Hammerdals tingslags Dombok 1653 Ht
(Källa: Jämtlands domsagas domböcker 1647 -1653 , vol. AI:3a, sid. 281v-282r. ÖLA)
ANNO 1653 den 28 Novembris höltz lagha tingh uthi Hammerdals sochen och Gränåås by, nährwarandess cronones befallningzman well:te Jacob Christopherson och efftersh:e sutto i rätten nembl:

Nils Andersson i Ede         Erik Jonsson i Sikås
Per Eriksson i Jonsgård         Olof Toresson i Hallen
Olof Andersson i Solberg         Per Eriksson i Sikås
Christian Persson i Viken         Anders Pålsson i Tullingsås
Daniel Olofsson i Gåxsjö         Jon Persson i Berge
Erik Nilsson i Åsen         Sven Sjulsson i Vallen

1.
Jon Persson i Berge sampt Anders Pålsson i Tullingsås [Trulssåås] och Per Eriksson i Sikås \ Sven Sjulsson i Vallen, Daniel Olofsson i Gåxsjö / blefue satte i tålfmanne nembden, och afladhe sin eedh, att dee i sitt embete rättrådige finnes och wara skole.

2.
Per [Pedher] Svensson i Jonsgård bleeff öfuertygat hafua emot hennes Kongl. Maij:tz, wår allernådigste drottningh, publicerde placat försummat nästförledne stoor böne- och tacksäijelse dagh, huarföre han hadhe bordt effter högstbe:te hennes Kongl. Maij:tz förre uthgångne placater bötha - 40 m:r till kyrckian och hospitalet. Män effter som han en myckn uthfattigh man ähr, och huarcken huus heller jordh eger, påladhe rätten honom att arbeeta för brått sine.

3.
Oplästes den Kongl. hofrättens resolution daterat den 4 Novembris 1653. Ahnrörandes att een gammal encklingh Olof i Gåxsjö som lägersmål hafft hafuer medh Elisabeth Jonsdotter, ogifft, huilka till andre och trijdie skylde ähre, skall böötha - 40 d:r silfuer myntt. -164 m:r till treeshiffte. Män kånan Elisabetha som en fåhne ähr, skall allenast slijta rijss för tingzdörren, huilket och nu straxt sitt ändtemål nådde.

4.
Pål [Påwell] Persson i Sikås bleeff saakfelt för åwerkan emot Jöns Eriksson ibidem, effter dedh 16 capit. aff bygninga balcken   . . . .   3 m:r till trees(kifte)
Item wedergiella skadhan effter mätesmanna ordom.

5.
Lendzmannen Hans Eriksson Blix ahnklagadhe Faste Larsson i Solberg, dedh han uthom lagha doom hafuer inflyt(tat) sin humblegårds hagha in opå sin grannes Sal. Olof Larssons effterlefuerskas, hustru Britas åkert(- -) widh pass 1 3/4 al:r inom gambla haghastodhet, och således sigh tillängna welat. Till wilket han Faste ei undfalla kundhe, uthan badh om tillgifft, och sad(he) sigh sådant aff missförståndh ähr öfuat och giordh ho(- -)
    R:tio. Nembden kundhe honom Faste Larsson icke befrija, uthan saakfelt att böötha effter dedh 17 cap. aff bygninge b. - 40 m:r till tree(skifte).


Föregående protokoll    -     Upp    -     Nästa protokoll

tillbaka