Hammerdals tingslags Dombok 1661 Ht
(Källa: Jämtlands domsagas domböcker 1661 -1665 , vol. AI:5, sid. 45 - 46. ÖLA)
ANNO 1661 dhen 22 Novemb: höltz laga tingh medh allmogen i Hammerdalz tinghlagh, nährwarandes chronones befallningzman ehrborne och wälbetrodde Daniel Bertilsson, sampt dhe tolf edhsworne lagrättessmän.

Anders Jonsson i Edhe         Erick Jonsson i Sichååss
Christen Pedersson i Wijken         Christopher Larsson i Loråss
Pher Ericksson i Sichåås         Oluf Ericksson i Edhe
Jon Larsson i Solbergh         Matthes Andersson i Fagerdhal
Erick Påwelsson i Tulssåås         Pher Andersson i Giärde
Jöns Danielsson i Tulssåås         Erick Jonsson i Jonssgård

1.
Publicerades Kongel: Maij:ttz ankomne placat, angående manufactuerne i Eskilstuna [Esschiltunna], och huru medh dem bör förhållas.

2.
Uplästes Kongel: Maij:tz drottningh Christinas nådige resolution och förklaring, i sträng förbudh daterat Stockholm d. 27 februarij, dhen hans högrefl: exell:tz och nådhe hafwer uthwärckat, att ingen må fördrista sigh ifrån sine hemman bortsällia någre engien eller ägor till någon annan, uthan låta det som för är wordet bortpantat ankomma till dhes anhörige gårdar som det tilförenne underlegat hafwer.

3.
Blef och så publicerat Kongel: Maij:ttz allernådigste placat, hwar af förmäles det Kongel: Maijttz will hafwa perdonerat dhe afrymde soldather som i förlijdne fegdetijdher ähro ifrån sine regementen afträdde, och dhem förunna i fädhernesslandet igen inkomma.

4.
Sedermera blef upläst Kongel: Maijttz påbudh, af innehåld det någre ryttare måtte blifwa fast tagne om dhe kunna här på thenna orthen framkomma; emädhan de hafwa bortstulit h:r cammereraren i Finnlandhz ägendom wälb:d Ingebrigt [Inbricht] Nilsson, och sedhan dher medh afrymmde.

5.
Förordnades desse effterskrifne att wara ländzmannen behielpelige till sochne profotzer.
Hans Israelsson i Håxås [Håckßåås], Jon Bengtsson i Fyrås, Per Olofsson i Öhn, Anders Danielsson i Tullingsås [Tulßåås].

6.
Angaf ländzmannen Måns Andersson det een bonde hafwer i förbuden tijdh ihälslaget een elgkalf i wattnet medh å(ra) vthi wedh ett bothuus, och huden är förbrutten under chronan, och dhen som samma gerning hafr bedrifwet är ey mechtig till dess böther, uthan blifwer dätta remitterat till Kongel: May:ttz godfinnande.

7.
Sven Stensson på Ede kiärade till sin granne Anders Jonsson ibidem, i så måtto att af honom blifwa betallt för twänne hans omyndige och små brodersbarn, hwilcka han hafr upfostrat. Och effter såsom be:te Swen Steensson samma barnssens gårdh besutit hafr dhen nyttiat medh dhes anhörrige afrat, dy synes skiäligit att barnsens jordh, kundhe dhem wäl underhåld förskafa; Men hwad gärdzens byggning och hängnat angåår som han dher på hafr anwändt, emädhan han dher hafr åbot, så kan han derföre ey något hafa fodra hälst mädhan landboon bör ansee gården dhen han åbor medh ett laga huus hwar tridie åhr, effter husse syynss ordinantzie. Elliest hwad kniektelägan wedkommer som uthgafz a:o 1659, den tijdh han der landhboo på gården sutit hafwer skall Anders Jonsson wara förtänckt, Swen Steensson att afbetala.

8.
Opbiuder mons:r Erik Persson [Pedersson] Byman Nils Anderssons gårdh i Bredgårdh, förste gången, dhen han hafwer bortsåldt sigh inkiöpt för ett hundrede tijo rd:r.

9.
Anders Jonsson och Olof Eriksson i Ede kiärade effter 6 målingar jordh, som uthi 50 åhrs tijdh hafwa genom arf warit borthäfdade af under Oluf Issraelsson \ gård / ibidem bortewaret och förbe:te Anders Jonsson sampt Oluf Ericksson hafwa åhrligen derföre chronones uthlagor clarerat, medh all annan tunga som å gården fodras kunne. Och såsom chronones uthlagor upstiga nu myckit högre än som jorden wärdh är; dy fanns af dhen nidrige rätten skiäligit, att Anders Jonsson och Oluf Ericksson till träda förbe:te sex enckel mälinger jordh, och Oluf Issraelsson erhåller der emot twå mälinger, och sedan åthniuter förbel:te Anders Jonsson och Oluf Ericksson i skoug och marck, watten och wattenwärckio efft. så mycket för stämdes (ståendes ?) som der till lagligen till falla kan.

10.
Olof Persson i Hallen besvärade sigh öfwer sin granne Erik Broddesson ibidem, det han hafwer sigh inrymmt öfwer råå och röör och uthi hans slått borttslaget tre laass höö. Hwarföre kunde dhen nidrige rätten honom ey befrija, för det 28 capt: Kongz: B uthan saakfälte till 40 m:r.


Föregående protokoll    -     Upp    -     Nästa protokoll

tillbaka