Hammerdals tingslags Dombok 1671 Ht
(Källa: Avskriftsamlingen vol. 26, sid. 555v - 556v. ÖLA)
den 28. Octobris, höltz laga Tingh med Allmogen af Hammerdahls giäld, närwarandes Cronones Befallningsman, wälbetrodde Daniel Bertilsson och dhe tolf Edsworne Nämbdemän.

Jöns Eriksson i Sikås         Christian Persson i Viken
Olof Andersson i Solberg         Anders Sjulsson i Fyrås
Per Rafaelsson i Lorås         Olof Eriksson i Grubbgård (Ede)
Anders Jönsson i Strand         Erik Samuelsson i Håxås
Olof Jönsson i Tullingsås         Per Broddesson i Öhn
Per Danielsson i Grelsgård         Jon Persson i Ede.

Samptelige Allmogen i gemeen tilfrågades, om hans May:tts wår allernådigste Konungs utgångne placat om Barne mordet 2. gång om åhret, ähr dhem föreläsit på rum och ställe som wederböhr(?) Hwilket dhe enhälleligen bekiände så skedt wara.
    Kongl. May:ttz wår allernådigste konungs placat angående Tobackz handelen af den 24. Novemb. 1670 ähr och publicerat wordin.

(1)
Per [Peder] Olofsson i Ström och Anna Nilsdotter som lagl. stämbde ähre af ländzman Claes Isaksson at swara til rätta för dheras begångit lägersmåhl, men ingenthera comparerat; Dy saakfältes hwartera til 3 m:k Sm:t effter 33. Cap. ting. b. LL.

(2)
Ländzman angaf Anna Olofsdotter i Hallen hafwa hafft olofligit umgängie med Olof Johansson från Sollefteå, och hon nu nyligen födt barn, kan altså, för denne gången ey tilstädes komma, uthan opskiötz til näste laga tingh. Men Oluf Johansson för annan sin brott och missgerningh sitter fängsligh i Solefftrå och Ångermanland.

(3)
Per Rafaelsson i Lorås blef effter ett gammalt breff uthan nampn under krefder af sal. Anders Larssons son Lars, 12 Rd:r som han skulle åthniutit effter dess innehåld, hwar til Pehr nekar, inga witnen ähre å hwarken thera sidan; men såsom dhe 10 Rd:r ähre betalte, som i samma bref förmähles, och dhe 12 icke, dy fästade Pehr Rafwelson lagh, här från sigh lagl. å näste tingh wärja, desse 12 Rd:r ey åthniutit, hwar och icke fälles han til saken.

(4)
Olof Larsson i Fyrås [Skallgården] pålades af rätten til näste laga tingh inläggia en räckningh, den han med eed erhålla kan, huruledes han sine bröder, sal. Anders Larsson och Per Larsson för hwar theras arfzpart i Skalgården uthlöst och betalt hafwer, antingen gällden mehr eller mindre stijger. När det skedt ähr, will rätten lagligen i detta ährendet sluta, om Oluf Larsson hafwer macht till een oskylld försällia gården före han sielf den lagbudit och fastebreff dher å bekommit hafwer.

(5)
Olof Israelssons gård i Ede testamenterat til Anders Claesson, opbödz första gången, nästom frändom til återlössn.

(6)
Ländhzman Claes Isaksson och Nils Andersson i Ede med sine lagzmän låfwade till näste laga tingh skaffa tilstädes gambla män, som kunna betyga wara uhrminnes häfd på dhet dhe twista om, som ähr fiskie Edsforsen, jembwäl älgswohnor, derföre blifwer syhnen så mindre ophållin, til dess gambla witnen framkoma.

(7)
Måns Eriksson i Mo, opbödh 2:ne bröders lotter, Jon och Anders Olofsson Sparfs, tridie gången. gifwit 7 Rd:r hwartera.

(8)
Desslijkest opbödh Måns Eriksson i Mo ett uthgodtz, Annås ben:d, förste gången, kiöpt af åthskillige bördemän.

(9)
Per Christiansson [Christiernssons] hemman i Lorås opbödz förste gången, nästom frändom till återlössn, för 30 Rd:r kiöpt.


Föregående protokoll    -     Upp    -     Nästa protokoll

tillbaka