Hammerdals tingslag 1646

Några domboksprotokoll för år 1646 är ej kända, men att ting hölls i Jämtland också detta år framgår av länsstyrelsens Diarium och Registratur. Dessa förvaras på Landsarkivet i Härnösand, i Länsstyrelsens i Härnösands län arkiv, som volym B I:1 resp. A II:1. Kopior och avskrifter finns i biblioteket på Landsarkivet i Östersund.


Den 24 April 1646:
Skrefz Befalningzmannen i Jempteland Johan Christophersson till om Tinghållande.
      Tingz Cursus war denna.
10 Junij. Räfsundh.     30 Junij. Alsen och Offerdaal.
12 Dito. Brunflodh.       3 Julij. Rödhöön.
15 Dito. Hackås.         6 Dito. Frödzöön.
18 Dito. Bärgh.           9 Dito. Lijth och Hammardaal.
20 Dito. Hallen.         15 Dito. Rafuen.
25 Dito. Undersåker.

Landshövdingens brev till befallningsmannen lyder:
Aldenstund, Johan Christopherssonn, åhrsens tid nu så wijda fordrar at man med Laga Tingen fortfara måste, så hafuer man sig föresatt dess förrättande i wärket stella: Huar före befales eder härmed alfwarligen, det I så snart dette eder til handa kommer, låten af Predijkestolerne i eder befallningh sådant afkunna, och tilkenna gifua, att de som med lagh och rätta något hafua anthenn kiära eller swara, måge sådant i tijdh weta och sedan på dess behörlige orter instella, där deris ärender skola blifwa optagne, skiärskodade och förmedelst lagh och doom till enda förde. Detta I welen almogen i tidh tillkenna gifua och elliest huad förre vahnligit warit med tingz omkostnad och annat eij förgiäta. I welen och låta Jordeboken endteligen med på tinget wara till städhes.
          Dat. Hernösandh           Hans Strichk

I diariet för 1646 står under "Ankommeth" den 9 och 10 juli:
Hölltz laga Tingh i Lijtts Prästegårdh med almogen både af Hammerdal och Lijts prästegiälld.
    Den förre dagen wore tilstädes i Lijts prästegård twenne bönder frå Sörli [Södre Lijda], Jon Erssonn i Skåle [Skålan] och Anders Rolandson i Wässnoor (?); frågandes dem huart de liggia till skat och utlagor? Sade de sigh liggia till Snåsa [Snase] kyrckia, dijt de 12 mijl hafua, och hafua leell en lithen deras egen kyrckia i Sochnen som heter Lierne [Lijdz] kyrckia, äre allenast 10 bönder: för innewarande åhr hafua de danske taget utlagorne; ligger på denne sijdan om grentzen emellan Danmark och Sverige med wattnefallet: fiällen ligger westan om denne sochnen. Huar bonde gör i tijonde och utlagor både åt Cronan och prästen till 1 Rd huar om åhret och ingen uthlaga meera. Säija sig wara utharmade och fördenskuld waret förskonte: doch när sölfskatten hafuer utlagts, hafuer de hwar utgiordt ½ Rd: och årligen alle tijo tilhopa 62: gråskinn i Jordeskatt. Hafue inge ägor: Swag iordh: nära sig doch af iorden, och någorlunda med fiskie. Där wexer ingen rågh uthan allenast korn.

Under "Affgångeth" för samma dagar står helt kort:
Huad för tinget passerade uthwijser domboken.


Upp    -     Nästa protokoll

tillbaka