Hammerdals tingslags Dombok 1655 Ht
(Källa: Jämtlands domsagas domböcker 1654 -1660 , vol. AI:4, sid. 67v - 68v. ÖLA)
ANNO 1655 den 28 Novemb: höltz laga tingh medh allmogen i Hammerdal, nährwarandes Befallningzman ehrligh och förståndigh Jacob Christopherss sampt de 12 edsworne laghrättesmän. N:

Nils Andersson i Ede         Nils Andersson i Bredgård
Pehr Erichsson i Jonsgård         Pehr Erichsson i Sikås
Erich Nilsson på Åsen         Daniel Oluffsson i Gåxsjö
Erich Jonsson i Sikås         Oluff Thoresson i Hallen
Christiens Pehrsson i Viken         Oluff Andersson i Solberg
Anders Pålsson i Tullingsås         Swän Siulsson i Vallen

1.
Anders Gabrielsson, en ung dräng barnfödder i Medelpad och Torp sochn, angaff lähnsman i rätta thed han hafwer lockat och lägratt een möö aff laghgifft sängh, Sigrid Ingebrigtsdotter i Öhn, och barn aflat tillsamman. Såsom och lofwat henne ächtenskap den tijdh beblandelssen skiedde. Nu will han aldeles slå sigh ifrån henne, och kan ey undfalla, henne iu ächtenskap till sagdt hafwer. Tillspordes honom om han rätta barnfadern är eller wiste någon ånnan för sigh, der till han icke swara kunde.
Rs.     Emädan Anders hafwer lockat och belägrat Sigridh, och will henne ey ächta, uthan förgifwer sin hugh wara ifrån henne wändt. Saakfältes han till 40 m:r effter det 3 cap: Gifft:B:L:L: Och förlijker henne för neso sina.

2.
Brofougden Johan Mickelsson, fullmächtige giordh å Moses Anderssons wägnar i Härnösand, käradhe till Moses broders son Anders Pehrsson i Gärde [Giäle], effter en broder part i be:te Giäle liggiandes, den han nu uthi een långh tijdh brukat hafwer, och be:te Moses hwarcken för sin fäderne arfzrätt eller lott till det ringaste bekommit.
    Altså dömbdes Moses till sin broderpart i be:te Gäle, halffierde Rd:r och lego uthi så långan tijdh.

3.
Lähnsman Hans i Grenås hafwer låtit lageligen stämbdt Olof Persson i Espnäs, hwilken hafwer fäldt några elgzdiur uthi förbudin tijdh, och nu icke tillstädes är uthan sigh absenterer. Saakfältes för swar lösa till 3 m:r effter det 23 cap. Tingm: B:LL: och saaken till näste tingh remitteres.

4.
Olof hafwer giordt nidzwärck å sin grannes Jon Jönssons wåhner i skougen, ähr och stämbd och icke tillstädes. Saakfälles till - 3 m:r. Det 20 cap. Bygn. Bolck L L

5.
Archlijmästaren Anders Kämpe och låtit stämbdt honom för någon gieldh, och icke heller framkommen, saakfälles till - 3 m:r.

6.
Samma dagh trädde för rätten beskiedeligh man Hans Eriksson i Grenås, lähnsman, och framwiste en underskrefwen kiöpe och sams-skrifft, hwar medh han bevisade huruledes han sigh all den jordh medh huusen i Wästergården Gränåås kiöpt hafwer, aff Måns Olofsson i förebe:te Grännås tillförende boendes, hans rätte fäderne gårdh och odelzbördh 3 tundland åker och åkermåhl, och honom derföre gifwit effter egen willia och begeran 54 rijckzd:r som kiöpeskrifften uthwijsar. I lijka måtto hafwer be:te Hans Erichsson till fullo nöije uthbetalt Måns Oluffsson för en fierde part och i be:te gårdh liggiandes medh 30 Rd:r och seendes ähr aff deres giorde underskreffwen kiöpeskrifft, så att summan - 84 Rd:r belöper sigh som förbe:te Wästergården Gränåås uthgifwin är, den sidste medh den förste penningh opburin och richtigt betalt hafwer.


Föregående protokoll    -     Upp    -     Nästa protokoll

tillbaka