Hammerdals tingslags Dombok 1676 Ht
(Källa: Avskriftsamlingen, vol. 32, sid. 315-319. ÖLA)
Anno 1676, den 24 Novembris, höltz laga tingh i Hammerdahl, närwarandes befallningzman wäl:tt Lars Jonsson Roshemius, tillika med dhe tolf eedsworne nämbdemän.

Christen Pehrsson i Wijken         Pehr Rafwaelsson i Loråås
Oluf Erichsson i Grubbgård        Erich Samuelsson i Håxåås
Erich Nilsson i Näset           Pehr Danielsson i Grelsgård
Lars Olufsson i Sijkåås          Henningh Biörsson i Fyråås
Joen Persson i Biörnsgård        Oluf Jönsson i Tullingsåås
Anders Mårtensson i Öön        Joen Olufsson i Hallen

1.
Kyrckioheerden wördig och wällärde H:r Erik Hedsander beswärade sigh öfwer Moo och Bye-man, att han icke kommer till att bruka sin halfdeel på Annås ödeböhle, uthan dhe giöra honom intrångh; Blef förafskiedat, at 3 män å hwartera sidan skall tillnembnas, som först här om ransaka, och sedan gifwa rätten all god underrättelsse.

2.
Kyrckioheerden beklagade sigh och, öfwer Fagerdals-man, Lars Andersson, giöra honom stoor intrångh med sin boskap på Annås [Anråås] myrorne; Altså förbödz Fagerdahls man, wid 40 m:k Sm:tts bötter, ey flere gånger med sin boskap tijt komma.

3.
Per Olofsson i Öhn, som eij hafwer fullgiordt tings dohmen, att refundera H:r Wellam för sitt skadestånd med trädetz opkiörande, uthan förorsakadt tijt nämbne 2ne tolfmän Christian Persson i Viken och Erik Samuelsson i Håxås, och eij dhem för omaket betalt; Hwarföre finner rätten skiäligt, at han för tresko skall plichta 3 m:k Sm:tt och sedan betala dhem hwar sine 3 ort, helst emedan dhe hafwa sielfwa sig kost hållit och warit borto i 5 dygn.

4.
Nils Anderssons hemman i Ede [Högen] opbödz första gången, kiöpt af ländzman Christian Andersson för 36 Rd:r bestående af 2 tunland.

5.
Jon Hemmingsson kiärade til Wellam Persson i Fyrås effter dhe 15 Rd:r som han hafwer gått i löffte före, at betahla för sin swärfader, förrijdaren Tage Månsson, och sedan skulle Wellam behålla hemmanet i Fyrås, som beståår af 2 tunland; hwarifrån Wellam Persson sigh eij heller unddraga kan, ju hafwa låfwat betala bemelte penningar; Hwarföre til föllie af Sweriges lagh 12 cap. kiöpmåla balk, erkänner rätten skiähligt det Wellam Pehrsson ähr förplichtat samma penningar 15 Rd:r effter sin låfwade fullgiöra och erläggia, och sedan tilträda bemelte hemman.

6.
Den 24 novembris angaf lappen Nils Andersson i Härkelfjäll [Harcken fiäll], een annan lapp ibid; een gift persohn, hafwa belägrat sin hustru syster, Märit Andersdotter, för 2 åhr sedan, och effter födzlen skall hon hafwa mördat barnet, hwilke ingentere ähre tilstädes, hwarföre skola the å näste laga tingh citeras. Remitteres til executoren att desse igenhempta.

7.
Märit Nilsdotter i Orrnäs fjäll, anklagades af Nils Andersson, som i ländzmans ställe ähr, war förordnadt, det hon hafwer af åthskillige stuhlit i 6 åhrs tijd, maat wahrur mäst, reenskind, lappstöflor; Öfwer hennes skadelige förhållande beswära sigh alla lappar, i det fiället, som hon Märit wistas uthi; hwilket Thomas Persson och Thomas Nilsson witnade henne een sådan synd hafwa föröfwadt, och åth minstone till 8 d:r Sölfwermyntz wärde stuhlit; dhe förslutne äfwen, hwarföre til föllie af Kongl. Maij:ttz strafordningh, skal Märit gifwa måhlsäganden sitt igen och plichta tredubbelt, blifwa 24 d:r Sm:tt; men effter hon intet hafwer att böta medh, dy skal hon huudstrykas för tingzstugu dörren.


Föregående protokoll    -     Upp    -     Nästa protokoll

tillbaka