Hammerdals tingslags Dombok 1674 e.o.t. (1)
(Källa: Mikrokort S3635, Svea hovrätts renoverade domböcker; s. 800r- 802v.
Delvis svårläst i ryggmarginalerna.)

Anno 1674 den 20, 21, 22 och 23 Januarij höltz Extra ordinarie laga tingh och ransakningh i Hammerdahl, närwarandes tolff edsworne nämbdemän.

Christian Persson i Viken,        Nils Andersson i Ede
Olof Eriksson i Grubbgård (Ede),        Anders Sjulsson i Fyrås
Jon Nilsson i Ede,        Erik Samuelsson i Håxås
Per Rafaelsson i Lorås,        Jon Persson i Björnsgård (Fyrås)
Erik Nilsson på Åsen,        Per Andersson i Hallen
Jon Andersson ibidem,        Lars Olofsson i Sikås

Effter hanss May:tt wår allernådigste Konungz gifne resolution och remissorial til hanss excell:tz höghwälb:ne H:r gouverneuren, daterat den 14 Decembris A:o 1672, angående Ströms boernes klagomåhler om olaga åwärkan och intrångh som råghfinnarna giöra på skattebondens skougsägor och afradzland, hwilket hanss excell:tz sedermehra d. 27 julij 1673 hafwer resolverat och befallat, det slijke beswär och klagomåhler emillan parterna lagligen ransakas och decideras skohla.
     Per Broddesson, Erik Olofsson, Göran Andersson, Anders Mårtensson, Jon Jönsson i Öhn och Ström sochn, beswärade sigh öfwer finnarna Göran Matsson och Mats Matsson 2:ne bröder, det dhe hafwa huggit swedieland oppå dheras afradzland Renån be:d och dher i förleden wåhras sådt 3/4 tuna rogh, hwilket ähr belägit 1 1/3 mihl ifrån bohlbyn, dhet cronones ländzman i Hammerdahl tillika med 2:ne edsworne nämbdemän igenom snörningh hafwa profwadt och så befunnidt. Sammaledes witnade och finnarna, Erik Jonsson och Isak Persson, så skedt wara, som byemännerne klageligen hafwa angifwit; Men föreskrefne Jöran och Mattz Mattzon ähro ey tilstädes, uthan reste til Medelpad som föregifwes, och förden skuld skickat H:s excell:ts högwälborne H:r gouverneurens dhem gifne resolution af den 1. Aprilis 1672 Lit. A af innehåld, att dhem tillåtes sökia sigh booställe på cronans allmänningh, som skall wara belägin emillan Jempteland och Lapparckerne. Men intet nedersättia sigh någorstädes till annans förfång eller skada, som dels här til skedt ähr.
     Ööns boerne begära arrest både på uthsäde, såsom och annat giordt arbete med mehra swediande, hwilket remmittera til hans excell:ts höghwälborne H:r gouverneurens nådige disposition och höghwijse omdöhme; emedan slijkt syhnes sträfwa emoth lagh och 1664 åhrs skogzordningh, som bewi(?) Lit. B. alldenstund dhet ähr byägandens rätta afradslandh.
     Finnarna Johan Olofsson och Per Larsson insinuerade dheras excell:tiers Rijkzrådens och Kongl. commissariernes gifne resolution de dato 22 Februarij 1670 Lit. C af innehåldh, huru såsom finnarna hafwa berättat (dher) dhe hafwa sitt torpställe begynt att byggia, skal wara myckin dugeligh marck och skough, föruthan Äspnäs byemännernes rätta bohlbys ägor, förden skuld gifwit sin remissorial till Hanss excell:s gouverneuren, (?) dher så i saningh skulle finnas, H:s excell:ts wille dhem willfahra, och å dhen orthen nedersyhna låta; Förden skuld H:s excell:ts d. 19 Aprilis 1672 Lit. D med befalningh resolverat, att så skie måtte, effter som finnarna hafwa berättat att dheras torpställe wara belägit 4 mijhl ifrån kyrckian; Men igenom noga ransakan och hållen inqvisition wid snörningh och mätande pröfwadt af cronones ländzman och 2ne edsworne nämbdemän, hwilke bewijste torpställe Hillsand icke fyllest 1 stoor mijhl liggia ifrån rätta bohlbyen, och fördenskuld tilfogar rätta ägaren innom dheras skattemijhl stoor mehn och förfångh uti alla måtto.
     Capellanen H:r Mattias (Medenius) i Jonsgård, Sigfrid [Sefred] Jonsson ibid. Per Danielsson, Grels Nilsson, Jöns Mickelsson i Grelsgård, Per Andersson, Olof Persson, lill-Olof Persson, Abraham Abrahamsson, Per Jonsson i Gärde, beswära sigh (?) finnen Isak Persson och hanss åwärckan som han föröfwar oppå dheras skatteägor, ehuruwäl han boor dher ifrån 2 mijhl be:d Flåsjön, som ähr bondens rätta afradzland, och dhe af cronan böxlat hafwa, som betygas Lit. E. och aldrigh sedan han dher sigh nedsatt hafwer bönderna fått niuta sitt afradzland till godo för sina uthgifne böxle-penningar till Cronan, dy som föregifwes kan finnen på dheras afradzskough ey boende blifwa, om han som med rätta böhr skal afstå den olaga åwärkan medh skougz huggande, swediande, diurs fällande, fiskie watten, muulbete sampt qwarnställen, myreslåtter och alle andre nyttigheter han i dhe 10 åhren, dher bodt hafwer, brukat; alt sådant skier först på bondens afradzland, och sedan på dheras bohlbyes ägor, aldenstund under samma byar ähr een liten skough, och nermest byarne ganska odugeligh, af bredd 2/3 mijhl ungefehr; derföre sträcker sigh så mycket mehra i längden, nembl:n 1 mijhl;
     Öfwer alt detta beswärar sigh rätta äganderna, och om dher med längre continuerar, blifwa dheras heman ödhe, som hoos een deel allaredo ähr händt, hwilka ödesgårdar finnarna hembiudes at emottaga, på dhet dhe måtte blifwa boende i sochnen som andre inbyggiare, och nyttia sedan hwar med annan effter lagh dhe commoditeter som dher under höra och sortera, på det alt missbruk som skieer, må blifwa förtagit och hindrat; Är och af roghfinnarna berättat, det een allmänningh skall wara mellan Ångermanland, Jempteland och Norge tiugu mijhlar lång och stoor, dher ey finnes om lappskogen och dheras ägor icke dher blifwa in räcknade, men niuter allmogen som wisserligen förmodas sin skattemijhl sedan sochn och häradz allmänningh effter lagh och 1664 åhrs Kongl. skogsordningen, det dhe underdåhn, ödmiukeligast bedia, såsom och sina afradzlandh, emot dhe fördubblade uthlagors erläggiande till cronan, så ähro med dhe wilkor benögde, och icke hafwa orsaak sigh widare att beswära, sedan sökie råghfinnen på cronones allmänningh, dher den finnas kan, den lägenheet han bäst kan och gitter.
     Isak Persson framtedde hanss excell:tz höghwälborne H:r gouverneurens bref, daterat 7 februarij 1666, Lit. F. Dherutinnan honom effterlåtz samma torpställe bebyggia, doch effter lagh och Kongl. skougz ordningh.
     Sal. Anders Olofssons sönner, Per Andersson, Erik Andersson, Mickel Andersson, som nu boo i Alanäset, och dheras sal. fadher hafwer för 10 åhr sedan optagit till häfd och bruuk, hwilket ähr belägit utj Flåsjö afradz landet 1 mijhl ifrån Isak Persson, men bohlbyen när 1¼ mijhl, dock ingen ransakningh eller syen warit om dheras eller Isaac Perssons torpställe hållen, hwilka finnarna sielfwa med nämbden betyga; Denne ofwan be:te Anders Olofsson ähr infattat i samma breff som Isaac Persson hafwer af h:s excell:ts höghwälborne H:r Gouverneuren förmådt på sina och dheras wäg:r, Daterat Frösön d. 7 febr. 1666 Lit. F.

Erik Nilsson i Näset, straxt boendes wid Ströms kyrkia, beswärer sigh och öfwer finnen Erik Jonsson, som hafwer sigh nedersatt på hanss afradzland, Ringvattnet [Rinnwattn] skough ben:d, belägit ifrån Näset 2 nya mijhlar, men ifrån Äspnäs [Aspnäset] wid pass 1 mijhl. Nämbden witnade det afradzägorne föruthan, hafwer Näs-man ingen dugeligh skough eller fiskiewattn; Men Erich Joensson effter h:s excell:ts offta bem:te gouverneurens gifne resolution d. 7 februarij 1666 dher till datum Rinnwattn skough åboet.
     Öfwerbe:te Erich Nilsson i Näset insinuerade sal. fiscalens Johan Huss gifne böxlebref, daterat d. 15. aprilis A:o 1657 Lit. G; såsom och hanss excell:ts sal. grefwe Johan Oxenstiernas resolution d. 12 februarij Anno 1656 Lit. H; af innehåld, det finnen förbiudes sigh dher nedersättia till bohlbyens och bondens skada, uthan må aldeles flyttia dher ifrån.
     Emillan Fjällsjö sochn kyrckio i Ångermanland och Ström sochn kyrckia i Jemptelandh, ähr som alla finnarna sielfwe bekänna, 8 gambla mijhler eller 4 nya, när skatte mijhlen först ifrån sielfwe kyrckiorna räcknas, 1 mijhl å bägge sidor, blifwa ey mehra behållit till allmänningh för hwartera provincien än mijhl, men snöres skattemijhlen ifrån måste /: Bohlbyen länderne emillan, som böhr effter sal. (?) höglofl. i åminnelsse Konungh Gusatff Adolphz resolution :/ wara 1 ny mijhl, så finnes hwarken sochn- häradz eller Cronones allmänningh.
     Tree kyrckie sochnar liggia lijka som een treangel, nembl:n Ströhm, Ramsil och Fiällsiöö sochnar, öster, söder och wäster, dher kan ingen boende blifwa, uthan allmogens förfångh och stoora skada, dy skogen blifwer uth huggen och diuren förödd, sedan hwarken bonde å sina skattägor eller finnen kunna besittne blifwa, effter som och mycken odugeligh skogh finnes som allenast tiähnar mäst till diurens gångh och tillhålld; Men norruth dher lapparna boende ähre som gräntzar när inn till Ströhms sochn, ähr många mijhlars skough, kan hända tiugu eller mehra, som finnarna angifwit hafwa; Ey heller af samma nybyggiare, som på odelss och afradz ägor sigh nedersatt hafw någon rättigheet till cronan uthgått til datum, mehr änn 3 åhrs mantalls qwarntulls penningar, ehuruwähl samtlige hafwa bodt dher i 10 åhrs tijdh, om någon skulle här emot säija, ähr Rättens eenhällige mahningh och betänckiande, sampt alles /: detta angående :/ till högsta öfwerheeten underdåhn. ödmiukeste böhn och begäran een (?)mätare nådeligen måtte dhem förunnas, som igenom geometrisch delineation full kombligen dess lägenheet kunde aftaga, dher denne ransaakningh icke elliest betroos, och det till större säkerheet för eens och annans omilda angifwande, då och aldra bäst kunde uthleetas och igen finnas huru wijda cronones rätt å den orthen wore till att observera i een eller annan måtto och slikt till ewärdeligh effterrättelssre, för allom (?) och effter kommandom.
     Således i sanningh wara ransakat som förbemält ähr, betygar häradzhöfdingz domb i wärio hafwande med egen handz underskrift och wahnligit sigill. Actum Anno loco & die, ut supra.


Föregående protokoll    -     Upp    -     Nästa protokoll

tillbaka