Hammerdals tingslags Dombok 1651 Ht
(Källa: Jämtlands domsagas domböcker 1647 -1653 , vol. AI:3a, sid. 211 - 211v. ÖLA)
Anno 1651
den 25 Novemb: höltz laga tingh medh allmogen i Hammerdal, nährwarandes befall:n, ehrIigh och förståndigh Pehr Erickson Niure, sampt de tolff edsworne lagrättesmän. N:

Nilss Andersson i Bregårdh         Biörn Erickson i Hallen
Nilss Andersson i Edhe         Jöran Swänsson i Tulsås
Jon Erickson i Fyrås         Lars Andersson i Fagerdal
Oluff Tolson i Hallen         Erick Nilsson på Åsen
Oluff Andersson i Solbergh         Erick Jonsson i Sijkås
Jöran Andersson i Öhn         Pehr Erickson i Jonsgårdh

1.
Märet Nilsdotter änckia i Ström, klager effter sin odel halfwe gården Tullingsås [Tulsås] ett tundsädh som Gabriel Eriksson ibidem brukar, förmedelst böxel och affgångh under ded danske regementet tillkommin är, och nu begärer nå sin odel igen effter H:K:M:ttz resolution.
   Altså dömes Märit till sin bördh och arfwelott som henne tillfalla kan, ty Gabriel är en oskyldh man, dock för än hon tillträder skall hon wederläggia böxelen och affgångz penningarne, effter böxle brefwetz innehåldh såsom ock öfwerbrukz på kostnat, effter dannemäns wederläggningh. Men hwad Björn Hemmingssons i Fyrås jordh anbelangar och ett tundlandh skall han jorden igenbekomma eller Gabriel uthbetala honom effter contractet.

2.
Her Mårten Halvarsson låther opbiuda Giengzåssen (Åsen) andre gången.

3.
Olof Eriksson i Fagerdal låther opbiuda Fagerdal tredie gången.

4.
Måns Eriksson i Mo låther opbiuda halfwe Moo tredie gången.

5.
Per Eriksson i Sikås låther opbiuda halfwe gården ibidem förste gången.

6.
Nils Andersson i Bredgård låther opbiuda Bregårdh till näste arfwingar 3 gången. Effterlåther honom taga dombreff när honom synes.


Föregående protokoll    -     Upp    -     Nästa protokoll

tillbaka