om våhren näst för Matthiæ tjdh fäldt 2ne älgsdiur på deras skogh: anhållandes att laga correction där på föllia må. Huar emot exciperades och föregafs, att dee woro icke på sine wägnar till skogz uthan på Olof Perssons och Ingemar Erikssons i Vallen, Erik Sakrissons i Terrsjö [Tänsjö] i Ramsilla sochn som dem fölgde: föregifwandes att tuänne älgsdiur funnos hardt wid Tärssiö by och pass een mijhl där ifrå diuren fäldt: förmenandes det wara inom Ångermanlands gräntzen, men Giörwijkerne påstå det wara inom Jemptelandz landa mähre och på deras skattskog skiett som ofehlbartt kan syhnas af hullstahn, i.e. rummet där diurett föll och inälfwerne uthtoges. Tärssiö by skall liggia när wid landzskrån som är Tiänssiö hälla som ligger mitt i siöön och Tänsiö tuhn som skall wara sielfua gårdztompten. Diuren war een koo och een sommarkalff, koon om 4 el:r 5 åår; tillståendes att dee på een myra skuttne och fälte blefwe.
      Såssom Ramsehlerne föregifwa sigh effter Olof Persson och Ingemar Erikssons i Vallen och Erik Zakrissons i Tärsjö begäran allenast dem till skogz fölgdt och eij kunna annat förstå än att dee prætenderade 2ne älgzdiur fältes inom Ångermanlandz landamähre och Giörwijkerne påstå det wara skiedt inom Jemptelandz landzskrå, hwarföre kan intet sluuth deruti skee, förr än orthen och hullstahn blifuer i ögnasyn tagne, huar af pröfwas kan på huars skogh diuren fälte ähre och dy lämbnat till syhn och besichtning. Actores utvalde Daniel Andersson i Ede, Per Svensson på Åsen och Per Christiersson i Solbergh och på andra sijdan lämbnas dem af sine egne wällia.

7.
Lars Olofsson i Solberg angafz hafua förledne winter fördt ifrå Norge loflig toobak och 1½ skålpund confiscerat, men Lars föregifwer det knapt warit ett skålpund, som han fått för litet öfuermåhl på een malt tunna. Medelst Kongl. May:ttz renoverade tobacks placat och des 12:te punct saakfälles Larss Olsson i Sohlbärg först till 40 mk:r för förbudet och sedan åtta dal:r Sm:tt för olåfligit tobackz infördzell.

8.
Måns Hansson i Gisselås beskyltes hafua falskt tijonde korn i kyrckioherberget inlefwereratt och dy måst taga det tilbaka. Hans granne Olof Persson som brukar halfua gården betygas hafua ingiort gått korn á 8 kan:r af skyhlen som och säxman är och hoos sin granne samma prob funnit. Månss föregifwer sigh rätt tijonde giordt och att han fick swagh sädh och att kölden giorde där på skada: begärandes att nyy prob må effterlåthas, huilcket bewilliades och förordnades der till Jon Olofsson i Hallen och Per Christiersson i Sohlbergh och säxman Heming Persson i Sikås.

9.
H:r Wellam Adami beskyltes hafwa suagh tijonde ingiordt, huar å prob wijstes och iembfördes med det senare som Abraham Andersson och Anders Eriksson i Vallen och Sjul Jonsson i Wallen tröskatt och befans icke af någon åthskillnad mehra än at deth förra intet war rätt wähl rensatt, huarföre kunde han intet derföre saakfällas.

10.
Erik Pålsson Lapp ifrå Norderön och Backen och soldaten Daniel Dant fordrade arff så i löst som fast effter sin mohrbroder sahl. Olof Eriksson i Fagerdal utaf sitt syskona barn hust. Ingeborg Olofsdotter i Fagerdahl som Olufs hemman possiderer och inne hafuer. Hust. Ingeborgh oppwiste Oluf Erssons testamentz skrifft af d.     Junij A:o 1669 af innehåld att han henne 1/3 af Fagerdahl hemmanet och 2/3 till sonen Anders Matsson, huilcke därmed lagligen procederat och derå den 25 Novembris 1670 wunnit laga fångzbreef. Item Oluf Erssons testamentz skrifft på sine löösöhren till Anders Matzson af d. 1 Novembris 1675, efftersom hans syskon ingen wårdnat om honom hafft och hust. Ingeborgh uti 26 åhrs tijdh honom skiöthat som framledne ländzman Christer Andersson och Jöns Eriksson i Sikås och Hans Eriksson i Grenås verificerat hafwa. Jöns och Hans tilstå så richteligen aftalt wara. Erik Göransson i Tullingsås [Tulleråhssen] intygade effter sin gamble faders relation att Oluf Erss fadher i Jonsgården uthfattig war och att Oluf intet fick där några löössöhren. Göran Andersson i Öhn om sina 73 åår betygar Erich i Jonsgården aldeles uthfattig wara så att han eij mächtade opföda sine barn, utan een sin dotter låtit af een lapp i lappmarcken opföda och att Oluf icke een halföhres wärde i det lösa ärfde uthan snarare måtte sättia till. Oluf Ersson bortmistade mäst all sin booskap och enär han dödde litet (ägde) föruthan kärill och sådant i förråd.
      Såssom hust. Ingeborgh Olssdåtter och Anders Matz son hafua opwist laga fångzbreef på Oluf Erssons hemman i Fagerdahl daterat d. 25 Novembris A:o 1670 så kan Rätten intet bijfalla Erich Påhlsson lapp och Daniel Dantt uti des prætension, uthan i anledningh af det 21 Cap. Tingmåhla B. där med låther beroo, och huad lössöhren widkommer som Erich och Daniel i lijka måtto effter Oluf Ersson prætendera, så finnes först effter troowärdige mäns intygande att Oluff Ersson inga löössöhren effter fadren Erich i Jonsgården ärfft och sedan att han sina löössören testamenterat i syttningzlöön Anders Matzson; Altså finnes skiäligt att Anders Matzson deth oqualt behåller.

11.
Leutnanten Anders Curi angafs hafua försummat wägabyggningen förledne wåhr. Rp att han intet rotherat blef och mycket mindre tilsagd och ländzman tagitt betahlningh af hans landbonde. Det befans att leutnantens och ländzmans hemman icke opsatte blefwe och för ländzmans omak på wägabyggningen blef honom effterlåtitt een rotha huar med det och blif:r.

12.
Regementzprästen H. Päder Gestrinius tiltaltes och i lijka måtto och brukar samma excus som leutnanten och befins icke rotheratt wara, dy lämbnes deth och under ländzmans rotha för hafde omaak.

13.
Effter sidst giorde sluuth å wåhrtinget är den tuistige jorden emellan Jon Svensson i Tullingsås och Erik Göransson ibm af gode män besichtigatt och befunnit att Anders Danielsson för några och tiugu åhr sedan fått låf, af bydzens jordewall och uthmarck opbruka någon åker, men inga huus opsättia, deth han giorde och sedan den nya borttbytt med Joon Person /: huars hemman Joon Suänson besitter :/ emot gammal åker i Frösåkern till 3 mälingar, huilcka Erich Jöransson af Anders Danillsons änckia Kerstin Persdotter sigh tillhandlatt för nijo dal. silf:rmyntt.
      Såssom dee tuistige 3 mälingar åker i Frösåkeren befinnes höra och lyda under Joon Suänssons hemman så lägges dee och där under effter Kongl. May:tts Jorde Placat 1677 och Erich Jöransson sökie sina penningar igen af hust. Kerstin Persdotter som bem:te jord såltt och hon Joon Suänsson medelst nyåkerens odugligheet deth bästa han kan och gitter.

14.
Zakris Hemmingsson i Fyrås kärade till Samson Eliasson på Västeråsen uti Häggenås sochn för deth han kallat sigh hundflåare, som pijgan Karin Jonsdotter skall åhörtt huilcken effter förmaningh examinerades och refererade som föllier. Att Samson, Bengt Olofsson och Lars Olofsson i Byom wore förledne påskhälgh i Loråhs och kommit med Karin til tahls och kallat hammardalingarne hundflåare och nämbde att Zachris må wara een sådan; wettandes intet huem som af dhem deth först sade. Samsson bekänner sigh wara med berörde perssoner på berörde ortt men huarcken sielf kallatt någon hundflåare heller hörtt dem det göra, mycket mindre kallat Zachris deth. Så wijda Bengt och Lars Olssöner icke tilstädes äre, så kan intet sluth häri skiee uthan till nästa ting opskiuthes.

15.
Jöns Nilsson i Risselås opböd Göran Svenssons halfua hemman af ett och et halfft tunland i Risselåhs förste gången oklandratt för 45 d. Sm:tt och någon åker i lijfztijden att bruka.


Föregående protokoll    -     Upp    -     Nästa protokoll

tillbaka