Hammerdals tingslags Dombok 1652 Ht
(Källa: Jämtlands domsagas domböcker 1647 -1653 , vol. AI:3a, sid. 247v-250r. ÖLA)
ANNO 1652 den 30 Novemb: höltz laga tingh medh allmogen uthi Hammerdal, nährwarandes befallningzman ehrligh och wäl:tt Jacob Christophersson, sampt de 12 edsworne laghrättesmän.

Nilss Andersson i Bregårdh         Biörn Erickson i Hallen
Nilss Andersson i Edh         Jöran Swänsson i Tulsås
Jon Erichson i Fyrås         Lars Andersson i Fagerdal
Oluff Tolsson i Hallen         Erich Nilsson på Åsen
Oluff Andersson i Solbergh        Erich Jonsson i Sijkås
Jöran Andersson i Öhn        Pehr Erichson i Jonsgården

1.
Oluff i Göxsiöö saak skrifwes än wijdare till den Kongl: hoffrättas resolution.

      ( tillagt på motstående sida:)
Lähnsman androg een högmålssaak, emot en gammal ålderstegen änckelingh Olof Olofson i Gåxsjö, then ther medh sin nährskylde fräncka, en ogifft giänta Elisabet Jonsdotter, hwilken är en fåhne och wettwilligh, han till andra och hon till tredie leedh, sampt hans lagstadde giänta, och hafwer samman legat i någre åhr, men inga barn afflat tillhopa. Tå tillspordes om så i sanningh war, som fult rychte om sigh går att han hafwer besofwit giäntan denne graffwe syndh begåt och huru dhet tillkomer att emedan han som är nu nästan uthlefwat man skall sigh sådant ondt rådh hafwa företagit, mannen swarade han sigh thet gudh bättre skyldigh wara till denne ogärningh och groffwe syndh, Här om Re skall skriffuas till den K: hoffrättens wijdare resolution.
   Altså dömbdes the döden wärdh wara, effter det 18 cap: Levit. Emädan the blodhskam bedrefwit hafwa.

2.
Hustru Agnes Olofsdotter, S: Her Mårtens effterlåtne låther opbiuda Giengzåsgården (Åsen) 3 gånghen.

3.
Gruffbookhållaren wäll:tt Anders Persson, fullmächtigh på sin swärmoders hustru Elisabeth Persdotters wägne, och framladhe i rätten en lagmansdom daterat 2 Novemb: 1602, dess innehåldh, att Sven Olofson i Sikås brukar medh loff någon jordh kallas Haraldz jorden, den han alt här till i bruk hafft hafwer, undan huffudhgården som h. Elisabeth besitter. Äskar att jorden effter hans dödh måtte komma under gården igen.
   Efftersom han aldeles oskyldh är, dömbdes hon under jorden effter gubbens dödh, och sädan wedergäller åbot.

4.
Olof Larsson i Skarpås låther opbiuda någre ödeparter förste gången.

5.
Anders Matsson i Gisselås och Nils Olofson i Giängzås (Åsen), wordo in för rätten medh handebandh wänner och wälförlijckte, om ett jorde godtz Giängzås be:dh, hwilket Anders räcknar sigh wara odelsman till, den andres förmänn igenom böxel och syttningh berättar wara tillkommen.
   Anders togh fyra Rijckzdaler i reda penningar, och der medh sin börd aldeles affhände, och aldrigh der uppå mehra macht hafwa att åtala.

6.
Björn Eriksson i Hallen låther opbiuda Hallengårdhen förste gången, optagin aff ödhe, Per Jonsson i Hallen togh 12 Rd:r för sin bördh som räknades skyldh att wara.

7.
Erik Pehrsson i Risselås låther upbiuda Rissleås tredie gången.

8.
Anders Persson i Solberg låther opbiuda Solbergz gården 1 gången.

( 8b ) på inhäftat, mindre blad:
Erik Stensson i Grötan (Grötom?) angafs för rätten, thedh han hafwer belägrat sin fästermöö, Ingeborg Jonsdotter och afflat barn medh henne, och lofwat henne echtenskap den tijden. Tillspordes Erich om han rätte barnfadern ähr, hwar till han ey neka kundhe.
   Uthan igenom swalder och afwundz ordh är han kommin på afwägz tahl \ der medh will han åtras. / Hwilken rätten henne frijkallar, och afwundzman rättadhe sin ordh, förmedelsst dryckenskap.
   Erich rächte henne handh in för rätten, och låfwadhe henne echtenskap. Bleff han saakfält till 20 m:r. 3 cap:G:B:

( 8c ) på bladets baksida, med annan hand:
   NB.
Samtycktes och afdömbdess fastebreeff gifues till Måns Eriksson i Mo opå någon jordh \ i Moo belegen / som han till sigh på sine stiufbarns wegnar / : och dem widh tijdhen till återlössen tilbytt och kiöpt hafr. nembl. Måns Ersson bytt jordh för jordh (mz)? Gabriel Eriksson i Sikås och der in oppå gifwit 2½ Rd:r. Item aff Sten Persson i Grattan (Grötom?) kiöpt hans lått i Moo för 7 Rijksdaler, sampt aff Göran Svensson i Tullingsås hans hustrus partt i be:te Moo för 7 Rijkzdal:r. Och till Olof Jonsson i Öhn för hans hustrus partt för 6½ Rijkzdal:r. Item till Brita [Bereta] Erik Anderssons hustru i Norge boendess nöyachteligen för hennes partt betalat, såsom och h. Susanna Eriksdotter för hennes lått bådhe i jordh och fishiewatten 9 Rd:r betallat. Och altt så tillägnadhe Månss Ersson alla dee underliggiandhe tillegor bådhe Valle fishie och Ahnåås uthiordher /: widh förbe:de förordh beholla.

9.
Samma dagh præsenteradhe Olof Erikson i Fagerdal, en wälbeseglat kiöpeskrifft, hwar medh han bewijsadhe sigh hafwa kiöpt Norregården Fagerdal uthaff närmaste bördh och odelsmännen. Först uthaff Carl Hansson ibidem en broder partt, och gifwit honom derföre fämtijo Rd:r.
   Item till Per Andersson i Hallen och Erik Broddesson ibidem för en systerpart tiugiu fyra Rd 24 Rd. Emädan såsom hans hustru igenom döden affgången är, och de bäggie woro tillsammans kiöpt gården, hafwer han sin S: hustrus närskylde slächtinger uthlöst, och gifwit dem för deras tredie part. N: till Nils Olofson i Klösta, Erik Olofson i Ottersgården och Enar Andersson i Klöstadh, alla fullmächtige å sine syskons wägne. Opburit effter egen willia och fulle nöije fyra tijo och tree Rd:r i wärdh och penningr hwar medh de aldeles jorden affhände ifrå sigh och op under Oluff Ericksson och hans arffwinger till ewärdeligh oklandrat odels egendom.

10.
Måns Hemmingsson i Gisselås låther opbiuda tree tundlandh ibidem 1 gången.


Föregående protokoll    -     Upp    -     Nästa protokoll

tillbaka