Hammerdals tingslags Dombok 1665 Ht
(Källa: Jämtlands domsagas domböcker 1661-1665 , vol. AI:5, sid. 320v - 324v. ÖLA)
Anno 1665 den 26 Novembr höltz laga tingh medh allmogen i Hammerdhal uthi befalningzman wählach:tt Daniel Bertilssons nährwaru sampt nämbdens,

Anders Jonsson i Ede         Erik Nilsson i Åsen
Christoffer Larsson i Lorås         Mats Andersson i Fagerdal
Christian Persson i Viken         Peder Eriksson i Sikås
Erik Pålsson i Tullingsås [Tulzås]         Jöns Persson i Tullingsås
Nils Andersson i Tullingsås         Per Broddesson i Öhn
Olof Eriksson i Ede         Peer Eriksson i Sikås
Jon Claesson i Sikås

1.
Afladhe tolfmännerne sin edh, uthi all tingh effter ytersta förståndh, sigh så handhaf:a, som thee för Gudh och höga öf:rheten kune answara;

2.
Blef Kongl: May:ttz placater iempte hans exel. Hr goveneurens bref och befallnig:r upläste som nästtill förendhe be:te ähr

(3)
Beswäradhe sigh corpral undher cavalieriet, manhafft: Jacob Slemback, uthöf:r Hans Israelsson [Israel] i Hoxås, tilgifne sin brott

(4)    (halva paragrafen överkorsad:)
1. Beklagadhe sigh Per Broddesson i Öhn, uthöf:r Nils Andersson ibidem; dhet han han sigh för kyf beskylt haf:r. Altså detta till att bewissa, stältes Nils att förrätta dhet han hadhe sigh haf:a hördt af Jon Perssons [Pedherssons] dotter i Berge refereras, att merb:te Pedher en giädda uthaf notten ifrån sin granne skulle haf:a stulit, dhet ländhzman jempte tolfmänerne haf:a å sochnestämma effter ransakat, men nähr dhe flickan här om tillfråga, säger hon sigh sådant intet haf:a sagt, uthan säger nu merb:te Nils sådant wara af sin son /then ungh ähr/ tallat dhet alt uthi osaningh fins, tillika medh dhet att han Pedher fadher /som nu för en tijdh sedan dödh ähr/ för tijendhe kyf beskyller, och skulle sådant uthi the danskes tijdh wara passerat, thedt intet han mechtigh ähr att bewis'a. Kundhe offtab:e Nils Andhersson i Öhn icke ifrån det 20 capit. T B: befrias uthan för witnes måhl böta tillgifn 40 m:r

(5)     (i marginalen:) halshuggen
Bewittnadhe tolfmännerne att uthi Jon Erikssons gårdh i Fyrås, skulle wara 1/5 part till crone fallit, gen- Ers (?) afrymbandhe till Norie, then dher uthi en brodherdhel arfburin war.

(6)
Framkom Daniel Hellman, framtede i rätten en obligation gif:in af ländhzman Måns [Mås] Andersson uthi hwilken han bekiänner sigh wara handhels man uthi Stockholm wälach:tt Mårten Olofsson 58 d:r skyldigh, altså spordhes offtab. Måns om han samma handskrifft wedhkiändhe, thedh han sigh ey kundhe undandraga. Wart afsagt att merb. Måns be:te 58 d:r kpp:mtt betala skulle. Anbelangandhe intresse söke dhem i Sundsvall [Sundhzwal] som hans godhz ifrån honnom toge.

(7)
Upbiudher Per Olofsson i Fyrås förste gån. Togården af 1 tunlandhz uthsädhe.

(8)
Upbiudher Anders Sjulsson i Fyrås förste gången Bjursgården af 2 tunlandhz uthsädhe.

(9)
Anpräsenterade Sven Olofsson i Jonsgård ett testamäntz bref, hwilket han föreskrif:r all sin faste och lösse egendom i b:e Jonsgårdh till Sigfrid [Sifwr] Jonsson sin brodher son ibidem, honnom Swen dherföre i dhödhe dagar födha, förste gången upbudhit.

(10)
Framkom Cecilia [Cisila] Olofsdotter och tilkiänna gaf, huruledhz en lapp Skol Nils hafwer berättat och i tal låtit komma, dhet Ingrid Jonsdotter i Gisselås hafr lagt en lapp sigh att förgiöra, på dhet att hon honnom, Olof Olofson i Giselås, till man bekomma skulle, såledhz afhindra friemålet dhem Cisilia och Olof emelan, hwilket lappen Nils nu effter förfrågan iempte flere bewiser sådant intet wedh någon sanningh wara, uthan bewittnadhes Olof Olofsson, hwilken först friadhe till Cisilia och sedan till Ingredh wara till sådant rop och ryckte störste orsaken. Och nu för sådant dhenne hans läthet och bedrägeri att han dhem beggie medh frierie haf:r fixerat och orsaken till dhen galenskap och beskyllningh ähr. Fördhenskull haf:r merb:e Olof förlorat ...... 40 m:r

(11)
Framkom dragon Hans Persson Målare, och sigh beklagadhe huruledhz ryttaren Anders Larsson Flink honnom hos Erik Nilsson i Näset [Näs] illa huggit haf:r. Thedh weed han Erik wittnadhe såledhz hafwa kommit till, att dhee först drucko brorskål, sedan sadhe thee alt hwadh wij i någon måtto skiempt talla eller höfligen giöra, skall hållas af oss till godha. Såto så grense öf:r en stol, och som bäst iagh wiste intet uthaf, föllo dhee bådhe af stolen, dhet iagh mente skiämpt wara.
   Strax ther effter sprangh rytt: och togh wärian som på weggen såt, högg strax till dragon, och honnom twene hugg i hufwu och ett i hwardhere handhen högg: dhet ene i hufwdhet ähr mit öf:r jessan, mycket skadheligit, och dhet ene i wänster handhen twärt öf:r handhen, och skadheligit, att han twiflan ähr om twenne fingers rörsel. Dhetta ähr af then nedhrige Rätten skiärskådat och afsagt att b: ryttare effter det 6 capit. Sårmåhl B: medh willie, för fullo sår plichte.
   Dragon om sin målzägar sak ähr af rytt. förlickt. Fördhen skull böte ryttaren Andhers Flink effter b:e capitelz lydhelsse ... ... 20 m:r

(12)
Anklagadhes Erik Nilsson i Öhn för mökränkning i dhet han hafr besåfwit en Kerstin Nilsdotter i Öhn, och medh henne aflat baren, dhet han och bekienner rätte barn fadhern wara, men inte henne will echta, sakfält fördhenskul effter det     capit emädhan han i tankarna ähr henne echtta. Ty remitterades saken till näste laga tingh        NB. Han tog henne till ächta.

(13)
Föregaf lendhzman, och för rätta hadhe Elsa Olofsdotter i Sikås, hwilken besåfwin ähr, födt barn och beskyller fordom corpralen undher rytteriet Sal: Jonas Fogel, som nu i nästförledhne wåhr afsomnadhe, wara rätte baren fadhren, hwilket man annars intet fina kundhe, uthan hon plicte eller böte, effter det    capit. kohnan 40 m:r

(14)
Blef Kongl: May:ttz placat angåendhe myntet och dhes valeur publicerat, daterat Stokholm d.     1665

(15)
I lika måtto ähr Kongl May:ttz placat om Banko zedlars, upläsit af dato Stokholm den 7 octobr anno 1665, jempte hans excell:ntz goveneurens här om strenge befalningh dhet uthi alle puncter hörsambligen att fullgiöra.

(16)
Bleff effter hans excell:ntz H:r goveneurens bref och befallningh emellan Sikåsman, Moobygiaren sampt kiörkioherden, 24 syn nästkommandh misomar tillnämbdt.

(17)
Upbiudher Erik Persson i Solberg förste gången sit hemman i b:te Solbergh om 3 tunl: uthsädhe inlöst för 50 Rd:r

(18)
Göran [Jrön] Andersson i Öhn tridie gången upbiudher Nils Anderssons i Bredgårds hemman i Öhn, Ström sochen, hwilket kiöpt ähr för redho penningar 74 Rd:r, och som intett klandher här emott war som dhom brefwet förwägra och förbiudha kundhe, ähr här å faste domne gif:it.

   (på inhäftat blad:)
Erkenner jagh migh undertteknatt att hafua uttaf welberådde mode sålltt och uplåttitt mitt hemman Öön beligandess i Ströms sochen, till erligh och beskedelige man Jöran Andersson i Öön, för peningar sijuttio fyra rijxdaller in spetchi huilcke för bemeltte peningar jagh tijll fulla nöije hafuer upburitt, den sijstte peningen medh den förstta - affhender för den skull aff migh och mina arwingar, till förbemeltte Jöran Anderszon och sina arwingar till ewerdeligh egendom och derpå laga och fastt taga, enen som honom syness. Jagh seger 74 rijx d. till ytter mera wissa medh min egen händh och bomerke här under settia, till wijttene länszman, w:at: Claess Tijock, Dattum Strööm den 14 iunij 1664

   Claess Tijock                Nijlss Andersson
   till wittene                     Bregårdh
     M(anu prop)ria                   (bomärke)

Kiöpe och confirmationz skrifft på hemmanet i Öhn Strömss sochen


Föregående protokoll    -     Upp    -     Nästa protokoll

tillbaka