Hammerdals tingslags Dombok 1669 Ht
(Källa: Jämtlands domsagas domböcker, vol. AI:7, 1669-1670, sid. 96v - 99v. ÖLA)
d: 26 & 27 Novembris, A:o 1669.

Präsente Befallningzman wäll:tt Daniel Bertilsson medh Nämbden.

Nils Andersson Ede        Jöran Andersson i Öhn
Olof Andersson i Solberg        Christian Persson i Viken
Per Eriksson i Sikås         Olof Eriksson i Grubbgård (Ede) [Grabgården]
Olof Toresson [Töriesson] i Hallen     Anders Sjulsson i Fyrås
Nils Andersson i Tullingsås         Erik Samuelsson i Håxås
Per Danielsson i Grelsgård [Grelsåssen]    Per Broddeson i Öhn.

Dato, publicerades Kongl: May:tez placater och Resolutioner som på före Tingen antecknade finnes.

1.
Befallningzman wäll:tt Daniel Bertilsson besvärade sigh öf:r ländzman Claes Isaksson Tiock och Ströms boerne, som emottaga een hoop partije, som komma ifrån Norge, och derifrån ryma öf:r fiällen, der gå gårdhmillan och icke effter Kong: May:tz Resolutioner rätta sigh, att taga sådane partijer tillbaka igen tädan dhe ähre kombne, oachtandes dhe kunna hafwa några pass aff dhe norske, men ähre dhe swänske pärssoner, öfwerskickas till cronones befallning man.
   Ländzman med Ströms boerne excusera, sigh sådant ey annat kunnat förstådt än dhe sände dhem till ländzman, och nu å både sijder sitt feehl aff bidia för den gången, hwar med dhe såwijda förskontes uppå Kongl: May:ttz nådige behagh. Men komma dhe öffuer igen, skall Ströms boerne detta öppet stå till straff; och på lades skaffwa richtige skiuttz skickare som sådane antasta.

2.
Dragoun Per Abrahamsson i Ström, klagade att wällärde H:r Israel Noreus [Noreelj] pigor, Märit Persd:r och Anna Carlsd:r, hafwa kommit sigh uthi rop och ryckte, som han skulle hafft olofl:t umgängie med Anna Persd:r; Men nu hafwa bem:te pijgor ey comparerat, uthan stembningen försutitt saakfälltes derföre till 3 m:r s:m:tt hwar there, och saaken opskiutes till näste laga tingh.

3.
Finnen Erik Jonsson på skogarne i Krånge boende, klagade öf:r sin broder Mats Jonsson, ey sämias med sin hustru uthan ligia uthi kijff och trätor med hwar andra, eliest när hon för ledene sommar, uthi Nils Andersson i Ede [Eedez], och up bränna hans hustru och barn medh gården, hwillcket sijdermehra händt ähr, att gården allenast opbrandt, hwilcket han nu ey heller honom tillägger; helst emedan Mattz kläder upbruno medh, men der dhe ey better här effter sämias, så pålades Ströms tolffmän, att skillia desse bröder åth, och drifwa Mattz derifrån, men kan Mattz sådant sitt förseende hoos brodren försohna, står honom frijtt.

4.
Angaffz i Rätten aff Nils Andersson i Ede och Olof Eriksson, sigh hafwa hördt berättat aff Erik Jonsson; finne, att Isak Persson finne, haf:r förkastat Befallningzman wäll Daniel Bertilsson, ey achtade mehra honom än en hundh, som Mats Jonsson tillijka medh Mickels brödrar, det hördt hafwa, men nu ey till städes ähre, opskiutes till laga Ransaakningh då de kommo till städes.

5.
Hemming Biörnsson i Fyrås, som om en söndagh stragst effter predijkan hafwa opkommit ett uproor, och före saakat slagzmåhl uthi Fyrååss by, på Nils Perssons i Lorås, först igenom fächtände med een kiäpp skall derföre med - 40 m:r S:m:tt plichta till kyrckian och dhe fattige effter sabbattz ordinantiens 16:de punct, men den öhrfijhl Niels bekommit haf:r af Ryttaren Jon Bengtsson, seedan han dhem skilldt haf:r, hootat slå igen, ophäfwes och Nils niuter honom som han den undh fångit, sammaledes och Per Olssons hugg, han Nils gifwit och ophäfwes.

6.
Daniel Olsson Hällman insinuerade i rätten, Fischalns, wäll:tt Johan Huss [Hus] rest längdh, lydande på 33 d:r s:m:tt om 1667 ährs huusmans skatt, hwaremot Carl Isaksson föregifwer h:r fischalen, opburit medan han war i Hammerdal, allenast 6 d:r s:m:tt som han sin obligation gifwit haf:r att skaffa humbla derföre, den han nu i beredskap haf:r, och lofwar honom öfwersända till Brunflo, men den öfrige Resten neeka Tiocken aldeles till, uthan opskuter till H:r Fischalens ankomst.

7.
Kyrkieo herden wördige och wällärde H:r Erik Hedsander förfrågar sigh i Rätta, om Annås och Arås öde böle, huru med dess uth-tager ähr beskaffat, all den stundh Måns i Mo och Lars i Bye [Byom] ähre interesserade uthi Annååss ödeböle, som skattlagdt ähr för 14 öre 12 th:r hwar till Lars och Måns i Moo, tillståå der äga haff parten; hwarföre ehrkände Rätten, att dhe kännes och förplichtade halffe parten som ähr - 7 öre 6 th:r åhrligen ehrläggia till wederböranden. Men för Aarååss ödeböle gifwes aff kyrkieherden allena 18 öre s:m:tt må deth widh anfordran åhrligen ehrläggiandes, belöper Summan aff begge ödebölerne Aaråss och Annåhs - 1 d:r 12 th:r sef:r m:tt. För Lååfijskie finnes i cronones jordebok, infördt 24 öre S:m:tt tillökt, hwilket fijskie kyrkioherden nu nyttiar och brukar, men treeskas ehrläggia bem:te taxa, som ähr till hoopa 1 rd:r Ehrkände för den skull rätten skälligt, att kyrkioherden ähr förplichtat bem:te Taxa ovägneligen ehrläggia.

8.
Emedan såsom Skåhl-öhn belägen ähr, inom Edezmännernes rågångh, som deras afradzbreff af d: 6 Septemb: 1666 innehåller wara cronones afradzland Edzskogen kallat, dy kan Rätten ey till dömhma Skallgård [Skåhlgårdzmanen] i Fyrås bem:te öö, att åth niuta, ehuruwäll han der en tijdh olagligen inkrechtat.

9.
Såsom Olof Larsson i Skallgård haf:r att fordra aff Sal: Per Israelsson i Fyrås 9 rd:r och hans qwarlåtenskap, haf:r hans swåger Johan Olofsson finne till sigh anammast, och vercka(?) pertzedlare aff honom äfrde; Hwarföre kännes Johan Olufsson förplichtat desse 9 Rd:r betalla, och sökie han sedan sin man Israelsson, som tillijka med honom arfwen nutit, det bäst han kan och gitter.

10.
Måns Eriksson i Mo insinuerade i Rätten, 7 st:r Documenter angående hans Sal: stiufsohn Jon Olofssons samptelige Creditorernes bem:te documenter dhem presenterade att emothtaga, och der före redogiöra, helst emedan Måns ingenting ärfdt haf:r effter sin stiufsohn, på det Måns hustru och barn i framtiden här uthinnan ey koma i någon widlyfftigheet.

11.
Hustru Kerstin Månsdotter kännes förplichtat att betalla Anders Larsson borgare i Norge - 4 Rd:r 12 skill:r uthan wijdare opskoff, men för dhe 1 orth kännes han frij.

12.
Måns Eriksson i Mo upbiuder heele gården Ibid: förste gången, bestående af 3 Tunnelandh, kiöpt af sine stiuf sönner, deels och crono jordh tillförende inlöst.

13.
Corporalen Jakob Slemback, tillijka med en deel af hans grannar i Ede by, beswärer sigh det dhe ey lijka willkohr och lägenheeter bruka för dhe andre sine grannar, såsom uthi fijske watten eelgz wånner och såtter; och såsom alla grannar i gehmen uthi helle Eede by böhra effter tunnelandet lijka deelachtige wara både uti skough, slott fijskiewatten och ällgz wåner med flere dess tilliggiande lotter och lunder; Hwarföre ehrkände Rätten skälligt att 6 st: opartijske tolffmän skolla sigh tijt begifwa nästkommande sommar, och desse Eedzgrannar, samptel: tunnelanden aff starka, så att hwar och en sker ett nöije, om ingen tehra parten förnähr.

14.
Träde för rätten cappellanen i Hammerdal, wällärde H:r Israel Noreus, Præsenterades en trowärdigh laghbudin laghstånden kiöpeskrifft, aff dato Hammerdahl den 16 Novemb:r hwar med bewijsandes huruledes H:r Israel hafwer lagligen kiöpt och sigh tillhandlat Jonsgård uthi bem:te Ströms sochen, bestående aff 2 tunnelandh uthsäde, aff Anders Olofsson finne för - 30 rd:r effter godhe mäns wärderningh, och der ofwa på haf:r H:r Israel Noreus aff en godh willia bem:te Anders Oloffsson finne uthi sohne peningar gifwit och till stält - 5 specie rd:r Summan - 35 rd:r. Hwilken gårdh Anders Olofsson och Erik Persson i Jons gården, anno 1658 kiöpt haf:r för 50 rd:r.
    Men såsom bem:te gårdh ähr sijdermehra kommen i wahnbruk, kunde han högre ey æstimeras, uthan läth sigh der medh åthnöya som kiöpe skrifften innehåller med underskrefne wittnom, Göran Svensson i Tullingsås [Tullsåssen] Göran Andersson i Öhn, och Grels Nilsson i Grelsgård betyga; Angående Brosved [Bodhswedh] i kiöpeskrifften förmähles, haf:r warit ifrån hufudhgården bortpantat till Abraham Carlsson för - 19 rd:r hwar om parterne hafwa kommit öfwerehns, att Abraham skall bem:te Brodhswedh behålla och för plichta åbonden på hufudgården, half fempte orth åhrligen lägia uthi cronones uthlager, så att de woro förlijckt om att ingen widare skulle här på yrkia; Men hwad widh kommer ryttaren Jonas Swed, som finnes dotter till ächta tagit haf:r, och än omsijder effter trenne ressors lagligit opbodh, aff datis 1666, 67 och 1668 då faste breff aff rätten bewilliat war, klandrar bem:te Jonsgårdh willia tillträda emot päningarnes restituerande.
    Men såsom kiöpt bör stånda och ey återgånga, och sedan haf:r Anders Oloffsson finne uthi lijfztijden denne Jonsgårdh heemulat H:r Israel, och hans arfwingar, hwarpå han sedan stoor bekostnat med bygningar och åkerbruk har anlagdt, så att gården ähr kommen till godt på, då Jonas Swedh haar stadge warit i landz orten, men för aldringh der på yrkiat, för gården war laghbudin och laghståndin; Dy kan denne Rätten bem:te kiöp ey ogilla, uthan krafftigt dömmes under H:r Israel och hans arfwingar, till en oklandrat ewerdeligh egendomb, med alla des till liggiande lotter och lunder i wotto och torro, närby och fierran, intet undantagandes i någon måtto, som der aff underlegat haf:r eller her effter lagl: till winnas kan etc. Men i fall der H:r Israel i framtiden på en annan orth sigh begifwer, och ärnar bem:te hemman försälia, så uthlofwar han denne Swedh först hembiuda gården till kiöpz, fram för någon annan effter mätismanna ordom, behålla, men der han peningar ey ehrlägia innan wiss Termin, då för såkier han honom till hwillken han bäst synes och gijtter.


Föregående protokoll    -     Upp    -     Nästa protokoll

tillbaka