Hammerdals tingslags
Dombok 1647 Ht

(Källa: Jämtlands domsagas domböcker 1647 -1653 , vol. AI:3a, sid. 22 - 26v. ÖLA)
Anno 1647 den 29 Novemb. Tingh hållet i Hammerdalz sochne stufwo.
Nembden
Oluf Jönsson i Öhne         Pehr Erson i Lohrås
Lars Anderss: i Fagerdal         Jöns Olufson i Tulssås
Måns Hemmigson i Gisselås         Biörn Erson på Hallen
Erich Nilsson på Åsen         Peder Erson i Jonssgård
Christen Pedersson i Wijken         Hans Erson i Grenås
Jöran Swensson i Tulssåss         Nielz Anderss: i Bredgårdh

1.
Proponerades om de 6 Richzdal och de 6 marker humbla som befalm. w:tt Johan Christopherss: motte för tinglaget uthläggia?
Resol. Almogen belofwade afbetala samma peninger afräknandes dem i de uthlefwerade fåren. 6 skillingar af huar mann.

2.
Stugun [Stufwo] männerne klage sig hafwa uthstått stor gest- och skiutzning af de igenom resandhe krigsfolk 120 upföre och så månge uthföre ifrå skantzen. Begere derföre weddergell och upprättningh, effter såsom Hammerdalzmänn ähre lagde Stufwon till hielp.
Resol. Hammerdalz männ sware sig hafwa utstått i förrige åhr med krigsfolkz genom resande: Eliest och mene the att Offerdal och Alzen äre icke mindre plichtge någott der uthi weddergälla änn the ähre. Tillbiud - - - upskutit till landztingh.

3.
Gevalliern Jöns Michelsson fulmechtig af Jöns Brynnelsson i Härnösand, fordrar af kyrkioherd. Her Mårthen 12 richz, som han 1643 blef skyldig till honom. Her Mårthen suarar att deras kiöp war om spanmål, den han en del upbahr, bekende thed honom än restade 12 Richz 6 tunnor korn och 1 fierding huilke han bewilliade lefwerere: oansedt att spanmälen stodh honom tillredz och blef i fejgde tiden bortagen.
Borgmest. w:t Swen Erson på Hernösand wittnar, att Jöns Brynnelsson uthfordrade uthi fejgden de 6 tun. korn, och icke blef dedt mechtig.
Resol. Blefwe wällwilligen förlichte om 7 tunnor gott frökorn. Och tillbiuder Her Mårthen Jonss Michelson uthtaga kornet, iu förre, ju heller han ser dedt.

4.
Om wägebyggningen frågades, huru der medh war tillgjort: Bekände de hafwa uthlagt ½ Richzd:r med (8.?) kost, och tähring, män litedt uthrättatt. Wägen ifrå Hemsiö och Deefwjken.
Res. Lofwe an 1 ort af huar mann till Stugu wegens förbättrandhe. Lensman skall upbähra samma pengr.

5.
Severin Filipson i Liden, Resele [Retzell] s. klager effter sin möderne jordh i Gengzås och Backe (Åsen); som Kerstin enkia brukar och åbohr. Uplästes ett kiöpe bref daterat den 12 feb. 1603, dess innehåldh att Zifwert i Gisselås denne Sefwerins moderfadr hade kiöpt samme Gengzås och Backe för 40 Rdr.
Item klager Anders Matsson effter den andre halfwe gården som enkian och besitter. Bewises att enkians man S. Jon Larsson på Åsen, hadhe gifwet i afgång 16 richzd:r i böxell 6 Richzd:r.
Resol. Kirstin som oskyld, afstår gården, och bekommer 16 richzd:r.

6.
Biörn Hemmingsson i Fyrås klager effter sin hustros Kerstin Nilsdotters ½ gården 1 tun sädh som Gabriel Eriksson i Tullingsås oskyld till besitter. Gabriel bewisser sig hafwa kiöpt samme tunsädh af hans brodher Severin Carlsson för 12 Richzd:r. Severin [Siul] sålde bå sin part och brodrens Björns Hemmingsons uthan om Biörns willie och wittskap. Icke eller någor penning upburit af de 12 Richzd:r.
Resol. Blefwe forlichte sålundha in för rätten, att Gabriel Ersson skulle gifwa till Biörn Hemmingson 20 Richzd:r och så taga dombref.

Per Israelson sakfelt för suarlöse - 3 m:r.    NB. ähr nu uthi Tyskland.

7.
Daniel Olofssonn i Goxsjö klager effter sin swährfad. Jon Perssons i Göxsiö, möderne i Bredgården, Ström sochn 2½ tun sädh, som Nils Andersson i Bredgården besitter. Niels i Bredgården bewiser sigh hafwa kiöpt af Olof Persson i Äspnäs, lijka skyld tilI gården som denne Daniel, och gifwet till Oluf Person - 45½ Richzd:r. Uthj byxell 12 Richzd:r. Item gifwett till Oluf igen 6 mälinger jord i ödhegården Espnäs, och upbygt ther een stufwo och een korn ladu; stufwon werderat för 2 richzd:r och 2 för ladun. Huar mäling profwatt för 3 orther. Löper alz tillsamman summan löper 66 richzd:r.
Ehuadh han mehra på Bredgården hafr med bruk och byggning skall godhe männ se och profwa. Item till Oluff 4 Rd för hustru jorden.
Resol. Effter såsom ehrendet fans uthan beskedh och documenter, så att Daniel icke kundhe wetta thed hans föräldrar någre pengr upburit hadhe eller icke. Förlichte Nilss honom medh 12 Richzd:r. Och Daniel sökie Oluff Pedersson om han mera winna will. Tillstås Niels Anderss: taga dombreff, effter lagha upbudh. (Wl:)? 78 Rd:r.

8.
Jon i Bleckås fullmechtig af Alsen tinglagh, krefwer af Hammerdalz männ betalning för dedt skantse timber the högge för Hammerdalzmann.
Res. Lofwade dedt betala och förlika Alzenboerne.

9.
Olof Persson och Jon Jönson i Äspnäs klage att Öhn- [Öje]männen hadhe taget sig till 45 Iass myreslott, item att Nils i Bredgården, hadhe hugget roghrödie på Espnäs skougen, och giort stor skadha på skoughen förmedelst jordbrona. Skall syn gånga.

10.
Tord [Tohl] Jonsson i Hallen klager efter 6 melinger och 3 stenger sin modherne jordh i Hallenn belägen, som Olof Israelsson besitter. Oluf Israel säger att dedt ligger under sin gårdh och icke kan mistas. Steltes att förlikas.
Resol. Blefwe salundha forlichte effter Rättens betänkiande att Tohl skulle nå 2 mälinger af denn jorden till brukz de andre 4 mäl: och 3 st:r behåller Oluf Israelsson för - - penninger, effter de icke kunde mistas undan gården.

11.
Catharina enkia i Görvik klager effter halfwe gården i Grenås, som Erik Ersson broders sonnen ibidem besitter; begerer nå sin jord igen, och elliest lössa sin broders Isak Erikssons jord i Norge boendes, och elliest till att erfwa sin syster Anna Erssdotter, som hon förmener wara genom dödhen afgången.
Resol. Enkian skall skaffa sig sin broders Isakz tillåthelse och kiöpe skrifft, item ett wist beskedh och bewiis ifrå kyrkioherden i Sverige, der hennes syster bodde, att hon döder ähr. Men enkians Chatrins egen erffwe odels jord beståendes uthi 1 mäling 1½ stång, dömes henne, effter hennes K. M:ts nådige Resol. niutha och behålla.

12.
Tillspordes almogen om de antingen wille uthtaga sin kyrkiotiende korn dedt att mala baka och wäll tort framföra till guarnizonens underhållande; eller lössa dedt till sitt behoff tunnan för 2 Richzd:r. Penningerne till kr.folkets afbelönig åth juul att erläggias.
Res. Almogen begerer fä inlössa spannmålen tunnan för 2 Richzdaler, nu til jul att betalas.

13.
Tage Månsson i Grenås begerer få igenlösa sin faders Måns Olofssons gårdh i Granås - 40 mälinger som Hans Erikssonn kiöpt hade. Hans Erikson bewiiser med skrifftelig berätt - - uthi nämbdens och fördom tingskrif: Hans Ankerssons nährwarelsse, thedt Måns Oluffson hade tillbudet och godwilligen uplåtit samma jordh till honom, och bekommet i afgång 28 Richzd:r och böxlatt gården för 12 Richzd:r. Änn uplåtit under Måns Olufson 10 mälinger uthan hemmans tunge niutha i dödhe dagar.
NB Hans Erson hade tillförende böxlat och gifwit i afsoning till Mårten Henriksson i Solberg 6 Richz dalr. Tå Måns Olufson förnam dedt, gick hann och tillbödh honom sitt hemman, badh honom dedh behålla, och slå sig ifrå denne Mårthen Henrichsson sålunda skilde sig ifrå deras handel. Måns Olufson står sitt giorde kiöp, oryggeligen.
Hans Erson biudher änn till Måns Olufson 20 R:dr och låthe honom och hans quinna behålla niutha och bruka de 10 mälinger, uthan någor uthlagors gifft och tunga, i deras lifstidh. Effter deras frånfälle skall Hans Erson betala deras arffwinger för de 10 mälinger.
Resol. Effter långt samtal parterne emellan blefwe the sålundha med nembdens rådh förlichte: At althen stundh Hans Erson blef först, förmedelst Måns Oluffsons trägne begeran /: thedt nembden wittna :/ som trängdr ifrå, den afhandling han ingik med Mårthen Henrichson, och upläth Hans Erson godhwilligen sitt hemman, att behålla nyttia och bruka till odelz egendom: Medh dedt förord, at Måns skulle i sin och sin hustros lifstid behålla 10 mäliger och effter des dödh, skulle Hans lössa samme 10 mälinger, af arfwingerne. Huarföre emedan dedta kiöp så lageligen giort wahr. Dömbdes dedt stendigt och oryggeligt helst emedan Månss Olufson ähr enn gammal man och rätte jordedrotten. Och han med desamme tagne pegr har upfött sine barn.

14.
Per [Peder] Rangvaldson i Lorås framladhe een wittnes skrift angende een sytnings gam. quinna Ragnhild Olofsdotter som han inne hoos sig hafwer, och att Ragnill hadhe bewilliat honom effter sin dödh sin jord nl. 2 tun land. Erfwingern wille dedt icke samtyckia, förmente sig wara så nähr som Päder Ragwaldson. Steltes till förlikning åth näst - - -
Resol. Blefwe förlichte: Salunda att Per Ragwaldson skall gifwa - 17 Richd:r till arfwgen och - - -

15.
Carl Hansson i Fagerdal, Hammerdal upbiuder neste frender sine sin faders jord, 2 tunsädh som Lars Andersson i Fagerdal, kiöpt hade för 35 Richzd:r.

16.
Carl Hansson i Fagerdal, klager effter sin fader broders Per Olofssons jordh 2 tunsädh ibide som Olof Eriksson ibidem oskyld till besitter. Oluff Erson säger thed han förmedelst gifftermål med Peder Olufsons quinna ähr inkommen på gården, och att han (hon?) hadhe inlagt sin jorde pegr der uthi.
Resol. Effter såsom, han skiuther sig på någre skehl och documenter, som icke ähr tillstedes, ergo upskutet till näste tingh.

18.
Pål Jonssonn i Bensjö, fullmechtigh af Olof Pålsson och Jon Pålsson ibidem, klager effter sin fäderne jordh i Fyrås 1½ tunlan som Per Israelsson oskyld till besitter. Peder Israelsson bewiser sig haffwa gifwet 15 Richzd:r i böxell och afgång och begerer sine penger igen så wille han jorden afstå. NB Gården hadhe warit som ödhe och rächnadt för skattwrak, tå han den emoth togh.
Resol. Effter såsom Pehr Israelsson ingen odelssman ähr till gården; dömes han under odelsmännerne igen, och the gifwe honom sine uthlagde 15 Richzd:r igen.

17.
Tingskrif: Erik Matsson, fullmechtig af Ingemar i Böräng på Alnö i Medelpad, fordrar effter Olof Persson barnfödder i Strand i Ström sochn, faste jorde egor, som Anders Sjulsson i Strandh, broder sonen besitter. Anders Siulsson säger sin fader hafwa afsont Oluff Pederson med någre löse arffwe partzeler, hann hadhe upburit uthi Resele [Retzell] sochn i Angermanland.
Resol. Effter såsom Anders Siulson hade inge bewijs der på, steltes han dem skriffteligen att skaffa till näste ting och bewijsa att thenne Oluff Person lageligen uthsont ähr. NB Den 28 novemb: blef af kent, att Anders Siulson skulle gifwa 8 Rd:r.

19.
Per Jacobsson, fullmechtig af Cherstin Theophilsdotter i Hernösand, fordrar effter sin fader broder Per skreddare i Solberg Hammerdal s. som henne effter honom arffweligen tillfallen ähr. Som Olof Andersson i Solberg besitter. Item Nils i Bredgården fordrar och effter sin arffwe part der inne den andre delen.
Resol. Blefwe förlichte att Oluf Anderss: skulle gifwa till Peder Jacobsson på Kirstins wägne 16 Richzd:r, och till Nilss i Bredgården andre 16 Richzd:r. Sädan taga dombreff på lage tiden.

20.
Föredrogz ett kullefiske i Wallen; om någor drätzell der af att gifwas.
Re. Effter såsom egessmannerne icke ähre tillstes upskiutes till näste ting.

21.
Nils Nilsson i Vike i Näs sochn, klagar effter sin hustros odelz jordh i Viken, som Per Person oskyld på besitter. Begerer niutha hennes K. Maij:tz nad. res.
Resol. Dömes Nils Nilsson till jorden, och gifr böxell igen, sampt weddergell för öf:r bruk och bygnat, effter godhe mäns proff.


Föregående protokoll    -     Upp    -     Nästa protokoll

tillbaka