Hammerdals tingslags Dombok 1649 Ht
(Källa: Jämtlands domsagas domböcker 1647 -1653 , vol. AI:3a, sid. 125 - 126. ÖLA)
Anno 1649 den 27 Novembris hölts laga tingh medh allmogen i Hammerdal, nährwarandes H:K:M:ttz befall. wäll:tt Pehr Erickson Niure, sampt de 12 i nembden.

1.
Brita Olofsdotter i Torvalla [Torwaldh] klagar effter en syster part en femptedel i halfva gården Solberg som Nils Persson besitter. Nilss berättar att hustru Britha hafwer opburit en kåpa på betalning för fyra Rijckzdaler, der till Britha ey nekade, och resterar 2 Rd:r på be:te syster part. Bleffuo inför rätten medh sämio förlickt, att Nilss gifwer h. Britha be:te 2 Rd:r och tillståndh taga dombreff, då laga tijdh fordrar.

2.
Nils i Bredgård, fullmächtigh på Öhn-männens wägnar, fordrar Strand-männen i rätta, att de hafwa en långsambligh tijdh brukat ett lijtet fijske watn liggiandes uthi Ömännens skattemil och öfwer meddiupet Wadzdalen. Ömännen berättar effter en gammal sägn att bem:te fijske war uthsatt för en båth och 3 alnar walmar, begärer nu igenbekomma sitt fijskewatn.
  Effter den ringa rättens noga öfwerwägande och skärskodande bleff dömbt, att Ömännen gifwer Stranmännen igen båthen och walmaret. Och här medh affstår fijsket, i förleden sommar en syn dem emillan hållit och profwat, att bem:te fijske ligger uthi Ömännens skattmil.

3.
Olof Eriksson i Fagerdal låther opbiuda förste gången den inlöste jordepart i be:te Fagerdal.

4.
Måns Eriksson i Mo låther opbiuda halff Moo förste gången.

5.
Lars Andersson i Fagerdal låther opbiuda 2 tundsädh i be:te Fagerdal. 3 gången.

6.
Hans Eriksson låther opbiuda Grenås gården andra gången.

7.
Nils Andersson i Bredgård inför rätten förlickte Olof Persson i Äspnäs medh 4 Rd:r och gifwer Nilss loff taga dombreff.
  [i marginalen:]   Vide 1648 pro.


Föregående protokoll    -     Upp    -     Nästa protokoll

tillbaka