Hammerdals tingslags Dombok 1667 Ht
(Källa: Jämtlands domsagas domböcker 1666 -1668, vol. AI:6, sid. 147v - 151v. ÖLA)
Protokollet saknar numrering.

den 26 Novembr 1667     Nämbden

Anders Jonsson i Ede         Jöran Andersson i Öhn
Per Eriksson i Sikås         Christian Persson i Viken
Nils Andersson i Tullingsås [Tulluss]        Olof Eriksson i Ede
Jon Claesson i Sikås         Jöns Danielsson i Tullingsås [Tulssåhs]
Mats Andersson i Fagerdal         Erik Samuelsson i Håxås
Per Broddesson i Öhn         Anders Sjulsson i Fyrås.

Lendzman Claes Isaksson Tjock, som tolfmennerne, alfwahrligen af Befallningman förmantess tilkiänna dhe saker, som her uthi Tinghelaget passera och sträfwa emot Kongl. May:ts uthgånghne resolutioner och placater hwilka ahngåfwo som föllier.

(1)
Ländzman angaf kohnan Ragierd [Raggiöhl] Eriksdotter, kyrkioherdenss H:r Erik Hedsandri fordom tienste hiohn hafwa hafft lägerssmål medh drengen Erik Jonsson Bagge, hwilken nu ähr Swäntiänare blifwin och afladt tillhopa barn, desse bäggie tilstå fuller lägerssmåhlet, men neka till någon Ectenskapz lofwan wara uthfäst, ey häller någontera påståår; dy sakfeltess Erik till 40 mk:r Sm:tt effter 3 cap. gifft b:n och kohnan till 5 d:r Sm:tt och födha som skiötha forstret effter 18 Cap ärfda b:n. Cornetin Nils Nilsson caverade för bötterne för swäntiänaren.

(2)
Lendzman Claes Isaksson Tiock [Kiock] angaf i Rätten dhet Anders Jönsson i Strand, hafwer hyssat 2:ne förrymbde ryttare, nebl:n fahn junkaren Per Jönsson som för några åhr sädan uthan någon ordsak rymbde, undhan welb:n H Ryttmestarenss Gerhardt Gernfeldts compagnie till Norge dher han alt hertill haar tillhollit, men nu åther rymt från Norrighe hafwandhess medh sig i föllie en Norriges corporal, Anders Skåningh som tillika med sin hustru hafwer dher ifrån rymt och begifwit sig uthföre åth Ångermanland, och omsidher nu epargeras, at desse hafwa stulit i Norrige en stoor post peningar, och sädan rymt dher ifrån hwilka hafwa kommit till Ströms s:n, hooss denne Anderss Jönsson i Strand och begiärt huuss om natten hoss honom, hwilket han dhem ey förwägra kunde, uthan skickade genast effter förridaren under dragorne, Olof Jonsson Klöster, i dhen medningh at förhöra hwad dett skulle wara för ett partije eftter dhe reste så Fiäll wäghen, och sädhan skulle han medh sine dragouner dhem fast tagha, hwilket Olof Jonsson ey effterkom; uthan förblef hooss dhem och Förrijdharen kiändhe Faniunkaren igiän som här från Jemptelandz Compagnie förrymbder war, men ingen togh honom fast, uthan läth daghen effter fahra dhem sin wägh. Skall dherföre dhenne Olof Jonsson Klöster, som ähr en Kongl: May:tz tiänare och officerare och till dhen endhan ligger här i landhet at låtha sådhanne landz strykare, fahra och ickie fastagha dhem, androm till Exempel plichta 40 mk:r Sm:tt effter 28 cap. Edhz örissb:LL:
    Och Erik Persson i Jonsgård och Göran i Risselås som hafwer be:te persohner om Söndagz morgonen mädhan folket war i kyrkian ledsagat dhem öfwer till Stamsele uthi Ångermanland, Skola dherföre tillhopa plichta 40 mk:r Sm:tt hwarmedh dhe för sin fattigdomb skull oppå Kongl: May:tz nådhighe behagh förskontess, helst emädhan dhe ey rätt förstådt haf:a aldenstundh officeraren dher uthi sachnen har slept dhem fram och ey fast tagit dhem, som medh rätta har bort skie så mente dhe sigh ey någott skadha skulle, uthan några penningar sig förtiena.

(3)
Ströms dragounerne angåfwoss hafwa fört ett oskickeligit lefwerne och olydeligt dher op i Strömss sochen; nembl:n Dragoun Pelle, Lapp Nillss och Abraham hafwa för ledin sommar, emot en söndagh, tilhopa slagiss och druckit hoos h:n Anna i Gärde [Swedie]. Denna Dragoun Pelle och Staffan [Staphan] haf:a giört Sigfrid Jonsson i Jonsgård hemgångh, så att folkett hafwa måste rymma af gården in till sin granne H:r Israel; desse Dragouner hafwa och slagit Nils Andersson i Bredgård medh en kanna widh ögat, som blådnaden än uthwisser. Så emädhan desse ey lagl:n stembde ähre dy befalless lendzmanden med dess officerare Oluf Jonsson adsestince och hafwa dhesse dragouner tillstädess näste laga Ting at Examineras och dömmas.

(4)
Jonsgårds mannerne uthi Ström sochen Cappellan wellärde H Israel Noræus och Sigfrid Jonsson trädde för Rätten, sig högheligen beswärandess, ey hafwa någon uthwägh eller inrymmen hwarken i skough eller fijskie watten; uthan måste, dhe andhra sina dher omkring liggiande grannar, om alldhen wedh (?) och elliest allehandha wärke om åhrett dhe kunna tarfwa och behöfwa, med förlof och träget anhållandhe åthlitha och endelss kiöpa, ödmiukeligast ahnhålla, at emädhan som Jonssgårdhen har uthi fordom dagar nyttiat och brukat skough och fijskie watten till en tridie part på Östbyggie skoughen nembl: hoss Vallen och Risselås byägare, dhet dhem her effter måtte effterlåtit blifwa samma 3:die part till trädha, nyttia och bruka.
    Så emädhan Walle- och Risselåhs byägare her ifrån sig ey undandragha kunne, så wara til gånghit; uthan för Rätten, tillika medh tolffmän tillståå och bekiänna så uthi fordom dagar warit; men förmedhelst manfall på be:te Joenssgårdhen, ähr dhet så ey uthi acht tagitt dessuthan draga så well Jonss Gårdzman lika skat till Kongl: May:tz och cronan, effter sine tundl:d, medh all dher af gåendhe beswär och tunga, som östbyggiare Walle och Risselåhs män för sine tundl:d. Hwarföre för ofwan taldhe skiähl skull, ährkiändhe rätten skiäligt och laghen lickmätigh wara, at ofwan be:te Walle och Risselåhss män skola effter dhenna dagh oplåtha och inrymma Jonss gårdzmän ofwanrördhe 3die part uthi skough och dher under liggiandhe fijskie watten, som dhet i fordom dagar och af Aarildz tidh effter tolftens bewittnandhe warit och her effter ey fördrista sig at tilfogha be:te Joenssgårdhzmän någon oförrätt på derass tridie part i Östbyggie skoughen, anten i skoug eller der under liggiandhe fiskie watten widh lagh straff till giörandes dher klagat blifwer, uthan heller låtha dem oklandrat åthniutha sin be:te rättighett hälst emädhan dhe nu, uthi så långan tidh hafwa dher ifrån afstängde. Hwar effter Walle och Riselåhs män skola sigh der effter rätta, och sin emillan sådan förehnass och förlikess om dhen övrighe skoughen och dhet fijskie wattn som dhe bäst kunne åssämmass.

(5)
H:r Israel Noræus opbiudher sin gårdh Jonsgård bestående af 2 tundl:d andhra gånghen köpt af Anders Olofsson finne, för 35 Rd:r.

(6)
Strömss boerne uthlofwadhe inför Rätten, nu gienast tilställa Auditeurens Anders Plantins fullmechtigh munsterskriffwaren Per Börjesson dhe 14 Rd:r 30:6 th:r Sm:tts rest för 1664 åhrs Extra ordinarie fouratz penningar, hwilket sitt löffte dhe kiänness plichtige effterkomma, men expenserne ahngåendhe måste Pehr Börgiesson sigh åthnöya låtha med dett han för opburit hafwer. Desslikest begiärade Pehr Börgiesson nu Atest, huru måga söllfwer penningar han uthi Hammerdahl och Ström opburit på 1667 åhrs korn penningar, Allmoghen tillika med lendzman swarade mäst lefwerert koppar penningar uthan Pehr Börgieson allenast bekommit 4 Rd:r i lö(?):r pg:r.

(7)
Emädhan som Pål Persson i Skallgården sig beswärar det Nils Andersson i Ede, ey will åthnöya sig med dhet jordhe bythe han har giort medh Per Larsson uthan ett ängh - Skallön - frän Skallgårdhen will hafwa undan, med hwadh mera Nillss Andhersson sin lofwan ey fullbordha will, Dy ährkiändhe rättin skiäligt at der desse parter sin emillan ey kunna förlikass, så skola dhe förplichtade wara byta om, och tagha hwar sitt igiän, helst emädhan dhet ey hållass kan som uthlofwadt war.

(8)
Olof Larson i Solberg kiänness förplichtadt effter sin lofwan till ställa Måns Jonsson i Änge och Lockne sochen en qwarn om 4 spen bredh, eller 3 d:r koppm:tt uthi wedherlagh emillan dhet häste byte dhe för 2 åhr sädhan bytha mondhe hwilken Månss omsidher bortmiste; och när qwarnen kommer till Lochne skal Månss betala fortzel löhnna der före effter derass giordhe acord, hwilket Oluf Larsson uthan widare drögmåhl widh lagh och straff tillgörandess effterkomma skal.

(9)
Effter denne rättens gotfinnande påladess Anders Danielsson i Tullingsås at tillställa Göran Svenson sin granne 10 rd:r han for 12 åhr sådan har till soldatenss Erik Olofsson i Äspnäs moder, uthi godwillia haar ährlägga måst, hwilket han uthan widare upskof effterkomma skall.

(10)
Ryttaren Hans Johansson skall effter rättens gottfinnande flyttia till huus hoos sine andhra böndher dher så längie hoos dhem förbliwa, som han hoos Sven Stensson i Ede, uthi Andersgården tillhållit hafwer, hwilket han gienast effterkomma skall.

(11)
Saken emillan corporalen Jakob Slemback och hanss granne Hans Israelsson i Håxås opskiuthes till neste laga tingh och imedlertidh skola lenss och tollffmen syyna, och besichtigha dhen skadhan hansses bodskap kan hafwa giort på corporalins rågswedh, huru stor dhen kan wara och medhdela parterna sin skriffteligh mehningh och attest, såsom och probfwa om bäggess deras rodningz landh.

(12)
Emedhan såsom Erik Svensson i Håxås hafwer rödiat et ronningzlandh, och dher sått någon rågh, men hans granne Hans Israelsson sådant sig tillägna will be:te rågh Arrestera låtit 3 skylar och 7 bandh, ährkiändhe rätten skähligt dett Erick Swensson ähr berättigat rågen tillträdha uthan Hansses klandher, och rödie han annorstädhes så stort styckie som han.
   Och för dhet Hans Israelsson hafwer liknat honom widh tiuf och skiällm och sådant ey kan bewisa, ey häller wett medh honom annadt ähn ähra och gått, och elliest nu omsidher bedz före, dy förskonthnes han medh 3 mk:r Sm:tt effter sidsta cap. tingz:b:n LL.

(12)
Alldhenstundh Hans Israelson i Håxås ey kan neka, uthan tillståår olyckan wara hent sig och Erik Svensson i Huxåhs, et qwarn huus hafwer opbrändt medh all dess redskap och innan dömme; hwarföre ährkiändhe rätten skiäligt dett Hanss Israel ähr förplichtadt denne Erik Swenssons tagne skadha oregerligast refundera, och effter mätismanna ordom et sådant iämbgott qwarhuus igiän med allom behörigom redskap och innan dömme som dhet afbrändhe huuset war, betala eller opsättia och detta till föllie af Swerriges lagh och 37 cap. byggb: och dher of:n på plichta för sin wårdzlösheett, 3 mk:r Sm:tt.

(13)
Per Stensson i Skarpås opbiudher någon jordh ibid förste gån kiöpt aff Olof Larsson i Skottgården och Per Persson i Andersgården för 8 rd:r - 1 ortt.

(14)
Effter parternas ahnhållandhe, bewilliadhes syyn emillan Viken [Wikzmannen] Solberg och Fyrås å den ena sidan; och Henrik Olofsson i Åsen [Åås] som får ge Enar(?), å den andra, angåendhe Måsan be:d dhe twista om hwilken Sollbergmannen behåller, intil dess lagh och syyn gångin ähr men tappar Solgbergsmannen honom så skall han straffas för wåldzwärkan helst emädan han sigh till datum till ängnat hafwer, och dhe andhra dher emott protesterat hafwer.

(15)
Olof Israels dotter i Hallen, Märit Olofsdotter, pålades af rätten att tillställa Nils Olofsson på Åsen, half skadhan för en koo, nembl:n 5 ort, hon af oachtsamheett förrekoma låthit, afräcknandess dhe 2 ort, som innestå på löhnen.

(16)
Lapplendzman i Hammerdahls lappmarck, Lars Larsson tillika medh Jöns Andersson, Nils Andersson, och Anders Clemetsson som hafwer förledin söndagh fylt sig fulla med brenwin och Lars som hafwer ropat och skrickt på kyrkiowallen när folket gingo i kyrkian; skall därföre arbitrateter straffaz till 40 mk:r sm:tt men dhe andhra, Jönss, Nills och Anderss förskontes med 40 mk:r sm:tt till hopa, oppå Kongl: May:t nådighe behagh desse botter skola uthmäthas och lefwererass till kyrkian i Hammerdahl och dhe fattigha.

(17)
Sammaledhes skola och desse 4 st:n lappar tillika medh Thomas Nilsson, Thomas Persson och Torkel Andersson plichta hwar sine 40 mk:r sm:tt för dhet dhe 2:ne storböhndagarna förledin sommar absinterat hafwa och sådant tillföllie af Kongl: May:tz uthgångne placater hwar medh dhe för dhenna gånghen förskontes, och desse för be:te 70 d:r sm:tt skola komma till kyrkian och dhe fattigha.

(18)
Dessuthan hafwer denne lapplendzman Lars Larsson hyst och undan dölt en norriges lap, Thomas Persson som hafwer rymt från Norrighe och icke oppen barat för befallningman då han kom till honom i fiället för än dhe andhra angåfwo honom.

(19)
Afsadhes at emädhan som Erik Nilsson i Näset aldrig har kiopslagat medh Lars Anderson i Rossiöö (?) om alghudhen; uthan medh hans lagzhmän och dherföre dhem tillstält 6 Rd:r, dy kiändhes han frij Larss tilltahlan; och Larss Andhersson sökie sine lagzmän som huden uthom hans widhskap sålt hafwa, dhet best han kan och gitter.

(20)
Jon Person i Skallgården opbiudher sin gård andra gången kiöpt af Olof Larsson för 52 Rd:r.

(21)
Kyrkioherden i Hammerdahl well:de H:r Erik Hedsander, äskar och begiärer syyn nestkommande sommar, emillan sig och sine grannar Måns Eriksson i Mo, och Lars Persson i Bye ahngåendhe kyrckiomyran; Såsom och ett prof och ran sakning på hans skough och slott, och emädhan som een af constitori wäg:r böhr tillstädhes wara, dy böhr kyrkioherden ahngifwa sådant hoos h:s wyrdigheett Prowesten.

(22)
Måns Eriksson i Mo beswärer sig öfwer sin granne och kyrkioherden well:de H Erik Hedsander dhet han dhen oordningen brukar, at när Måns boförer med bodskapen i fäboderne så hafwer kyrkioherden sin hemma, ähr här öfwer rättens meningh, at körkioherden så wäl som Måns i Moo, kiännes förplichtade wara, om detta ährendet, som godha grannar föhrenass och förlikass hwar andra tilsäga, och sälskap giöra på en tidh till fäboderna och från, medh bägges derass bodskap boföra sammaledhess bägge och på en tidh hafwa sin bodskap hemma, at ickie någon osämmia emillan grannarna förordzsakas kan.

(23)
Ryttaren Henrik Eliasson klagadhe at Erik Persson Grefwe hafwer för 2 åhr stulit 1 Rd:r uthur hanss byxsäck hwilken satte byxorna om natten på pinnan som slagin war i wäggen och ingen annan lågh dher i stugun än dhe bäggie, denne nekar fuller i förstone men omsidher bekiäna måste dhen tagit.

(24)
Sammaledhes klagadhe Jon Persson i Ede, at denne Erik Persson hafwer af honom stulit en walmarss tröija och den uthslititt, till hwilken han ey neka kan. Desslikest klagade Måns Andersson Spiellerus, at denne Erik Persson hafwer af honom stulit Tunna mäld, om Rd:r då han hoos honom tröskadhe, hwilken Erik hafwer satt afsidhes, och Måns såledess fått honom igieän. Så emädhan tiufnadhen ähr bekänd, hwarföre skall denne Erik Person först betala måhläganderna, dett han stulit hafwer och sädan böta 40 mk:r sm:tt effter 7 cap. tiufmåhla b:n LL för desse bötter uthlofwade tolffmenrerna uthläggia för honom.

(25)
Måns Andersson Spielle in för dhen sittiandhe rätten skiälte tolffmannen Anders Jonsson i Ede för mädhängiare, hade fuller rätten gått fogh at skiärpa, men för hanss fattigdomb förskontes han på Kongl: May:tz nådighe behagh medh 3 mk:r sm:tt effter 43 cap. tingmåhla b:n LL.

(26)
Effter rätten gottfinniandhe afsadhess, at emädan som Jon Eriksson i Fyrås, eyckie hafwer någott förord giort ner han såldhe sitt hemman, at hans syster, Karin Eriksdotters jordepart för 3 Rd:r 16 sk:r skulle ey inräcknas i den 40 rd:rs summa, han för gården bekom, uthan nu be:te 3 rd:r 16 s:r fordrar af Anders Sjulsson i Fyrås; ahrkiändhe rätten af intett werdhe, helst emädhan Anders af Joen hela gården kiöpte, och detta klandher då ey omtalte, för än nu, uthan Anderz Siulsson derför befrias.

(27)
Emädhan som Anders Jönsson i Strand, effter tillbudin edh tilståår och bekiänner, aldrig hafwa uthi någon ondh mehningh och intention gifwit Hans Perssons Målares häst någott höö, som stoo på gården, och Hans in uthj stugun gick och dher hoos honom druckit 2 kannor öhl; Imedhlertiidh har hästen luppit af gårdhen, och dränckt sig uthi siööen; Hwarföre kan denna ringa rätten ey fullbordha, Anders Jönsson hästen bethala; uthan kiännes för Hans Perssons tilltahlan aldeles frii; helst emädhan han hwarken har tagitt honom uthi någon ondt wårdningh, ey häller Hans på 2 åhr sädan, aldrig förr har på yrkiat för ähn nu.

(28)
Måns Anderson Spielleruss fordom ländzman i Hammerdahl, trädde för rätten kiärandes till effterskrefne persohner, som haf:a warit honom skyldig sädan han war ländzman och ännu ey uthbekommit; Befalless fördhenskull lendz och tolfmän uthan gensägelse, hans prätentioner gienast uthpanta nembl:
1. Hos Olof Jonsson Skräddare som förfarit hafwer enn koo.
2. Hos Jon Bengtsson åthskillige qwarståendhe små tullars rest.
3. Hoos Torsten Snaphana, 3 rd:r effter afgångin domb 1666.
4. 3 st: böndher i Hallen igiänstäå hwar sine half ort för 1663.
5. Sven Stensson skyldig honom på små tullarna 14 s:r, 1663.
6. Per Svenson på Asen rester för sin rotha 3 mk:r swenska humbla.
7. Nils Andersson i Ede och hanss lagzmän skola betala Måns Anderson för bäck qwarnen, dhe opbränt hafwa, 6 ort, uthan opskoff.
8. Ländzman Claes Isaksson Tiock tillsadhe Månss Anderson 1 tunna korn för hanss förmente prætentioner emot honom, hwar medh derass twist och trätor skola blifwa ophäfne, och så ledess åthskilldhe.
9. Uthlofwadhe tolfmännerne och gemene allmogen som i Hammerdahl som i Ström, Månss Anderson Spiellero, sin fördom lendzman af hwario rök 1 kanna korn, för hanss fordringar emot den, nembl. för 1 åhr sochneskrifware löhn och 3 resor bekostningar, till landztinget för dhem.
   Allmogen inwändhe fuller dher emott, sig sådant wara honom Månss Anderson, någott skylldig; uthan påladhes, at dhe en gång kunna blifwa fredighe från honom, willia dhe be:te 1 tunna korn honom förähra; Månss betänker sig och omsidher räckte dhem handh, och tackar allmogen för sin bevilning, och önskar dhem ähra och gott. Hwar med nu alla reckningar och gammal handhel som emillan Månss Anderson och Hammerdahlingarne till datum passerade blifwa nu alldeless ophäfne och dödade at ingen af dhen andra nogot at fordra ner ofwanskrefne rest och bewilningh betalt och uthlefwerert ähr.

(29)
Afsadhess at emädhan som Äspnäs hemmanet som Lars Broddesson har inlagt 34 Rd:r uthi, icke kan tohla 2:ne åboender det besittia och bruka, dy ährkiändhe rätten skiäligt at dhen som mindre ägher mätte tagha lössn nembl. Olof Carlsson på sin hustruss Anna Jonsd:rs wäg:r tillkommer 16 rd:r blifwer summan 50 rd:r, med dhe 34, alt sådant till föllie af Swerrigess lagh uthi åthskildnaderne, dher uthrykelig förmähless, at när Lars Broddesson desse 16 rd:r mott wederböhrligt qwittantz betalt haf:r så tillåtz honom uthbekomma fastebreff.


Föregående protokoll    -     Upp    -     Nästa protokoll

tillbaka