Hammerdals tingslags Dombok 1670 Ht
(Källa: Jämtlands domsagas domböcker 1669-1670 , vol. AI:7, sid. 196 - 200v. ÖLA)
D. 25. och 26. Novembris. 1670. Prasente Befallningzman och Nämbden.

Christian [Christrher] Persson i Viken,         Olof Andersson i Solberg,
Olof Eriksson i Ede,        Per Danielsson i Grelsgård [Ströhm],
Anders Sjulsson i Fyrås,         Jöns Eriksson i Sikås,
Erik Samuelsson i Håxås,         Per Broddesson i Öhn,
Jon Persson i Fyrås [Biörns gårdh]     Anders Jönsson i Strand,
Per Rafaelsson [Rafuelsson] i Lorås,     Olof Jönsson i Tullingsås.

1.
Dess ålderstegne sluppo uhr Nämbden: Nils Andersson i Ede, Olof Torstensson, Nils Andersson i Tullingsås och Göran Andersson; och desse till sattess i ställe: Jon Persson i Björnsgård, Anders Jönsson i Strand, Olof i Tullingsås och Jöns Eriksson i Sikås, aflade sin tolfmanna-edh.

2.
Per Larsson i Fagerdal som haf:r slagit Sven Eriksson i Grenås en blånadh med knyttnäfwen som han der från sig ey draga kan, saakfälltess til 3 mk:r S:m:tt effter 13. Såhr m b:

3.
Dato klagade Per Broddesson i Öhn at hans dragoun Lars Persson By haf:r om söndagen på kyrkio wallen hottat Per Broddesson at uthtaga uthlagorna, och dagen effter gångit tijt, och fordrat dher på 5. ort, men såsåm dhe wore för budne af wälb:ne H:r öfwersten och befallningzman, dy slog Larss Pehr Broddesson 2.ne öhrfijllar, som Larss det sielff bekänner, men den tridie försatte han med armen. Och hanss fölliess lagare Abraham Abrahamsson wid samma til fälle slagit Per Broddesson een blånadt på ögat, jembwäll Abraham och spärnat Per Broddessonz moder så at hon flög uthet gålfwet, til hwillket Abraham ey kan neka så giordt, men Abraham dher emoth klagat , kiäringen kallat sig dräpare och tagit sig först i håret då han slog hennes son;
    Tolfman Anders Jönsson i Strandh betygar, at desse dragouner Larss och Abraham hafva opå kyrkiowallen und sagdt Per Broddesson skulle gå tijdt och uth fordra uthlagorna, hwar och icke dhe med godo fingo, skulle dhe sielffwe den uththaga. Denne Rätten kunde ey befrija desse från hemgångena, och gångit tijt med wredess mod, dy sack fälltess dhe til 40 mk:r S:m:tt tilhopa effter 5. Cap. Edzöress b:L:L och sedan Larss för 2.ne öhr fijler å 3. mk:r S:m:tt ähr 6 mk:r och Abraham för en blånad 3. mk:r och för skufwande 3 mk:r effter 13 cap. Sårå m.b: med willia L.L.med dhe hugh dhe undfångit, warj alt ogilt effter 17. cap. Sår b: och 37. cap. Edzöress b:L:L.

4.
Corporalen Anders Gabrielsson betygar at Dragounen Per Abrahamsson och hanss broder Abraham berättade på kyrkio wallen utj hanss och 2.ne tolfmänss Göran Andersson i Öhn och Nils Andersson i Tullingsås, närwaro sagdt och swarat Fendrichen Scharle Jagh achtar ey wällb:ne H:r öfwerstens och Befallningzmans order, hwillket Rustmestaren Hindrik Bly det åhörde, men sådant sine under hafwande ey vahrnadhe.

5.
Ryttaren Jon Bengtsson som lagl. stembder ähr till tinget at swara til stoor böndagez brodt, och nu sigh absenterar, saker til 3. mk:r S.m.tt för stembningens föracht.

6.
Dess lijkest klagade och tolfmannen Nils Andersson i Ede, at denne Abraham har och illa tracterat sig utj ett samman qwemb, rifwit honom i skegget och slagit ett blodh såår som Israel Hansson och Hemming Persson betyga, derföre sakfältess han til 3 mk:r S:m:tt för hwartera effter 13. cap. Sår: b.

7.
Trädde för rätten erlige och beskiedelige danneman Jöns Nilsson i Risselås från Ström sochn; Præsenterandes ett trowärdight qwittantz gifwit af Göran Svensson i Tullingsås A:o 1667 d: 12 Decembris, hwarmed bewisandess huruledess han lagl. haf:r til sig in löst sin sal. swärfaderss Tol [Tohl] Göranssonss pantsatte jordh i Risselåss bestående af 1 tunl. med alla dess tilliggiande lotter och lunder, til be:te Jöran Swänsson, derföre han honom nöyachteligen gifwit och til stält 42 Rd:r som qwittantzet i sig sielf widare förmähler.
    Desslijkest opwiser och Jönss Nillsson en trowärdig uthlössningz skrifft gifwin af sin sal. hustruss Ingeborg Tohlssd:rs systrar Kerstin och Göle Tohlsdöttrar, hwar med betygandess, huru ledess dhe hafwa godh willigen sin k: swåger Jönss Nillsson, som barn löser ähr, undt och oplåtit dheress til fallne arfz parter uti be:te Risselåss hemman, derföre Jönss Nillsson dhem nöyachteligen har til fredz stält och giffwit sine swägerskor sin sal. hustruss kläder som hon hade före hon kom i ächtenskap med Jönss Nillsson, hwilket æstimerade ähre af gode män til 16. Rd:r in Specie Summan 58 Rd: för 1 tunl. som kiöpe skrifften de Dato 14 Abrilis 1668 innehåller, jempte underskrefne wittnen, Erik Persson i Stamsele och Mats [Mattias] Andersson i Fagerdal med sine nampn och bomärkien det samma betyga och verificera.
    Så emedan desse 58 Rd:r för längst betalte och uthlefwererade ähre, weder böranderna til fullo nöyo; hwarföre afhände mehr be:te sin rätta odelss jordh utj Risselåss bestående af 1 tunl:d ifrån sig och sine arfwingar, med alla dess tilliggiande etc.

8.
Trädde för rätten Sal. Mats Anderssons änkia i Fagerdal, h. Ingeborg Olofsdotter tilljka med sin son Anders Matsson præsenterandes en trowärdigh testamentz skrifft, gifwen aff den gamble ålderstegne mannen Olof Eriksson i Fagerdal, hwarmed bewisandess, huruledess han för sin ålderdoms swagheet ey sielf mächtar sigh utj sin skröplighet förestå, derföre förord sakadt begifwa sigh til syytningz hooss denne sin systerdotter sal. Mattz Anderssons änkia, och henness son Anders Mattzon, med sådan condition, at dhe bägge skohla för swarligen utj Oluf Erichssons lijfztijdh med kläder och födo nödtorffteligen oppehålla, försöria och wäll föreståå, at dhe derföre inför gudh och hwar ährligh man kunna answara, och sedan effter hanss döde dagar honom hederligen och wackert til grafwa befordra låta;
    Hwaremot Oluf Erichsson för dherass uthstående beswär och omak, effter sin dödh testamenterar h. Ingebor Olufz d:r tridie parten utj Fagerdahls hemmanet och till henness son Anders Mattzon och hanss samptel. syskon, twådelerne utj be:te Fagerdahl, hwilken gårdh ähr Oluf Erichssons aflinge jordh, den han af sin egen medhel kiöpt och sig förwärfwat haf:r, som til seendess ähr af faste brefwet de dato 30. Novembris 1652. Jembwäll af testamentz brefwet de Dato 7. Junij 1669 hwillket testamente wördige kyrkioherden wällärde H:r Erik Hedsander, ländzman wällförståndigh Claes Isaksson Tiock och Hans Eriksson i Grenås [Granååss] betyga, och verificera så passerat wara.
    Så medan detta testamente icke sträfwar emot Swärgiess lagh, 9 Cap. Jordh b:L.L. at then jordh man haf:r aflat, hafwa j wåldh at giöra af henne hwad han will, hwilket sidermehra för lagh och rätta kundgiordt och stadfästadt ähr, och ingen fanss som här emot sade eller säga kunde, hwarföre dömbde iag med nämbden samma testamente skall fast och stadigt stå och aldrig återgå, wed boott och plicht som Swärgiess lagh förmåhr, uthan Oluf Erichssonss gårdh j Fagerdahl erkänness som bemält ähr under hustru Ingebor och hennes son Anders Mattzon och hanss samptel. syskon at nyttia och bruka och behålla til en ewärdeligh fast wällfångin oklandrat ägendomb, med alla dess tilliggiande lotter och lunder etc.

9.
Dato Tredde för rätten ährligh och beskedeligh danneman Erik Göransson j Tullingsås, præsenterandes en trowärdigh testamentz eller syytningz skrifft gifwin af sin fader Göran Svensson i Tullingzåhs, hwar med til känna gifwandess huruledess åldren begynner mehr och mehr tiltaga, så at fadren med sin nu senare hustro, Anna Eriksdotter blifwa af natturen för swagade sielfwa sig at försöria och föreståå, och emedan Jöran Swensson haf:r alla barnnen afwittradt, at dhe til arfz allaredo bekommit hwadh dhem med rätta arfligen kan til komma, allenast med alla sine barnss sambtyckio ähr til Jöran Swänssons och hans hustruss förrådh och oppehälle en dhel af fasta jorden i Tullingzåhs hemmanet opdragit som æstimerat ähr för 30 Rd:r och 1/6 deel af löössörerne, men den öfrige dehlen ähr gångin samptl. barnen til arffz.
    Hwilken part Jöran Swänsson haf:r sin son Erich Jöransson för undt effter hanss dödedagar, at bekomma, för det omak och beswär Erich Jöransson sig för obligerar att föda, skiöta och nödhtorffteligen oppehålla Jöran Swänsson och sin stiufmoder h. Anna Erikzd:r utj bäggess dherress lijfstijdh, så at han kan derföre inför gudh och hwar erlig man förswarligen answara, och sedan effter dherass döde dagar, dhem wackert och hederligen til grafwa befordra låta, Så emedan swågren Jon Eriksson j Görvik jempte alla syskonen detta testamente inför rätten A:o 1668 å båda sidor sambtycht hafwa, ingen här på klandrar, uthan för lagh och rätta kun giordt och stadhfästadt ähr
    Hwarföre dömbde iagh med nämbden detta testamente skall fast och stadigt stå och aldrig återgå med bodt och plicht som Swergiess lagh förmåår, uthan denne jordepart til 30 Rd:r æstimerat med 1/6 part af löss öhrerne erkänness under Erich Jöransson hanss barn och arfwingar at nyttia bruka och behålla til en ewärdlig oklandrat ägendomb.         Desse effterskrefne ährlige och beskiedlige etc.

10.
Ländzman Claes Isaksson Tiock insinuerade en protest på sine tillkommande stiufbarnss wäg:r at han på dheras wäg:r til biuder sigh in lössa Skallgården, men ländzman må först taga änkian til ächta, och tahle sedan på gården. Imedlertijdh uthgifwess ey dher på faste breff.

11.
Ländzman Claes Isaksson Tiock som haf:r slagit Olof Larsson en slängh öf:r armen, dy skall han plichta 3 mk:r S:m:tt effter 13. Cap.Sårm. b.L.L. och Oluf Larsson dher emot som haf:r treskass uthgiöra lagmanss p:gr, emot tolfmänss för wahrningh, och brukat onyttigh mun då dhe kraff, plichte för tresko 3 mk:r S:m:tt.

12.
Isak Persson finne som ey har på före sagdan dagh har in lefwererat sin kyrkio tijonde, ey heller nu til städess ähr at swara, sakfelltess för swarss lössa och stembningz föracht till 3. mk:r S:m:tt.

13.
Warnadess kyrkioness i Ström sexmän, som ey hafwa rächnadt kyrkio tijenden hooss finnarna at dhe här effter utj rättan tijd rächna tijenden och rättrådeligen profwa hwadh hwar och en Gudh allzmächtig har dhem wällsignat med.

14.
Kyrkioherden wördig och wällärde H:r Erik Hedsander insinuerade i rätten högwälb:ne H:r Richzenss rådh H:r Gustaf Posses och H:r Johan Gyllenstiernas resolution, lydande emillan honom och samptel. Sikås män, men såsom dhe ey lagl. stembdhe ähre, at dhe kunna hafwa sine documenter til stedess, ey heller någon til städess ähr på Ven:di Consistorij wäg:r.

15.
Måns Eriksson i Mo låter opbiuda sin gårdh andra gången, nästom frändom til åter lössen.

16.
Per [Peder] Danielsson känness förplicktadt at betala ryttaren Tuve [Tufwe] Jönsson för en sönder kiördt släda, med 6. ort som ländzman tilbudit medan han heel war, och sökie han sin fångess man det bäst han gitter.

17.
Isak Persson som stembder ähr til tinget at swara til huusmanss p:grs erläggiande men för summat dy sakfälltess för swarlössa til 3. mk:r S:m:tt.

18.
Per Olofsson Wästgiöte opbiuder Fyrås gården den han åbor förste gången, nästom frändom til återlössen.

19.
Såsom sal. fiscaln wälb:de Johan Huss [Huus] haf:r i Hammerdal lembnadt en rästelängh på huusmänss qwarntulls penningar hooss finnerna utj Ströms sochen, hwilken rest finess rätt mättigh, allenast decourteras een R.d:r som Per Jakobsson i Lit opburit, dhe öfrige remitteres till execution dher wederböranderne godhwilligen ey bettala willia; hwillket ländz och tolffmän kuna sig till rättelsse ställa.

20.
Emedan som ey nekass, det Hemmingh i Görvik har i lijfztijden låfwat Märit Stensdotter ächtenskap, och sijdermehra utj sitt yttersta testamenterat henne trjdie parten af löös öhrerne som ähr af hanss aflingegodz; dy finner rätten det skiälligt, at be:te testamente må ju hållit blifwa, derföre måge arfwingarna henne owägerligen tillställa uthan widare beswär bem:te tridie part af lössöhrerne.

21.
Corporalen af cavalleriet, ehrborn och manhafftig Jakob Slemback [Schlimback], prasenterade H:r Excell:tz Gouverneurens höghwälb:ne H:r Carl Sparres resolution de dato Brunflo landztingh d: 16. Decembris 1667 lydande at när ryttaren Hans Gök [Giöck] betalar til sin swärfader Sven Stensson dhe p:gr han på Andersgården i Ede by den sal. Johan Olofsson åbodt anlagdt haf:r jempte bewijssligh bekostnadt, då possiderar Giöcken be:te gårdh som på hanss underhåld anslagit war, och documentet lit. A. innehåller hwilket alt effter kommit ähr; Desslijkest opwijsess och en annan H:r Excell:ttz höghwälb:ne H:r Gouverneurens resolution de dato Sveg 5. Aprilis A:o 1665. lit. B. och der på befallningz mannenss wälb:de Daniel Bertilssons quittantz på det ena 1660 åhrs resterande ödes uthlagor, som documentet lit C. de dato Mo 28 Novembris 1666 förmähler hwar af sedan föllier Anders gården wara effter H:s Excell:tz Gouverneurens restitution til odel kommin, ödess uthlagorna betalte blefwo.
   Dess uthan fram teddess be:te ryttarenss Hans Giöckz uthgifwne kiöpe skrifft lit. D af Dato 18 octob: 1669 hwar uthinnan han detta hemman opdrager H:r corporaten Schlimback emot 18. Rd:r som ländtzman Claes Isaksson, Erik Samuelsson i Håxås och Hindrik Eliasson betyga, men såsom hanss Giöck ey mehra erlade til sin swärfader Swen Stensson än 15 Rd:r dy beståns honom af rätten ey högre återtaga som documentet lit. E. och F. förmähla de dato 10 Febr: 1669. hwarföre må Giöck differentzen 3. R:dr restituera til corporalen.
   Uthom desse upwisar Corporalen Schlimback ett quittentz lit. G de Dato 4 Martj 1667 at Swen Stensson har måst de hemma warande i landet odelss män för dherass odelss rättz afträde försonat Dordi Eriksdotter och Kerstin Eriksdotter, tilhoopa med 5 Rd:r hwilka han til weder böranderne har til backa ledwererat, blifwa til hopa med dhe 15: 20 Rd:r.
   För corporalen hemmanet tilträdde ähr det af ländz och tolfmän straxt Hanss Giöck det A:o 1662 emottog werderat in alless för 27. Rd:r som består allenast af 2 tunl:d med förfallne huuss, och giärdzlegårdar, jempte åkern i stort wan bruk war kommin och; lägde igen lagdher som documentet lit. H. demonsterar hwilket ländz och tolfmän opå tilfrågan det samma betyga. Hwar på resterade 6 Rd:r före 27 Rd:r Summa blifwer opfyldt, hwillket corporalen til Cronanss Befallningz man wälb:de Daniel Bertilsson erlade - och qwittantzet uth wijsar, som utj Crononess rechningar in fördt finnass, och orsacken här hoos för klarass.
   Sålunda. Ehuruwäll Christian Persson j Viken, fullmächtigat ähr på dhe uth rijkess odelsmänz wäg:r i Norge och Röros nembl:n Mats Erikssons, Anna, Karin och Märit Eriksdotters wäg:r som för mehna wara berättigade till detta hemman Andersgård att igen bekomma eller dher uth löösningh få för sinna odelss rätterss af träde; Lijkwäll och emedan dhe icke effter Swärgiess lagh och 23. Cap. Ärffde ballken hafwa sigh regulerat och söckt sin arfz prætension innan \ natt / jembn långa, hwar ifrån denne Rätten ey kan gå, uthan stadigh hålla sig dher widh; berörde odelssmän det samma icke allenast för sutit, uthan för 14. åhr sedan från Jemptelandh sigh begåfwo och sitt odelss hemman öf:r gåfwo, hwar igönom det ähr blifwit öde och komit til stort wahn bruk, Cronan och dess åboende till ingen ringa kostnadt, alt der före resten 6 Rd:r Cronan til kommer som bemäht ähr, belöper Summan 27. Rd:r effter gode mänss wärderingh som erlagde ähre.
   Hwarföre tillföllie af Swärigess lagh 23. Cap. ärf b.l.l. och 19. Artick. utj kongl. May:ttz kiöp handelss ordinantien som h:s Excell:ttz högwälb:ne H:r Gouverneurens föregående resolutioner erkänness denne Anders gårdh j Ede by bestående af 2. tunl. under corporalen manhafftig Jakob Schlimback hanss barn och arfwingar att nyttia, bruka och behålla til en ewerdligh fast wälfångin oklandrat ägendomb, med alle dess tiliggiande lotter och lunder, som dher af ålder underlegat haf:r eller här effter lagl. til winness och lag giess kan.
   Desse effter skrefne ährlige och besk: Etc.

22.
Regementz skrifwaren wäll:tt Johan Johansson tilsporde allmogen j Hammerdahl, om några Officerare eller Ryttare hafwa uth tagit 1670 åhrs Extraordinarie ränta, såsom Proviant korn? Till regementz skrifwarens frågan swarade allmogen i Hammerdahl ath officerarne såwäll som Ryttarne hafwa åhrligen tagit den Extra ordinarie landz bewillingen, åhret föruth, förr ordinarie räntan war föllin, så at dher emoth förmodhan skulle 1670 åhrss Extra ordinarie uthgiöra, då hafwa dhe 2.ne åhrss Extra ord: på ett åhr bekommit, Samma lunda swarade allmogen j Brunflo och Ovikens tinge lagh opå berörde tilfrågan. Detta ährendet remitteres til H:r Excell:tz högwällborne H:r Gouverneurens Resolution.


Föregående protokoll    -     Upp    -     Nästa protokoll

tillbaka