Hammerdals tingslags Dombok 1658 Ht
(Källa: Jämtlands domsagas domböcker 1654 -1660 , vol. AI:4, sid. 125r - 127r. ÖLA)
Anno 1658 den 29 Novemb: höltz laga tingh medh allmogen i Hammerdal, nährwarandes befallningzman erligh och wäll:tt Daniel Bertillsson sampt de 12 edsworne laghrättesmän. N:

Erich Nilsson i Åsen        Oluff Andersson i Solbergh
Erich Jonsson i Sijkås        Daniel Oluffsson i Goxsiöö
Christiern Pehrsson i Wijken      Oluff Thoresson i Halln
Anders Påhlsson i Tuhlsås      Swän Siulsson i Wallen
Pehr Erichsson i Sijkås        Sewal Carlsson i Risslås
Nilss Andersson i Edhe   och    Erich Andersson i Öhn
Måns Hemmingsson i Gissleås

1.
Tolfften giordhe sin edh medh uprächte finger, att de wår allernådigste Herre och Konungh sampt Swerriges chronos gagn och nytta sökia, och ther the kunne förnimma några hemblige stämplingar wore å färde, sådant dess landzhöfdinger och befallningzmän i tijdh tillkiänna gifwa, och effter ythersta förmågo att aff hielpa.

2.
Nils Andersson i Bredgård angaff i rätta thed han för några åhr sädan hafwer uthlagdt en lijten elgzhudh för sex fäm Rd:r till capiten Anders Harder för kost, reso och täre penninger att efftersökia en soldat som inräcknat skulle wara uthi plock rothen och icke framkom. Blef bewilliat och samtyckt å näste laga tingh att de samme som i rothen ähro, skulle wederläggia Nilss effter mätismanna ordom. Fäm rd:r. Att ährläggia till nästkommande kynnermässo.

2. (2b)
Nils Andersson i Bredgård hafwer uthlagdt en half Rijckzdaler och 4 skillingar till capiten Johan Olufsson för barnhuskornet, för millom rothen i Ström sochn. Wardt samtyckt och slutit aff rätten att rothen betalar Nilss sine uthlagde penninger.

3.
Hemming Nilsson i Ede [Stensgårdh] fordrar effter sine herdagz penninger aff tinglaghet som han kost giorde på landtagzmöte i Hudiksvall [Hudwichzwaldh] och rästerar 2 Rd:r 1 ort och 20 skillingar, hwilken räst de lofwadhe medh forderligaste betala willia.

4.
Per Eriksson i Lorås klageligen till kiänna gaff, huru såsom han många åthskillige gånger hafwer måst giordt fordemskap in oppå skantzen jämpte öfwer Hammerdalz skougen som hans supplication uthwijser. Altså kunde skiutz rätterne icke undfalla, att han mäste delen för Ström boerne skiutzat hafwer. Effter långsampt slut wardt belefwat, emädan tolfften war begärandes dagh till att hålla sochn stämma och göra en richtigh redo om skiutzfärdz iämpnan, då willia the låtha be:te Pehr Erichsson contentera till nästkommande juhl och nyåhr.

5.
Tinglaget bewilliade Måns Eriksson i Mo för hans uthstånde giästningh och beswäär, som han uthi nästförledne åhr giordt hafwer medh dragon och officer hållande, medh 2 th:r korn.
Prästänekian hustru Anna Nilssdotter lofwade the 1 Rd:r för hennes beswär.
Item Per Eriksson och hans grannar i Lorås för deras stora kostnat medh maat, dricka, höö ock korn som de uthstådt hafwer, och, i förledet åhr. Bewilliade tinglaget dem 3 th:r korn för deras skade ståndh.

6.
Helje Larsson i Åflo inlade i rätten en räckningh, hwar medh han bewiisade sigh hafwa effter wäll:tt befallningzmans gifne zedel uthlagdt proviant till maiorns wälb: Petter Palms squadron för Hammerdals tinglagh, aff åthskillige pertzeler, hwilke äre nu wärderade till otta och en halff Rd:r uthi redo penninger.

7.
Nils Olofsson i Ås ähr af Daniel Mårtensson på Åsen stämbd till tingz och sigh tå absænterede, saak fälles han till - 3 m:r för swarlöösa.
Penning:r ................................... 3 m:r

8.
Samma dagh präsenterade en knecht hustru Kerstin Mårtensdotter i Solberg sin mans Anders Larssons ahnkompne breff dat: Stockholm den 17 Junij nästförledin, aff innehåldh att hennes mans wärdar ähre sigh skyldigh tijo och en halff Rd:r på åhrslöhnen, uthrustningh och annat småt som tillbakars står. Då framhafdes soldatens wärdar och grangifweligen åthwardnat, att de tillfridz ställe hans hustru. Och bleff aff rätten samtyckt att Jon Larsson i Solbergh som hufwudbonden ähr, skall optaga be:te half elloffte Rd:r af rothen och contentera henne medh det aldra fordeligaste.

9.
Samma dagh trädde för rätten en finne Erik Olofsson ifrån Ramsele, och kiöpte ett hemman Jonsgård be:dh halftredie tundhlandh aff Erik Persson ib. och gaff han honom fämtijo Rd:r, hwar om de inför rättn medh handebandh förente blefwo. Och bleff förste gången opbudit.

10.
Sigfrid Jonsson medh sin broder Olof Jonsson i Jonsgård fordrar Nils Andersson i Bredgård som fullmächtigh ähr för sin syster Märit Andersdotters barns wägnar, om ett odelz hemman, Jonsgårdh i Ström sochn beläget, skattat för 3 tundlandh åker måhl. Så emädan Sigfridh medh sin broder och Nilss systers barn ähre syskonebarn och lijka bördighe till be:te gårdh och ingen thera will afwijka, gården kunde ey twänne tohla att besittia, gick lottn dem emillan och föll på Nilss sijda, sädan ladhes gården uthi fyratijo och fäm Rd:r. Sigfridh medh sin broder skall afträda ifrån gården och anamma tiugiu Rd:r hwilke penninger the inför rättn om förlijckte blefwo, och nästkommande midfasto lefwerera. Tolfften pålades att wärdera deres åbodh effter huus syns ordningen.

11.
Hans Israelsson i Håxås klageligen tillkiänna gifwer och beswärar sigh öfwer Lars Svensson i Skarpås thet han hafwer slagit sigh blådh och blodigh och kiött sår, den tijdh de hafwa warit i skougen förledin wåhr att hemföhra fodher, huru the hafwa brukat onyttigh mundh, nappade Lars uthi en snö skoffel och slogh Hans ett blodh sår, hwar till han ey neka kunde. Altså saakfalles han therföre effter det 10 cap: S.M: medh willia till . . . . . 6 m:r.


Föregående protokoll    -     Upp    -     Nästa protokoll

tillbaka