Hammerdals tingslags Dombok 1678 Vt
(Källa: Jämtlands domsagas domböcker 1669 -1670 , vol. AI:8, sid. 7v - 12v. ÖLA)
Anno 1678, den 7 januarij, höltz laga tingh i Hammerdahl med allmogen dher sammastedes, närwarandes cronones befallningzman wälbetrodde Nils Olufsson Hällman tillika med dhe tolf eedsworne nämbdemen.

Christen Pehrsson i Wijken        Pehr Raphelsson i Loråås
Oluf Erichsson i Grubbgård        Erich Samuelsson i Håxåås
Joen Persson i Biörnsgård         Erich Nilsson i Näset
Pehr Danielsson i Grelsgård        Joen Olufsson i Hallen
Lars Olufsson i Sijkåås             Erick Olufsson i Öön
Pehr Christensson i Solbergh        Anders Erichsson i Wallen

1.
Dato. Lät jäghmestaren Gustaf Planting publicera h:s excell:ts gouverneurens högwälborne Hr Jacob Flemingz resolution af d. 13 decemb. 1677 som förbiuder att ingen af gemene allmogen skal hafwa macht at fånga eller fälla älgs diur, winter eller sommar, uthan allena med grafwar, dragh och annor gilder wid 40 m:k Sm:ts straf tilgiörande, och den som läijer lappar att skiuta, skal samma bötter erläggia.

2.
Sammaledes Kongl. Håfrättens resolution, publicerades om fågel och älgs skiutande i förbudin tijdh, wid 40 m:k straf och dessuthan erläggia lijka boot som K:l. stadgan innehåller.

3.
Wälborne H:r öfwerstens Åke Ulfsparres fullmächtig regement skrifwaren Petter Moback klageligen tillkänna gifwer, huru såsom gl. ländzmannens Hans Eriksson i Grenås son Per Hansson hafwer in Augusto emottagit een klöfwia med pengar, i plåtar af regementz qwartermestaren Arfvid Duus til 50 d:r 26 öre Sm:tt, och dhem skulle föra til Frösön, hwilka pengar Pehr Hansson föregifwer hafwa nedsatt i Kläppe by i Kyrkås sochn hoos Olof Heljesson, effter han förnam fienden war för handen, och sedan begifwit sigh tilbaka. Pehr Hansson kan eij undfalla penningarna hafwa fördt, men föregifwer det den danske schergianten Amund Jonson hafwer i Lit fåt spaningh på peningerna och således drifwit hårt på at han samma peninger skulle föra til danske general på Frössöön, hwilket han och giöra måste och fick en stoor plåt i fortzel löön. Men nekar inständ (?) aldrig hafwa be:te p:g:r oppenbarat för fien(?) Dher på honom effter lagh 19 cap. ting b. LL pålagdes lagl. sigh sielff tolffte å näste laga tingh befrija. [forts. §12a]

4.
Cronones lendzman Christian Andersson angifwer det wördige kyrckioherdens H:r Erik Hedsander för detta legopiga, Anna Olofsdotter på Åsen hafwer tagit een hööbonyckel i pästgården och opläst herbergs dörren och bortstulit
7 st. små fää kiött til ½ (pund) ------- 12 öre
1 stop ärter ------- 1 1/3 öre
3 tunbröökakor, 6 spijsbrö kakor tillhopa för 4 öre ----------- 17 1/3 öre
Så emedan tiufnaden ähr bekänd, hwarföre effter K. Maij:ttz strafordningh skal hon gifwa målsäganden sitt igen, och plichta tredubbelt nl. 6½ mk:r Sölf:r M:tt
    Anna Olofsdotter gifwer tilkänna huru detta war tillgångit, sedan hon satte nyckeln i dörren hafwer hon eij fåt upp herberget, eij heller fått nyckelen uth, derföre förorsakadt gå til sochnestuguman Nils Persson och bedit honom til hielp, hafwer tagit skohammaren och dher med hafft uth nyckeln och läst upp dörren, hafwandes stickeblås med sigh, och sedan ofwanbe:te saker woro uttagne af Anna, hafwa Nils dören igen läst, och bedit Anna gå i sochnstugan at wärma sig, 2 spijsbrödzkakor hafwer Nils Perss fått, sampt 3 st. kiöttstycken, item 3 kakor kornbröd, för 10 öre Sm:tt wärderat. Och emedan tiufnaden ähr bekänd, hwarföre effter K. strafordningh saakfeltes til tredubbla bötter blifwa ----------- 30 öre Sm:tt och gifwe målsäganden sitt igen.

5.
Gevaldiern Roal Eriksson beklagar sigh hafwa Karismesse tijdh 1675 mist en klädes mössa med utterskins opslagh, och wid han skulle resa dher ifrån prestgården sökt mycket effter henne, men icke funnit henne igen. Måste således mysslöös resa dher ifrån, denne myssa hafwer Roal [Raal?] fått igen hoos Anders Carlsson, hwilken bekänner hafwa den länt af pigan Anna Olofsdotter, och Anna den föregifwer funnit i prästegårdz cammarn, hwilket han eij med något skiähl kan bewijsa, henne oplyst, uthan Roal med gode män straxt söckte effter henne, och eij funno. Nämbden kan Anna eij ifrån tiufnades befrija uthan mössan wärderades för 24 öre Sm:tt hwarföre skal hon mössan restituera och effter K. straffordningh plichta 3 dubbelt blifwa 9 m:k Sm:tt.

6.
Per Olofsson på Åsen som lagligen igenom ländzman stämbder ähr at swara til det malt han skulle tagit med Anna Olofsdotter i prästgården, men eij kommit til stedes, saakfeltes effter 33 cap. ting B. LL 3 m:k Sm:tt. [forts. §9]

7.
Cronones ländzman Christian Andersson angifwer lappkohnan Märit Andersdotter skulle för 3 åhr sedan wara belägrader af en gifft lapp, sin swåger, Stör Jon Nilsson be:d, som lappen Nils Andersson A:o 1676 uppenbarade, och angaf, at denna Märit skulle sedermehra sitt foster hafwa förgiordt, då ingentera hwarken Stöör Jon eller Märit war tilstädes; Eij heller ähr nu Stör Jon eller första angifwaren Nils Andersson framkombder til tinget, som lijkwist ähre stembde, allenast Märit Andersdotter, hwilken bekänner A:o 1675 Michaelis tijd uti Oviken wara belägrader af een dragoun Jöns be:d, hoos een bonde Anders Flinck i Lägden dher i Owijken, och dheraf ähr blifwin hafwande, sedan begifwit sigh til lappmarcken dher hon hafwer huggit en stoor stock att fram bära på elden och effter den war för tung, hafwer fostret för henne förgåtz. Och emedan Stöör Jon sampt angifwaren Nils Andersson eij ähr tilstedes, hwarföre skohla dhe til tinget citeras; Imedler tijd opskiutes detta til näste laga ransakningh när lapparna kunna fram komma. Ländzman föregifwer det Nils Andersson ähr rymbdt öfwer til Norge, och Stör Joen eij wara i fiellet, uthan för 3 åhr sedan begifwit sigh uthföre til Ångermanland.

8.
Den 8 januarij lät befallningsman wälb:de Nils Hellman publicera för allmogen h:s excell:tz gouverneuens högwälborne H:r Jacob Flemingz resolutioner och öfwergifne memorialz puncter.
Såsom och att ingen tillåtas frij skiutz hästar med mindre han hafwer h:s excell:tz rijkzrådetz och fältmarskalkens högwälborne H:r Hindrich Horns och h:s excell:tz gouverneurens H:r Jacob Flemingz resepass.

9.
Per Olofsson på Åsen och Anna Olofsdotter ibidem på Åsen som hafwer stulit tilhopa 4 k:r malt, och Anna hafwer giordt dricka af tillika med hanss malt, dher ifrån dhe eij sigh unddraga kunna, maltet ähr wärderat för ----- 8 öre Sm:tt, blifwa tredubbelt 3 m:k Sm:tt effter K. strafordningh.

10.
Kyrckioherdens hustru beklagar sigh och bortmist 2 klimpar smör som hon saknar hwilka kohnan Anna Olufzd:r hafwer stulit och det inlagdt uti sin systers Sara Olufzd:rs kista, om söndagen medan folket war i kyrckian hafwer hon in krupit genom fönstret, och det uttagit och lofwat til sochnstugu hustru, Brita Larsdotter, hwilket smör berecknas til 1 (pund) hafwa dhe alle 3 bytt sin emillan som werderas til 1:16 öre. Hwarföre effter K. strafordningh skohla dhe gifwa måhlsäganden sitt igen nl. 1 (pund) smör och plichta tredubbelt, blifwa 4 d:r 16 öre.

11.
Sara Olofsdotter på Åsen som ähr kommen i roop och ryckte lijka som hon skulle hafwa hafft beställa med een gifft persohn een tridie man Per Sjulsson; den dödes hustru, Märit Andersdotter ähr eij lagl. stembd, dy skal hon til näste ting citeras; Sara bekänner fuller hafwa legat i sängh med Pehr Siulsson förr han war wigder, men eij något olåfl. hafft med honom beställa.

12 (a).
Den 8 janarij præsenterade sigh Per Hansson godwilligen sielf tolffte att gå eed lagh eij warit wållande, hwarken igenom skrifwelsse eller någon kundskap til fienden dhe norske, att p:g:rna som insattes hoos Olof Heljesson i Kläppe och giffwit dhem kunogt eller oppenbarat, hwilket Pehr Hansson lagl. sielf tolffte fulgiorde. Hwarföre effter Sweriges lagh 19 och 20 cap. tingmåla B. LL. befrijas Pehr Hansson ifrån denne 50 d:r Sm:ttz fordran och beskyllningh,

12.
Finnen Erik Jonsson i Ringvattnet [Rinnwattn] \ tillika med Mickel Andersson / sigh beswärade det Grels Nilsson i Grelsgård och Sigfrid Jonsson i Jonsgård hafwa uthan låf tillwällat sigh Flåsjö fiskiewatn och dher fiskiat 1½ tunna, dher före Erich Jonsson hafwer begärt af tolfmän Erik Nilsson i Näset och Anders i Vallen skulle til säija be:te bönder icke heem föra be:te fisk förr än laga tingh skeer, uthan stå i arest, men dhe sådant eij achtade, uthan hafwa samma fisk uttagit strax effter, hoos Lars Zakrisson och heemfördt til Ströhm sochn.
Finnen Mickel Andersson föregifwer detta wara sitt fiskie i Flåsiön och tilkommer under Alanäset, och icke till Rinnwattn dher Erich Jonsson åboor, det samma tolfmän wittnade, tilhöra Michel And:n.
Rätten pröfwar skiähligt, att för det Grels Nilsson och Sigfrid Jonsson hafwa uthan låf fiskiat i Flåsiön, sedan emot förbud och arest uttagit fiskien uthur Lars Zachrissons bodh och den hemfördt, hwarföre effter 28 cap. kong. B. LL. och 14 cap. rådst. B. StL skohla dhe tilhopa plichta 40 m:k Sm:tt til treskifftes och be:te 1½ tuna fisk owägerligen (?) måhlsäganderne restituera.

13.
Men för det Göran Andersson i Öhn och Sigfrid Jonsson i Jonsgård hafwa finnarna anklagat för danske generalen, och dhe således måst utgifwa stora skiäncker, par älgshudar, 1 jerfskin, 2 mårdar, citeres dhe derföre til näste laga tingh att swara.

14.
Göran Andersson i Öhn för märckeligit oliud saak, fältes effter 43 cap. ting B. LL. 3 m:k Sm:tt.

15.
Grels Nilsson och Sigfrid Jonsson som uthan låf hafwa tagit en bååt af finnen Mickel Andersson och dhen först brukat och sedan sönder slagit, stembdes til näste ting at swara på hanss kiäremåhl.

16.
Länssman Christian Andersson opbiuder Nils Anderssons hemman Högen (Ede), andre gången af 2 tl. för 36 Rd:r.

17.
Effter dhe höga herrars, h:s excell:ts högwälborne H:r generalens sampt gouvereurens resolutioner pålades Hammerdals och Ströms boerne att på Brunflo hållet med 16 st. hästar comparera näst kommande måndagh d. 13 januarij. Hwilket allmogen uthlåfwade effterkomma, dock anhöllo blifwa förskonte med 10 st. hästar i hwar tride wecka.

(17 b)
Erik Svensson i Håxås angifwer ländzman Christian Andersson hafwa tagit penningar af Strömsboerne, och intet för dhem skiutzar, uthan när någre skiutzferder påkomma, måste nästliggiande grannar blifwa derföre tagne med orätta. Ländzman föregifwer eij hafwa fått allmogen på sochnstemma att giöra någon sochnreckningh om desse skiutzningar eller hwilkentere dhe hafwa kåst hållet, altså förmantes allmogen wid laga straf tilgiörandes comparera på dagh och dato som lendzman försittiandes warder att sluta reckningh på sochn stembnan.

18.
Erik Svensson i Håxås, Sven Olofsson i Solberg och Hans Israelsson i Håxås som hafwa försummat sitt hålliggiande at skiutza den resande, sakfeltes til 3 m:k Sm:tt hwartera effter 33 cap. ting. B. LL. blifwe 9 m:k Sm:tt.

(19)
Befallningzman wälb:de Nils Olofsson Hällman klageligen sigh beswärar öfwer ländz- och tolfmän, sochnskrifwaren sampt gemene allmogen, eij kunna få något skriffteligit swar på dhe cronones angelägne ärender som effter skrifwes, effter h:s excell:z högwälb:ne H:r gouverneurens order och befallningh. Sammeledes regementskrif:n Petter Moback eij heller kan effter assignation uthbekomma resten.
Desslijkest ländzman i Brunflo fordrar betahlningh för 54 skiutzferder, dher på 20 ähr betalte, 34 restera, och dher effter rest 3ne resor hijt til Hammerdahl. Dessuthan beklagar sigh wälbe:de vice H:r häradzhöfdingen som hijt assignerat ähr af rådman Nils Jönsson Blank på 350 d:r Sm:tt af 1676 åhrs uthlagor, hafwer hwarken fått swar dher på, eller någre p:g:r kan blifwa mechtigh.
Hwarföre för ländz och tolfmän, som och sochnskrifwarens och allmogens stora tresko hade rätten orsak at sackfella hwartera til 3 m:k Sm:tt. Men, i anseende dhe uthlåfwa bättringh, altså sattes dhen dagh inom 2 månader, att dher dhe ofwanstående fordringar eij betala och förorsakes wijdare klagomåhl, skola dhe alla samptel. plichta å nästa laga tingh hwartera 3 m:k Sm:tt.

(20)
Sal. befallningzmans Daniel Bertilssons sterbhuus fullmechtig mons:r Per Sundin kiärade til Göran Andersson i Öhn effter 5 Rd:r 1 ort länte penningar, A:o 1669 som ståår okorssat i sal. befallningsmans book. Jöran föregifwer hafwa fa - - igen sin obligation på dhe 3 Rd:r uthgifwin til sal. fischalen Johan Huss och dhe 3 länte Rd:r hafwa betalt med bäfwergiäld, uttrar och biörnskin, som han dher på framter wittnen. Dy pålades hann hafwa obligation tilstedes å nästa laga tingh.


Föregående protokoll    -     Upp    -     Nästa protokoll

tillbaka