Hammerdals tingslags Dombok 1648 Ht
(Källa: Jämtlands domsagas domböcker 1647 -1653 , vol. AI:3a, sid. 88 - 90. ÖLA)
Anno 1648 den 28 Nov. höltz laghe tingh uthi befallm: w:tt Peder Erichzsons nährwaro sampt de12 edsuorne lagrättesmänn.

1.
Uplästes landstingz acterne daterade den 22 huiz, athskillige nödige ehrender angående.

2.
Tillspordes tingzalmogen om dem något resterade på sitt uthgifne kiött och smör till guarnizonen och huru mycket huart Ib lofwades förr att betalas: de suarade 1½ ort Ib kiött. Men Hammerdalz mennen sadhe sig inthed förr bekommet, förmodde likwäl af bef:e Johan Christopherson blifwa betalt. Ströms män bekende sig betalte.

3.
Befaltes länsm: medh de 12 edsuorne förfärdiga en wiss lengn på alle husmänn, gerningz karler, bonde sönner som handel drifwa. Item alle dränger som tiena för full och half löhn. Prästen den underskrifwa och besegla, med dedt första sädan lefwerera.

NB Uthi Fyrås ½ tunland gammalt crone obyxlat som Erik Olofsson bruker.
Crone fisken obyxlade
1. Låfisket i Hallen
2. Rågnohr - - -

4.
Länssm: föredrager rätten, att Sjul Persson hadhe belägrat Märit Andersdotter, sin 3 männigh tienandes hos kyrkioherden Her Mårthen. Siul tilfrågades om han kende sig wara barnafadren der till han icke neka kunde.
Resol. Bleffw af rätten afkent, at Siul Person skulle må bötha 40 m:r, 3 cap. gift:b: och förlika henne för nesa sino, effter som hon ähr af echta säng, och han icke samtycker henne till sin quinna. Om kyrkiostraffet, står till capitlet.

5.
Simon Israelsson besofwet för echtenskapet, Sara Andersdotter, den han nu till echte tagett hadhe.
Resol. Effter han hafr taget henne till echta sachfelt till 20 m:r, 3 cap. gifft: der af tridie parten behölt han sielf som rätte målsejagare.

6.
Länssm: anklager Olof Larsson i Håxåsen för tresko i skiutzande nu marknaden war och befalte fanen föra Suen Guldsmed.
NB Borgmest. Sven Eriksson hadhe Hr landzhöfd: zedel på skiutzhest, till att upkiöpa någre renar till crone behoff.
Resol. Effter såsom Oluf Larson icke kunde dertill neka, ergo sakfelt till 3 m:r för stempning - 33 cap ting.

7.
Anders Sjulsson uthi afsoning till salig Olof Perssons arfwinger uthlofwade 8 Richzdalr med handeband förlicht medh Erik Matsson.     Dito penngerne ehrlagde
  [i marginalen:]  NB: 1647 höstetingh den 17

8.
Jöran Andersson i Tullingsås [Tulsås], eller hans brodher Nils Andersson, framladhe een kiöpe skrifft, förmelandes att han hadhe kiöpt 2 bröders parter till sin odelz part. Men Anders Jonsson [Jöenson] ibidem, som brukar den fierde parten och ähr stiffbarnens stiffader, begerer han må inlössa de 3 parter under barnen.
  Resol. Effter såsom Anders Jonson icke å sine wegne uthan på sin stiffbarns, som allenast 1/4 part tillkommer och barnen ähre än nu omyndige: Huarföre afsades af den ringa rätten att Anders Jonson ingen rätt hafr till att inlössa dee 3 parter, uthan Niels Andersson dem behåller och gifr till barnen afrad åhrligen, så länge de komma till sine myndige åhr.
  [i marginalen:]  Gift - cap 15. - 2: Cap jord.

9.
Jöns Nilsson i Jonsgården begerer få uth lössa Claes Jonsson i Sikås de 4 mäl:ger jordh som han i Jonsgården ähr odelzbohren till. Bleff af rätten dem emellan lagt, att Claes Joenson skulle bekomma 8 Richz d:r huilke tå straxt på tingzbordet lefwererades. Men de 2 syt: mälinger behåller Clas Jonson.

10.
Olof Olofsson i Gåxsjö kerer effter 19 mälinger jordh som Per Sjulsson i Hallen bortsolt hadhe till oskyld man Her Mårten Halvarsson [Haldwardj], begerer få niutha H: K: M:tz nåd. resol.
  Res. Effter såsom Per Siulson icke ähr tillstedes, remitterat till näste tingh.

11.
Carl Hansson ifrå Fagerdal kerer å sin och sine syskons wägne effter 2 tunland jord i Fagerdal som Olof Eriksson åbohr. Oluf Erichson framlade een berättning lydandes att han hadhe bortsolt sin hustros jordhpart och andre lösörer för 15 Richzdalr dem han hadhe lagt i jordh uthi Fagerdal. Än hadhe the kiöpt tillsamman 5 melinger för 5 Richz d:r af Cherstin Hansdotter i Hallen, item mycket gården förbättrat, och jorden uthbrukat.
  Resol. Karl Hansson dömes till 10 mälinger. Erik Ingebrigtsson till 5 mälinger. och Oluf Erichzon de kiöpte 5 mäliger.
  Oluf Erichsson skall igen bekomma de 20 Richzd:r item böxle pengr effter zedelens innehål, och wedderläggning för bruk och öf:rbyggnat, der med skall Oluf Erichson afstå.

12.
Björn Botolfsson i Solberg kerer effter 3 tunsäd ibidem, som Lars Pålsson oskyld besitter. Lars Pälson dömes af gården medfästtiden och Biörn Botolffson tillträder, gifwandes tilbaka böxle peger och weddergäll för öf:r bruk och byggningh.

13.
Per Eriksson i Näset i Fjällsjö sochn kerer effter 17 Richz dalr som suentj. Staffan bekom och lofwethe sin son till knicht, men inthedt effter kom. Remitt: till dess Staphan kommer tillstädes.


Föregående protokoll    -     Upp    -     Nästa protokoll

tillbaka