Hammerdals tingslags Dombok 1679 Ht
(Källa: Jämtlands domsagas domböcker 1678 -1680 , vol. AI:8, sid. 191v - 195v. ÖLA)
Anno 1679 den 24 Novembris, höltz laga tingh i Hammerdaal, närwarande cronones befallningzman wälb:de Jonas Flodin och nämbden.

Christen Persson i Wijken,         Jöns Erichsson i Sijkåås,
Erich Samuelsson i Huxåås,         Erich Nilsson i Näset,
Joen Persson i Björnsgårdh,         Pehr Danielsson i Grelsgård,
Pehr Christensson i Solberg,         Anders Erichsson i Wallen,
Joen Olufsson i Hallen,         Erich Olofsson i Öön,
Hans Jonsson i Looråås,         Daniel Andersson i Edhe.

(1)
Cronones Befallningsman wäll:de Jonas Flodin anklagade Hans Israelsson i Håxås hafwa förleden sommar när marschen skulle opbryta til Röros, först blifwit beordrat af wälb:ne H:r General majorn And. Planting reesa heem effter skiutz bönder som skulle i marschen taga acht på sina hästar, sampt maat til skiutzbönderne. Men när han afreeste togh han den bästa hästen af Hammerdals hästarna, och lembnade sin som för ung och odugeligh fanst \ til marschhäst / och med honom (?), och intet kom tilbaka, eij heller skaffade någon skiutz bonde ifrån Hammerdaal.
För det andra hafwer Hans Israelsson emottagit ett stod af Jon Persson i Biörnsgård (Fyrås) til marsch häst och fördt \ at föra på Frösön. När han kom / till Häggenås hafwer han det bortbytt och tagit emot ett sembre som odugeligt war och casserades, hwilket skickades tilbaka ifrån Oviken med skiutzbönderne, (hwilket och för ungt war,) hwar til Hans Israëlsson här ifrån eij neka kunde, uthan föregifwer det Jon Persson haar tilförne giort aftaal med Nils Persson i Häggesta at giöra byte. Jon Persson betygade, hafwa godwilligt slept sitt stod åstad på wägen til Häggenås marschhäst, men lijkwäl bekänner det, med honom så förordnat, at dher han skulle giöra jembngott byte, \ och finge en / som swarlöös [?] wore til cronans tienst, men blef icke fullgiordt, \ wore för honom lijka, hwilket eij så skedde. / Hwar öfwer wälb:ne H:r General Majorn hafwer blifwit mycket otåhlig, det Hans Israelsson eij hafwer effter order och afskieed kommit tilbaka, uthan brackt ifrån marschen 2ne stadiga hästar, först den han reed heem på, den andra han bortbytte, och istellet lembnadt 2ne oduglighe som illa upbrutne wore, och för unge.
Såsom detta effter noga ransakan befanns i sanningh, och Hans Israëlsson här ifrån eij undfalla kan \ - - - passerat /, hwarföre til föllie af Kongl. May:ttz krögare ordinantie 1664, 25 puncten saakfältes til 40 m:k Sm:t för hwartera hästen han så swijkligen haar undanstuckit, och sedan fylle allan skadan som beräcknas för 20 mijhl \ [til ?] Funäsdalen / för hwartera hästen à 4 öre Sm:tt belöper för bägge 5 d:r Sm:tt hwilka Owijkz boerne i dess ställe måste flera tilsättia.

(1b)
Såsom tolfmän i Hammerdal hafwa uttagit hos huusman Sven Stensson i Skarpås een marsh häst som haar fattes (?) för tingelaget, för kyrckioherdens hemman Ede, ländzman och giästgifwaren i Lorås; Altså pröfwa nämbden skiähligt, det Swen Steensson böör hafwa för hästens bortowarande \ för sin quota / 2 d:r Sm:tt; hwilket ländzman låfwade betala och kyrckioherden för sit hemman haar lofwar til Christen i Viken, dereffter giästgifwaren må och sig effterrätta.

2.
Leutenanten edel och manhafftig \ Anders Curij / oppå prophossens Olof Jonssons wäg:r kiärade til Erik Broddesson i Grelsgård effter Olufs odelshemman i Grelsgård af 2 tunland, som han honom haar opdragit när han reste ut i fiende land, dher före han allenast haar til Olof Jonsson gifwit opburit 5 Rd:r och Jöns Mickelsson på sin hustrus wäg:r 9½ Rd:r, blifwer 14½ Rd:r; hwilket hemman Erich Broddesson haar sedermera til een oskyld oplåtit, begiärandes få tilträda och lösa sin odelsjord igen. Efftersom Erich Broddesson eij kan opwijsa någon lagbudin kiöpeskrifft på Grelsgård, eij heller mehra p:g:r uthgifwit än ofwanbe:te 14½ Rd:r; hwarföre pröfwar rätten skiähligt och S. lag \ 18 cap. Jord b. / lijkmätigt det Oluf Jonsson tilträder merbe:te sin odelsjord i Grelsgård emot ofwan be:te pengars restituerande til torsdag för Midfasto söndag 1689 \ tilträder /, sampt och tilfredz ställa sine systrar för dheras odelsrättz afträde.

(2b)
Captein edel och manhafftig Arfvid Duus klagade det han Ao 1677 månde taga flyckten neder åth Ångermanland, lembnandes sine saker hoos Hemming Persson i Sikås, som war 2 stor plåtar, 1 kittel för 1 d:r Sm:t, 1 servet, en kamb, 4 horn (?) lijne (?), 1 halsduk, och 2 armkläder; begärandes det Hemingh måtte påläggias sina saker restituera eller betala. Dher emot Hemingh föregifwer det den danske Schiergianten hafwer be:te saker genom tridieman Bogg Anders låtit uttaga, och een stor dhel dher af tagit, till sigh. Hemingh beropade sigh på Lars Olofsson i Sijkåås, hwilken kom tilstedes d. 25 Novembris, tilbiudandes afläggia sin eed, men kiäranden H:r capiten eij kom tilstädes; dock berättade Oluf Larsson warit stadder i Jon Björssons stuga dher den danske schergianten tilhölt, då hafwer Bogg Anders lefw:rt til schergianten 2 st. stoorplåtar.
Sedan opwiste Hemingh förrijdarens Anders Israelssons qvittentz af den 17 Aprilis 1678, innehållandes hafwa bekommit af Oluf Jonsson i Sijkåås 1 skiorta, 2 hals dukar, 1 armkläde, 2 harm lijner (?), 1 par toflor, 1 nattmyssa, och ½ barkat hudh, men för den andra halfwa huden ähr ett mårdskin lefw:et til Reg:tz qwartermestern Petter Moback, som gaf en ort tilbaka. Altså kan rätten eij påbörda \ Hemingh och Oluf Jonsson i Sijkåås / ofwanskrifne be:te saker betala.
Men den andre plåten, kittelen, serveten \ och / kamben /: och blekhornet, som H:r Wellam haar:/ föregifwer ländzman hafwa dher på qvitto af Cap. Petter Wetterström, som han nu eij kan i hastigheet igenfinna effter han eij stembder war, dock pålades honom det opwijsa, eller betahla tillika med kittelen som han säger wara i behåldh. Ett blekhorn hafwer H:r Wellam capplan i Ström.

3.
Leutenanten edel och manhafftig Anders Curij med sine grannar i Åsen beswärade sigh det Håxås männerne hafwa inom dheras råå och röör slagit någon slott twert emot dheras afradz bref Ao 1666 utgifwit; dher emot \ Huxååsmännerne / opwijsa Lits [lijdtz] tolf mäns syynebref förmehnandes samma slot dhe twista om tillhörde sig. Altså effter parternes samtyckio bewilliades å hwartera sidan 3 gode män som her om ransaka skohla, nembl. å Åse männens sida Christen Persson i Viken, Jöns Eriksson i Sikås, Jon Persson i Björnsgårdh; å Huxååsmännernes sida Per Christensson i Solberg, Daniel Andersson och Hans Jonsson i Lorås, gifwandes rätten all god skriffteligh underrättelse.

4.
Arvid Jönsson i Öhn och Ström sochn, kiärade til sin bror son Jöns Jonsson i Öön effter een fierdepart i Öö hemmanet som beståår \ hela hemmanet / af 2 tunland, belöpandes på honom allenast ½ tunland, och emedan Jöns brukar 1½ tl:d hafwer parterne omsider blifwit förlikte inför rätten, det Jöns för Arfweds afträde i hemmanet erlägger 18 d:r silf:r mynt til torsdagh för Midfasto söndag 1680, så behåller han sedan Arfwedz arfzdeel i Öö hemmanet.
Angående dhet stoo som Jöns haar brukat och som af räddhoga af \ ett bösse skott haar slupit löös och luppit på siön neder genom isen i een waak och blifwit borto / blefwo dhe så förlickte at Jöns erlegger 4 Rd:r för Stoet.

5.
Elias Månsson på Åsen opbiuder andre gången det contract han haar oprättat med Erik Nilsson.

6.
Lars Broddessons hemman i Äspnäs opbödz första gången försåldt til Mats Göransson \ finne / för 26 Rd:r bestående af ett tunl:d.
Erik Broddesson och Matts Jöransson i Äspnäs fordrar af ländzman Christern Andersson betahlning för opkrigt (?) slackt en oxe och een qwiga för 6 d:r Sm:tt tilhopa, til h:s Excell:s H:r generalens \ wälb:ne H:r Carl Sparres / behof, af hans Nådes andra händer (?) hafwande medel. Altså pålades ländzman inom 4 dagar giöra redo för dhe insatta p:g:rna han emottagit hafwer och dher något kan öfwerskiuta.

7.
Olof Stensson i Stensgården (Ede) opbiuder sigh til syytninghs hoos sin mågh tolfman Daniel Andersson förste gången.

8.
Per Perssons hemman i Solberg opbiudes andra gången som han til sin syster dotters man Anders Jonsson genom syytningh haar opdragit.

9.
Sal. Anders Perssons hemman i Solberg pantsatt til Per Persson och Lars Olofsson för 40 Rd:r opbödz tridie gången wederbörande änkia h. Sara Eriksdotter til återlössen.

10.
Ehuruwäl Erik Nilsson i Näset och Tullingsås grannarna låfwade å förre tinget skaffa tilstädes lappen Nils Andersson som hafer beskylt lapp pigan Märet Andersdotter skulle hafwa mördat barn, hwilket han henne eij öfwertyga kunde som ähr att see af 1678 åhrs protocoll; Alltså för detta obewijsliga tilmähle uthlåfwade in för rätten Erich Nilsson i Näset erläggia för Nils Andersson 40 m:k Sm:tt som lagh och 20 cap. ting b. landzl. innehåller. Och Märit för enkelt lägersmåhl med een ryttare ifrån Oviken ähr saker til 20 m:k Sm:tt. Hwarföre hon med fängelsse skal plichta, effter hon intet äger något att böta medh. \ 20 m:k med kroppen. /

(10b)
Erik Göransson i Tullingsås [Tullsåhs], Göran Andersson i Öhn och Jöns Nilsson i Näset berätta, det Ströms boerne hafwa sin emillan så eense warit och contraherat när march stoerne uth commenderades förleden sommar, dher så hända (?) kunde något dera omkomma, så skulle hela sochnen den samma oprätta, begära förden skuld Olof Jönsson i Tulsåås, som haar bortmist en häst god om 12 d:r Sm:tt och Anders Mårtensson i Öhn ett stod för 9 d:r Sm:tt, blifwe 21 d:r Sm:tt. Altså erkänner rätten skiähligt dhet strömsboerne ähre förplichtade hålla sit contract och desses skada effter quotan refundera.

(10c)
Kohnan Ingeborg Olofsdotter i Fyrås angafz hafwa i desse dagar födt barn, och ey kan komma tilstädes. Och een annan Margareta be:nd som ähr och hafwande blifwin af leut:s Anders Curijs trumslagare, ähr ej heller tilstädes.

(10d)
Jöns Jonsson i Fyrås klagade det Wellam Perssons änkia H. Märit Hansdotter haar beskylt sigh intet annat föda sigh med, än med tiufwerij, witnen haar Jöns eij tilstädes, dy upskötz til näste tingh. Imedlertijd förordnas gode män som ransaka skohla den twistige plattz änkian haar slagit ifrån Jöns Jonsson, nembl:n å Jöns sida Christen i Viken, och Hans i Lorås, å änkians Erik Samuelsson i Håxås och Per Christensson i Solberg.

11.
Sal. Wellam Perssons änkia i Fyrås H. Märit Hansdotter fordrar af Jon Eriksson i Sikås resterande 12 Rd:r in Specie för [Wijkz] Viken hemmanet, han Ao 1673 d. 25 Martij månde sigh tilhandla för 50 Rd:r in Specie som han sedermehra haar försåldt til Erik Hansson i Wijken, hwilken haar låfwat desse p:g:r betahla, dock icke in Specie uthan effter 4 ort och 8 skil. för hwar Rd:r, eller \ (?) m:r Sm:t i styck / och emedan desse p:g:r eij til datum erlagde ähr; altså pröfwar rätten skiähligt at hwar söker sin man, det Joen Erichsson ähr effter sitt oprättade kiöpeskrifft med sal. Wellam förplichtat betahla dhe 12 resterande Specie Rd:r i samma myntesort, som uthlåfwadt ähr, och Joen sökie sedan sin man Erich Hansson dhet bäst han kan och gitter.

12.
Erik Månsson i Fyrås hafwer genom ländzman i Lit stämbdt Hemming Sjulsson i Ytter Näset för det han haar förhållit pigan Kerstin Wellamsdotter gå i tiensten, men ey kommit tilstädes, saakfeltes effter 33 cap. ting b LL 3 m:kr.

13.
Pehr Rafaelsson i Lorås opbiuder förste gången een förlijkningsskrifft med sin stiufsohn Hans Jonsson hemmanet angående.

14.
Anders Jönsson i Strand opbiuder förste gången wäster Strandz hemmanet, uthlöst af Sjul Andersson för sin arfzpart 13 Rd:r.

15.
Sal. Per Sjulssons hemman i Strand opbödz förste gången af Anders Jönsson pantsatt för 32 Rd:r wederbörande bördemän til återlössen.

16.
Ländzman Christier Andersson bewilliades fastebref på Nils Anderssons hemman i Ede, bestående af 2 tunl:d kiöpt för 36 Rd:r derföre gifwit 36 Rd:r effter dhet war lagbudit och lagståndit, och ingen fanst af bördemännen som dher å klandrade.


Föregående protokoll    -     Upp    -     Nästa protokoll

tillbaka