Hammerdals tingslags Dombok 1666 Ht
(Källa: Jämtlands domsagas domböcker 1666-1668 , vol. AI:6, sid. 62r - 68r. ÖLA)
den 26 Novembris     Nämbden

Anders Jonsson i Ede         Jöran Andersson i Öhn
Christoffer Larsson i Lorås         Erik Nilsson på Åsen
Per [Peder] Eriksson i Sikås         Christian [Christiern] Persson i Viken
Nils Andersson i Tullingsås        Olof Eriksson i Ede [Grubbgårdh]
Mats Andersson i Fagerdal         Jon Claėsson i Sikås
Per Broddesson i Öhn         Jöns Danielsson i Tullingsås [Tullåhs]

Först afflade tolffmännerne sin laga eedh.

H:s excell:tz H:r gouverneurens breff, publicerades, som uthi dhe förrige tingelagena, om franssosernes affskaffande.

(Jämför lydelsen i Lits tingslags dombok, den 1/12 1666:
H:s excell:tz H:r gouverneurens bref oplästes, angående att siukhus wid Sundsvall oprättas skulle, där dhe som af franssosen bekajade ähr, skola dher cureras, hwartil allmogen her, som flere stedes, till dess fortsättiande någon hielp contribuera skulle: remitterar till landztinget.)

(1)
H:r befalldningzmannen förmandte ländzmannen Claës Isaksson Tiock som tolfmännerne alfwarligen, at tillkänna giffwa dhe sacker, som sträfwa emot Kongl. May:ttz uthgångne resolutioner och placater, etc.

(2)
Hammerdals - som Ströms - boerne tillika med hanss wördigheet kyrckioherden, wällärde H:r Erik Hedsander, sigh högeligen beswära öfwer sin sochneman, Nils Andersson i Bredgård, hafwer icke allenast nu, på många åhr tillbaka, warit heel oroligh, försmädat Gudh och förtörnat sina nåegrannar och sochnemän; uthan och, nu dageligen mehr och mehr uthi sin galenskap fortfahr och ey will bättra sigh, begära fördenskulld sampteligen at blifwa af medh honom uthur tingelaget.
   Denne Nils Bregåhl förestältes och tillfrågades om man ingen bättring hafwer af honom at förwänta? Swarade till detta föga; uthan sade omsider: effter dhe påstå och willia så gerna blifwa af med mig, så skohla dhe och få, och innan Gregori marcknad uthlofwade Nils sielf willeligen herifrån afträda, och icke wara dhem till något förfångh. Hwilket honom och pålades sådant effterkomma. Befallningzmannen förmahnte och tillsade Nils Anderssons giäldenährer her med alfwarligast, at dhe ofördröyeligast clarera medh honom, dhet dhe wetta sig skyldige wara på det han ingen kan hafwa dher öfwer at klaga, icke kan oppkräfwia sin giälld her i tingelaget.

(3)
Effter såsom Olof Olofsson i Gåxsjö hafwer förledit åhr frijat till Cecilia Olofsdotter och lofwadt henne ächtenskapet, men sidermehr återsagdt detta; och imedler tijd befrijadt een annan, Ingrid Jons d:r i Gisselås, hwilken han och sammaledes hafwer fixerat, hwarigenom eett taal öppet ähr, at qwinnorna skulle hafwa söckt lappen Skol Nils, och han med sin trulldom laga skulle at Ingrid skulle få honom, till hwilket Skohl Nils aldeles nekar till; Hwarföre saakfältes Olof Olofson för sitt bedrägerij till 40 m:r sm:tt.

(4)
Måns Erichson i Mo besvärade sigh öfwer sine grannar Sikås boerne, dhet dhe med sine hästar och boskap nedertrampa hanss slott; Blef af rätten afsagdt, det Måns med sine consorter och Sijkåhsboerne skohla oprätta een skiffteshaga sin emillan förmedelst 27 cap. bygg.b. och hwilken som sådant icke effterkommer, och widare her öfwer beswäras, då plichte effter lagh.

(5)
Ländzmannen Claės Isakson Tiock, besvärade sigh öfwer kyrkioherden, wällärde H:r Erik Hedsander, det han förmedelst sitt öhl och bränwins sälliande, på sönn- som sökendagar, tager all hanss nähring frän honom fast han honom sådant tillförne tillsagdt hafwer; H:r Erich lofwade her effter sådant affstå, och det samma Tioken med opräckta händer oplåta och effterlåtha.

(6)
Ländzmannen Claes Tiock insinuerade i rätten een förteckning af hanss wördigheet probsten, höglärde m:r Jacob Holst uthgifwen, begärandes assistence af befallningsmannen om dess execution, hwilken består af 5 puncter. Denne oplästes uthi tolfmäns som kyrckioherdens närwahro och åhöro, då kyrckioherden lofwade at desse puncter, nembl:n 1. 2. 3. och 5:te skulle med det förste förrättade blifwa och den 5. hafwa dhe någorlunda effter kommit. Men den 4:de hwad anbelangar, at Ströms-boerne som saakfälte ähre till ½ rd:r hwartert, at dhe icke hafwa comparerat probztinget; men nu föregifwa, at kyrkioherden, wällärde H:r Erich, som Strömsboerne hafwa förmedelst sina förböhner afbedit sådant, hooss hanss wördigheet probsten, förr änn han der från afreste, och således giffwit dhem effter, som kyrckioherden och Göran Andersson i Öhn för rätten bekände och berätta månde, hwarför opskiötz detta ährendet till dess man får her om conferera med hanss wördigheet probsten.

(7)
Ryttaren Torsten Snapphane företrädde, bekiännandes sigh hafwa hafft olofligit omgengie med sitt tienstehiohn Kerstin Eriksdotter een gifft qwinna, hafwandes sin man uti Damin, Johan Olofsson i Ede, och aflat barn tillhoopa, hwilket föddes otta dagar för S. Johannie tijd. Men sidermehr hafwer Snapphahna, otta dagar effter bem:te midsommars tijd trädt uthi achtenskap med een annan; Och emedan ingen weet om bem:te Johan Olofsson ähr i lifwet, eller dödh; dy saakfälltes denne Snapphahna, oppå Kongl. May:ttz nådige behagh, effter 3. cap: Gifftermal. b. till 40 m:r och kohnan till 5 d:r sm:tt; Men dher i fall förspörjes, mannen war lefwande, då skall denne saak stå dhem öppen till större plicht och för eenfalt hoor plichta; Och saken nu, så imedler tijdh opskiutes till widare her om kundskap och ransakningh. Men barnet skohla dhe föda och skiöta effter lagh.
   Sedan pålades denne Torsten Snapphana, at betala denne sin lägerqwinna, Kerstin Erichs dotter, för förtient löhn wallmar 2½ ort, 2 par strompert 2 ort, och sielfwa löhnen - 3 ort ähr 7½ ort, hwilka han uthan opskoff henne tillställa skall.

(8)
Sigrid Olofsdotter i Hallen bekänner sig hafwa hafft lägersmåhl med ryttaren Sven Persson Groop, och aflat med honom barn, hwilken icke hafwer stembningen comparerat; uthan kyrckioherden och nämbden bewitna, sig hafwa för dhem tillstådt wara barnafadern. Skall först för svarslösa plichta 3 m:r effter 33 cap. tingmål. b. och sedan 40 m:r effter 3 cap. gifftermål.b. och konan Sigrid Olofsd:r 5 d:r Sm:tt plichta. Men barnet skohla dhe föda och skiöta effter lagh.

(9)
Nils Andersson i Bredgård klagade, att Göran Svensson i Tullingsås hafwer emot laga domb i saken, egen willigt pantat af honom een koo, dher till han ey neka kunne; Skall derföre först för dombrutt effter 39 cap. tingmål. b:n plichta 6 m:r sm:tt och för olaga pantning 3 m:r sm:tt och gälda skadan åter effter mätismanna ordom, till 2 rd:r hwar med partherna skohla wara åthskillde.

(10)
Hans Israelsson i Håxås klagade, at corporalen under rytteriet, manhafftig Jakob Slemback, hafwer förleden sommar slagit hanss hustru några slängiar och öhrfijhlar, oppå hanss tompt och bredewid hanss kornladu, som h. Kerstin Israelsdotter effter aflagdan eedh bewitnade, så passerat wara; Till hwilket corporal Slemback ey kan neka till, uthan sådant wara skedt af hastige mode, af någon träta, som emillan hustrurna öppedt war, bedz nu före, för denne gången, och förlijkte måhlsäganden, at han intet tahlar mehr her på; dy skall corporal Slemback för begången heemgång plichta för medelst 5 cap. edzörisbalken med 40 m:r Sm:tt.

(11)
Olof Toresson i Hallen trädde för rätten kärandes till sine lagzmän i rothan, nembl:n Måns i Gisselås, Olof Jonsson i Hallen, Lars i Fagerdahl, Nils Olofson i Gåxsiö, Per Olofsson ibid, Erik Nilsson i Åsen, Pål i Fyrås [Biörnsgård] och Nils Olofsson på Åsen, som wore tillnämbde till Frösö skantz at afföra ammunition till Bräcke och icke kommo till städes, uthan wände igen wid Lits älfwen; Af orsach, at artollerie leutenanten Anders Kempe giorde dhem bodh, at dher dhe wille lefwerera penningarna skulle dhe med skiutzningen blifwa förskonte, och penningarne till Erik Persson Byman lefwerera måste, nembl:n som war Olof Thoresons p:gr twå rd:r 3 ort, och 6 rd:r wore dhe andres hanss lagzmäns pennger, summan 8 3/4 rd:r. Och sedan effter desse penningars uthgiörande, måste han Olof Thoresson, till öfwerflödh uthstå och giöra skiutzfärder till Bräcke.
   Ähr her öfwer denne rättens mehning och sluth, det desse ofwan rörde Olofz lagzmän, skohla betala till Olof Thoresson sine twå rd:r 3 ort, uthan widare oppehålld, och dhe sökie sedan sin fångsman i Norge, Erich Persson Byman, om dhe 6 rd:r, som dhe bäst kunna och gitta, alldenstund han ähr orsaken till denna oreda.

(12)
Per Olofsson Hammerdal fordrar af Per Olofsson Westgiöte een häst för 9 rd:r han af sal. Olof Olofsson uti giäld tagit hafwer, som Wellam Persson i Fyhrås, effter aflagd eedh witnade sandt wara; Och han der emot prätenderar 5 rd:rs rest på eeh smör halftunna, jempte ½ wågh tobak; som sidermehr effter Hallens böndernes bewitnande bewistes odugeligit wara; Blef af rätten afsagdt, det Pehr Olofsson Wessgiöte skall betala Per Olofson Hammerdahl 4 rd:r uthi ett för alt, hwarmed parterna skohla wara åthskillde, och all dheras twist ophäfwin.

(13)
Blef af rätten afsagdt och afdömbdt, at Erik Svensson i Håxås och Erik Samuelsson skohla erläggia uthi sone och förlikning till Per Olofsson Hammerdahl och hanss syskon med sine broders barn, in alles fyra rixd:r och taga sedan dher på ett qvittobref och besittia gården lefwererandes honom Hammerdahl, hwad som på hanss quota af desse 4 rd:r kan belöpa; och resten behålla hoos sigh, till dess någon af dhem eller dess fullmechtige, hijt kommandes warde. Och hemmanet skall wärderas af ländz och tolffmän, dehr det icke giör fyllest, så briste creditorerna effter quotan, som S. lagh förmåår och innehåller.

(14)
Ingeborg Tolsdotter trädde för rätten, prätenderades det henne kunne tillåtas in lösa sin rätta odel (Risselås), som hennes sal. fader Tol Jöransson för giälld androm i händer lembna måste. Blef af nämbden afsagdt, det henne tillåtes tillträda sin odels jord, effter 16 cap. jordebalken, dher hon mechtig ähr uthbetala sin sal. faders Tohl Jöranssons bewijslig giälld. Och dher landboen Erik Broddesson hafwer effter huusesyhns ordningen ey fullgiordt och gården hållit wid macht, så skall han Erich Broddeson wahnbruket eller skadan refundera och betala; Men dher han sådant, med mätismanna ordom bewiser, mehra och öfwer huussyhns ordningens innehållet wara opprättadt och jorden brukadt, då skal hon Ingebohr wara förplichtadt honom förnöya och betala.

(15)
Per Jakobsson, å Olof Larssons hustrus wäg:r i Lit, fordrar af Erik Staffansson i Viken 4 rd:r som han för några åhr sedan då han Erich, hennes soldat war och uti sin manss frånwaru, uthtogh een qwiga för 2 rd:r och ett stoo för 3 rd:r för een rd:rs rest på sin löhn. Hwilka bem:te 4 rd:r Erich Staffansson genast återgifwa skall, alldenstund han effter laga stembning till Lijdt A:o 1664 ey comparera welat, och då till desse olaga procedeurer ey swara welat.

(16)
Angafz af ländzmannen Claes Tiock, Hans Gök [Giöck] hafwa slagit sin hustrus stiuffader, Sven Svensson om een söndags affton, då de woro heel druckne båda twå, och elliest ähre dhe öhltokar bägge, när dhe haffwa något i huffwudet, som nämbden bewittna; Så emedan stiuffadern Swen Swensson nu omsider beder för honom, och Giöck elliest tillförne warit een stilla karl, och nu högeligen bedz före, dy förskontes oppå Kongl. May:ttz nådige behagh, för denne gången; men kommer han igen, skal detta stå honom öppet.

(17)
Munsterskrifwaren öfwer dragonerne, wel:tt Per Börjesson, trädde för rätten kärandes till Ströms boerne effter 1664 åhrs extra ordinarie dragone ränta; Så emedan h:s excell.tz H:r gouverneurens bref intet tillstedes ähr at ehrfara, på huru mänga åhr det sig grundar, dy kan rätten intet för denne gången saken företaga at afdömas, förr änn h:s excell:tz bref framwises, hwad för åhrtahl dher uti stylizerar.

(18)
Effter rättens öfwerwägande skall Anders Olofsson finne betala till Erik Persson otta rd:r uthan opskoff. Och Abraham Carlsson skall betala till Anders Olofson tree rd:r uthan widare oppehålld. Hwar med parterna skola wara åthskillde, när sådant, som förmält ähr effterkommet; och dombrefwet stånde wid sin fulle krafft och vigor, angående Jonsgård, som sidermehr såldt ähr af Anders Ol. finne till capellanen wällärde H:r Israel Noreus [Noræum] för 35 rd:r.

(19)
Capitein ehrborn och manhafftig Johan Olofsson Mört, trädde för rätten, kärandes till sin förr detta bonde, Måns Eriksson Mo, effter een heel hemmans ränta för Annis 1655 och 1656. Och Måns opwiser dher emot landzskrifwarens Lars Jonssons qvittentz daterat Hammerdahl den 26 Novembris 1656. På bem:te 2:ne åhrs ordinarie räntor till 6½ rd:r 8 sk:r för hwartera åhret, wara af Måns i Moo richtigt betalte och kvitterade på befallningmannen sal. Jakob Christofferssons wäg:r;
   Och såsom sal. Jacob Christophersson hafwer anammat af landzskrifwaren alla dess reckningar; Remitteres således H:r Capitein till dåvarande regementskrifwaren, wäl:tt Olof Pedersson Ström, at få her om kundskap och underrättelse, och Måns i Moo kännes för H:r capiteins her å widare till tahlan aldeles frij. Sökiandes sin hemmans ränta för berörde åhren, hwarest han bäst kan och gitter; Och der emot kändes H:r capitein plichtig betala Måns i Moo 2 rd:r som han af Hans i Grenås, på hanss wäg:r nutit och opburit hafwer.

(20)
Kyrckioherden wördig och wällärde H:r Erik Hedsander, kärade till Jon Olofsson i Grenhås effter 24 skyhlar 8 band skafft-korn, som Hans Eriksson bewitnar, dhen åthniutit; hwilka han nu effter rättens gottfinnande återlefwerera skall och kyrckioherden tillfreds ställa, uthan widare her öfwer molest, alldenstund han Jon Olofsson hafwer ohemult såldt gården och kyrckioherden såleds med sitt jordekiöp träda dhen ifrån, och han Jon Olofson skall effter 12 cap. jordbalken plichta 3 m:r Sm:tt.

(21)
Anders Jönsson i Strand, kärade till sin broder Jon Jönsson, som nyligen från Norge heemkommen ähr, beswärandes sigh öfwer honom willia afträngia från gården, uthan laga domb i saken, och icke heller will för rätten comparera; Ähr rättens her öfwer betänekiande, att Anders Jönsson skall besitta hemmanet Strandh, till dess han Jon Jönsson lagligen her med procederar, uthi anseende at Anders Jönsson hafwer uthi förflutna fäigd mycket uthstådt, dessuthan sydt och skiött sine gamble förälldrar.

(22)
Torsten Snapphane pålades att betala Måns Andersson Spielle 3 rd:r uthan opskoff, hwar med all dheras twist skall ophäfwen wara, effter ingenthera parten hafwa någre skiähl till sine prætensioner.

(23)
Afsades det Nils Andersson i Bredgård skall betala Peder Olofsson i Östnår 4½ rd:r 8 sk:r uthan widare opskoff. Men hwad dhe 3 rd:r vidkommer, corneten Nils Nilsson Grip kvitterat hafwer, så sökie han honom det bäst han kan och gitter. / Såsom och pålades Bregård förorsakade expenser för reesor refundera. / Eller bethala dhem till Per Olofsson med 3 rd:r effter mätismanna ordom; sökiandes sedan sin man Anders Kempe, om sin prætension, det bäst han kan och gitter, där han till detta wållande ähr.

(24)
Lars Olofsson från Ångermanland fordrar af Nils Bredgård 1½ rd:r och Elias Davidsson frän Ramsele 2 d:r 16 öre Km:t med 2 d:r tobak, hwilka han tillstod och lofwade at Göran Anderson i Öhn, skall å hanss wäg:r dhem betala.

(25)
Olof Larsson i Ede kändes för medelst sin aflagde eed, frij för Måns Jonssons i Änge och Lockne sochn prätention om det stod, han med honom bytte, icke wara med någon siukdom behäfftadt.

(26)
Tolfmännerne bewilliade sampteliga Måns Andersson Spielle 3 st. hästar af Hammerdal, at honom förhielpa med booföhrningen till Brunflo, her ifrån Hammerdahl, och således blifwa honom qwitte.

(27)
Sikås-männernes syhne bref emillan dhem och kyrkioherden wällärde H:r Erik, med Måns i Mo och Lars i Bye, oplästes uthi dheras nährwaro, och af samptl:a tolfmän uti alla sine clausutis gillat och approberat efftersom dhe och her om någa kundskap hafwa; Så emedan detta lagligen procederat ähr, och till föllie af Sweriges lagh och byggninge balkens 26 cap. §4 bekrefftes her under till större stadfästelsse och confirmation med tingelagetz signete.

(28)
Nils Andersson i Bredgård pålades at swara Jakob Jönsson ländzmannen i Lit till den 1. decembris nästkommande wid tinget, om dhe bäfwerhuus förstörande han honom förewiter.

(29)
Capellanen i Ström wällärde H:r Israel Noreus opbiuder Jonsgården förste gången, kiöpt af Anders Olofsson finne för 35 rd:r effter mätismanna ordom.

(30)
Erik Persson i Solberg opbiuder 3 tunland ibid för 50 rd:r kiöpt af Nils Persson, andre gången.

(31)
Jon Persson i Fyrås [Skallgården], opbiuder sin gård för förste gången, kiöpt af Olof Larsson för 52 rd:r.

(32)
Per Andersson i Giärde och Ströms sochn, trädde för rätten, /: opbiudandes sin gårdh han af rätta bördemän sine syskon, bröder och swågrar för 50 rd:r uthlöst, och effter ingen her på, af dhem klandrar, dy bewilliandes her på faste breff, effter 9 cap: jordbalken :/ Präsenterandes een troowärdig lagbudin kiöpeskrifft, hwar med bewisandes, huruledes han lagligen 2 tunl: jordh och huus, med alla dess tilliggiande lotter och lunder, uthi bem:te Gierde och Ströms sochn, af åthskillige rätta bördemän sine swågrar och syskon nembl:n Olof Jönsson i Öhn, Erik Nilsson i Näset, Mickel Jonsson i Gärde, Tol Jonsson ibid och Jöns Siulsson i Öhn, dheras fäderne och odels jord för femptio rd:r in specie, kiöpt uthlöst och sig tillhandlat hafwer, som kiöpebrefwet af den 29 maij 1664 klarligen innehåller och förmähler.

(33)
Sammaledes Anders Siulsson i Fyrås /: hwilken opbiuder sin gård 3die gången; kiöpt af Jon Eriksson ibid för 40 rd:r; och effter ingen her på klandende, dy bewilliades faste bref at uthgifwas :/ trädde för rätten, präsenterandes ett lagbudit och lagståndit kiöpebref, hwar medh bewisandes sigh lagligen hafwa kiöpt och tillhandlat Jon Erichsons i Fyråhs arfde fäderne jordh 2 tunl:d ibid, för fyratijo rd:r som dess kiöpeskrifft, med kyrckioherdens H:r Erik Hedsander underskrifft, klarligen uthwises.

(34)
Desslijkest trädde för rätten, Anders Jönsson i Strand och Ström sochn, /: opbiudandes tridie gången sin gårdh Bredgård, han af Erik Persson Byman för 120 rd:r kiöpt hafwer, bewilliandes fastebref, aldenstund ingen her på klandrar :/ Präsenterandes ett lagbudit och lagståndit kiöpebref, hwar med bewisandes huruledes han lagligen hafwer sig tillhandlat Bregården bestående af 2 2/3 tunl:d med alla dess tilliggiande lotter och lunder af Erich Pedersson Byman för etthundrade tiugu rd:r som dess kiöpebref af den 30 Januari 1664 klarligen demonstrerar och innehåller.

(35)
Så emedan desse föreskrefne personer, med sine uthgifne kiöpebreff tillstå och bekänna sig den sidste penningen med den första hafwa, effter sine egne begäran opburit och bekommit hafwa; Hwarföre dömbde iagh med nembden, samma kiöp fast och stadigt stå och aldrig återgå; wed plicht som Sweriges lagh innehåller och förmåår, och lijkwäl stå och blifwa, som nu belofwadt, dömbdt och för afskedadt ähr.


Föregående protokoll    -     Upp    -     Nästa protokoll

tillbaka