Hammerdals tingslags Dombok 1660 Ht
(Källa: Jämtlands domsagas domböcker 1654 -1660 , vol. AI:4, sid. 194. ÖLA)
ANNO 1660 den 28 Novemb: höltz laga tingh medh allmogen i Hammerdal, wederwarandes befallningzman ehrbar och wälb:de Daniel Bertillsson, sampt effterskreffne 12 män.

Erick Jonsson i Sijkås         Anders Jonsson i Edhe
Pehr Ericksson i Sijkås         Christiern Pehrsson i Wijken
Christopher Larsson i Lorås         Jon Larsson i Sohlbergh
Pehr Rafwalsson i Lorås         Oluff Erickson i Edhe
Erick Påhlsson i Tulsås         Jöran Swänsson Tulsås
Jöns Danielsson i Tulsås         Pehr Oluffson i Öhn
Pehr Andersson i Grelsgårdh.

1.
Lähnsman Måns Andersson Spiellerus, ahnklagade Jon Bengtsson i Fyrås för rätta thedh han hafwer brukat en onyttigh mundh oppå sigh för otta dagar sädhan och slog sigh en öhrfijl. Be:te Jon bekenner att Måns kom till Fyrås och krafde chronones räst såsom ock stämbde sigh till tingz. Uthi samma wefwa ähro de uthi fyllerij kompne tillsammans och begynte hwar annan förwijta. Som witnen Jon Eriksson i Fyrås bekiende, att lähnsman skiälte Jon för en skiälm då hafwer be:te Jon slaget Måns en öhrfijl, och dedh uthi fyllerij skiedt wara.
    Saakfälles Måns aff rätten för skiälsordh effter det 43 cap: Ting:m B: till __ 3 m:r
och Jon för pust effter det 13 cap: Sår:m B: ___ 3 m:r

2.
Landzskrifwaren wäll:tt Lars Jonsson Roshemius, fordrade effter 1658 åhrs kyrckiotijonde quittentzier oppå den lefwererningh Hammerdalz sochn till magazin huset lefwerera skulle rästerar 23 t:r 34 k:r. Och Ström sochn räster 18 t:r och 6 k:r hwilke be:te sochnesmän inge quitten(tzier) hadhe att framte, utan bekienna och hwar medh annan wittna be:te spanmahl skall wara lefwererat till profwiantskrifwaren Hans Larsson och inge quittentz bekommit. Landzskrifwaren Larss Jonsson hafwer åthskillige resor muntligh och skriftligh befallat allmogen skaffa sigh quittentzier oppå be:te spanmåhls lefwererningh, hwar medh han sin räckningh fylla kunde. Emädan landzskrifwaren till dato quittentzierne icke nått, war han begärandes dom i saaken. Effter nembden aff de 12 saaken angick, remitteres ährendet under landzens 24:s doom.

3.
Lähnsman Måns Andersson opbiuder öfre Knutsgården (...) halfft tredie tundlandh, som för pant uthsatter ähr, förste gångn.


Föregående protokoll    -     Upp    -     Nästa protokoll

tillbaka