Hammerdals tingslags Dombok 1680 Vt
(Källa: Jämtlands domsagas domböcker 1678 -1680 , vol. AI:8, sid. 263 - 265v. ÖLA)
Anno 1680 den 21 Junij, höltz laga tingh i Hammerdal, närwarandes cronones befallningzman wälbetrodde Jonas Flodin tillika med dhe tolf eedsworne nämbdemän.

Christen Persson i Wijken,         Jöns Erichsson i Sijkås
Erich Samuelsson i Huxåås,         Pehr Danielsson i Grelsgård
Joen Persson i Biörnsgård,         Daniel Andersson i Edhe,
Pehr Christensson i Wijken         Anders Erichsson i Wallen
Joen Olufsson i Hallen         Erich Nilsson i Näset
Hans Jonsson i Looråås,         Erich Olufsson i Öön

1.
Ingeborg Olofsdotter i Hallen bekiänner sigh hafwa hafft lägersmåhl med en finsk ryttare, Mattias Skomare som war leutnantens af Cavalleriet Hindrik Silfwerarms hakeskytt under Major Starcks compagnie, och aflat med honom barn förleden Kyndersmesse tijdh 1679, hwilket föddes in Novembris Karinsmesse tijd som än lefwer. Men Matthias ähr härifrån hemförlåfwat, altså saakfältes Ingebor effter Kongl. Håfrätt:s resolution til 20 m:k Sm:tt til treskifftes.

2.
Trumbslagaren Hans Danielsson bekänner sigh hafwa hafft lägersmåhl med pigan Margareta Eriks dotter född i Sättna [Sätne] sochn och Sohlum by förleden Junij månad 1679 och aflat tilhopa barn, hwilket föddes in Martio 1680 wårfrudags tijdh, och än lefwer. Hans tillståår allenast een gång häfdat henne, då han war på sitt 15:de åhr och emedan gerningen ähr bekänd, hwarföre till föllie af 3 cap. Gifft B. LL saakfeltes Hans til 40 m:k Sm:tt och Margareta effter Kongl. Håfrätt:s resolution 20 m:k Sm:tt. :/: Trumbslagaren haar inga medel at böta med, än wälb:n H:r Majoren Carl Gustaf Charlier recommenderar honom opp til skantz arbetet at aftiehna sin brott :/:

3.
Feltwebelen Håkan Jonsson Frisk anklagade Lars Olofsson i Solberg hafwa förledin Karinsmesse tijdh 1679 kallat sigh för tiuf och skällm, som Carl Östensson i Reen och Sjul Olofsson i Tand dhet skohla hafwa åhördt, dhertil Lars Olufsson nekar, aldrig hafwa sagdt sådane ord, altså skohla witnen citeras til näste laga tingh.

4.
Cronones ländzman Christian [Christiern] Andersson angifwer det Sven Persson i Håxås hafwer H:r befallningsman welb:de Jonas Flodin beskylt tagit af ländzman mutor för dhet halfwa tunlandet h:s excell. högwelborne H:r Carl Sparre så wäl h:s excell. Flemingh hafwa tildelt i Huxååsen under ländzmans hemmanet Ede, som fältwebelen Håkan Jonsson bewitnade. Dock bekände Swen Persson i Huxåås sielf hafwa dhet sagdt i eenfaldigheet och nu bedz före. Såsom befall:n ähr dher med eij nögder att Swen Persson skulle få attaquera hanss persohn, som aldeles dhertil oskyldigh ähr, uthan denne tilökningh ähr passerat före hanss ankompst til orten, altså effter 20 cap. Ting. B. LL kunde nämbden eij befrija honom uthan saakfälla till 40 mk:r Sm:tt.

5.
Anders Jönsson i Strand opbiuder andra gången sal. Per Sjulssons hemman ibid, pantsat för 32 Rdr.

6.
Dito Anders Jönsson opbiuder andra gången wäster Strandz hemmanet uthlöst af Sjul Andersson och gifwit för hanss arfzpart 13 Rdr.

7.
Jon Perssons hemman i Tullingsås, angående hanss syytningh gifwin Jon Svensson ibidem, opbödz första gången.

(7b.)
Leutnanten manhafftig Anders Curij beswärar sigh det hanss granne Olof Olofsson som halfwa hemmanet åboor, giör honom intrångh på hanss huus tompt eij hafwer lijka uthrymme för sin halfgård så med fägata och humblegård som den andra. Altså pröfwar nämbden skiähligt och S. lagh 4 cap. Bygg. B. LL lijkmätigt wara at dhe bägge gå jämbföres med hwar andra så i det eena som det andra.

8.
Olof Stenssons hemman i Stensgården (Ede) opbiudes andra gången til mågen Daniel Andersson angående föräldrarnas syytningh til dheras döde dagar.

9.
Elias Månssons hemman i Åsen opbiudes tridie gången som han hafwer sigh tilhandlat af Erik Nilsson i Åsen.

10.
Mats Göranssons hemman 1 tl:d kiöpt af Lars Broddesson i Äspnäs för 26 Rd:r opbödz andra gången.

11.
Per Rafaelssons contract med sin son Jon Persson om Lorås hemmanet opbödz andra gången.

12.
Per Perssons hemman i Solberg opbödz tridie gången oplåtit Anders Jonsson ibidem emot syytningh.

13.
Anders Erikssons syytningsskrifft i Sikås gifwin Jon Eriksson ibidem opbödz förste gången til nästom släckt och förwandter.

(13b.)
Jon Nilsson i Jonsgården och Ede by, opwijste 1660 åhrs tingsdomb d. 28 Novemb; dher utinnan han bewijste sigh hafwa betalt til Claes Jonsson i Sikås på 6 mählinger 8 Rd:r 1 ort 23. Noch sedermehra betygade gl:e nämbdemännerne Erik Nilsson i Åsen och Olof Eriksson i Ede det Joen Nilsson hafwer satt 4 Rd:r ifrån sigh i ländzmans gården til Måns Andersson för resten på desse mählinger effter Claes Jonsson dem eij emottaga wille, hwilke sone son Olof Jonsson än klandrar på, kan Rätten här utinnan eij annat sluta, effter Jon Nilss bewijses hafwa för desse 6 änkla mählinger utlagdt 12 Rd:r 1 ort 23 skil:r dhet han här effter blifwer för sal. Claes Jonssons arfwingar för alt widare klander befrijadt.

14.
Hans Eriksson i Grenås bewilliades fastebref på Per Jonssons hemman i Gåxsjö pantsat för 60 Rd:r effter dhet war lagbiudit och lagståndit, och ingen af börde männerne lagl. med peg:r klandrat hafwa.

15.
Per och Jon Hemmings sönner i Görvik hafwa lagligen stämbd Måns Eriksson i Mo, om Wallfiskie som belägit ähr i dheras skattägor een g:l mijhl ifrån sielfwa byyn, förmehnandes dher til mehra wara berättigat än en uthbyes man. Uppå samma fiskie opwijste Måns Erchsson i Moo i Rätten ett gamblet pergamentz bref af A:o D:ni 1401 som hans Excell:s gouverneuren högwälb:e grefwe Johan Oxenstierna haar på Lits landzting d. 13 febr. 1663 fulkombl:n confirmerat, Måns framlade och ett bref af dato 1576 sampt ett annat af 1600 d. 4 febr. uthgifwit af lagmanden Hendrich Jörgensen det hans förfäder hafwer be:te fiskie kiöpt, för hvilket Wallfiskie ähr sedermehra A:o 1666 skattlagdt för 1½ d: Sm:t som han åhrligen utgifwer och afradzboken innehåller. Hwarföre til föllie af S:s lagh 1 cap. Jord. B. om uhrminnes häfd och K. Maij:ts placat A:o 1673 och 1677, sampt drottn. Christinas resolution 1646 erkänner Rätten Måns i Moo, be:te Wallfiskie oklandrat behålla för Giörwijkz männernes widare åthalan, wid laga straff tilgiörandes.


Föregående protokoll    -     Upp    -     Nästa protokoll

tillbaka