Hammerdals tingslags Dombok 1654 Vt
(Källa: Jämtlands domsagas domböcker 1654 -1660 , vol. AI:4, sid. 11r - 11v. ÖLA)
Anno 1654 den 8 Julij höltz lagha tingh uthj Hammerdal, nährwarandes landzskrifuaren ehrligh och försichtigh Larss Joensson Roshemius uthj befallningzmans well:te Jacob Christophersson stelle, och efftershr. sutto i retten nembl:

Nils Andersson i Ede         Per Eriksson i Jonsgård
Jon Persson i Berget         Olof Toresson i Hallen
Erik Nilsson i Åsen         Olof Andersson i Solberg
Erik Jonsson i Sikås         Per Eriksson i Sikås
Christian Persson i Viken         Daniel Olofsson i Gåxsjö
Anders Pålsson i Tullingsås         Sven Sjulsson i Vallen

1.
Ahngaff Nils Andersson i Bredgård att eeh lapp ifrå Ångermanland och Fjällsjö sochen Thomas Olufsson hafwer i förledne wintter efter midfasto söndagen feldt ett älgz diuur oppå Espnäs skougen. R:tio, Emädan lappen nu intte tillstädes ähr, remitterades saaken till neste tingh, och då måste lappen comparera.

2.
Erik Nilsson i Åsen sampt Nils Olofsson och Olof Olofsson ibidem, uthlåfuadhe och förwissadhe kyrckioherden wyrdige och wällärdhe H:r Lars, att om sommaren hafua sin booskap oppå Fyringz kiälen. Dock så att han dem icke något inpass heller förfångh tillfogar oppå deras slåtter, och in emot hösten för diurgången skull der ifrå wijka.

3.
Kyrckioherden wyrdige H:r Lars kieradhe till Sikås mennerne att dee honom inpass giöra oppå sin skough och myreslått i dedh dee gå öfwer gamble mercken, begierandes der oppä een uthheradz syn och prooff: Män såsom Sijkåås mennerne medh kyrekioherden föreentes, att dee på bådhe sijdhor sigh effter förre gångne säx mäns proff gåå och rette skole; Altså skole dee och der wedh blifua.

4.
Bleeff affsagdt, att lehdzman medh tolfmän straxt effter skiördeanden skola upmätha och deela jorden effter skatten emillan h. Agnes Sal. H:r Mårtens effterlefuerska och hennes grannar Olof och Nils Olofsson och om sådhan neste lagha tingh skriffteligen fram tre.

5.
Bleeff afsagdt och befallet att samptlige allmogen nestkommande Bartolomæi dagh skola richtigdt betala till kyrckian igen dee 30 Rd:r som förledne Karinmesso tijdh för tijonde spannemålen till gymnasi quæstoris fullmechtige uthlagde och betalte ähre. Huar och icke sådant efterkommit blifuer skall huar effter lagh för treesko plichta och ändå penningarne betala.

6.
Erik Svensson i Håxås hafuer uthan byemennens låff och minne tiidigdt huggit weedh oppå Ede [Eedz] skougen; Altså saakfelttes han effter dedh 15 cap. aff bygninge balcken att böötha .... 3 m:r till tree sh:

7.
Björn i Hallen opbiuder sin gårdh tridie gången.

8.
Anders i Solbergh opbiuder sin gårdh trijdie gången.


Föregående protokoll    -     Upp    -     Nästa protokoll

tillbaka