Hammerdals tingslags Dombok 1662 Ht
(Källa: Jämtlands domsagas domböcker 1661 -1666 , vol. AI:5, sid. 95v - 96. ÖLA)
ANNO 1662 den 25 Novembris höltz ordinarij laga tingh medh allmogen af Hammerdhalz tinglagh wederwarandes chronones befallningzman ehrligh och wälförståndigh Daniel Bertilsson sampt dhe tolff edhsworne lagrättessmän.

Anders Jonsson i Edhe       Nils Andersson ibidem
Pedher Ericksson i Sijckåås     Erick Nilsson i Åssen
Jon Larsson i Solbergh       Christen Pedersson i Wijcken
Erick Pählsson i Thulssås     Oluf Eriksson i Edhe
Jöns Danielsson i Tuhlssås     Erick Jonsson i Jonsgårdh
Matthes Andersson i Giisslås     Pehr Olufsson i Öhn

1.
Oplästes Kongel. Maij:tz drotningh Christinæ uthgångne resolution och förklaring, à dato Stockholm d: 27 februari Ao 1653, angående alle panthegådz reduction, till des rätta odhel el:r bohlbyer.

2.
I lijcka måtto publicerades Kongel. Maij:tz uthgifne patent daterat Stockholm d. 28 septembris Ao 1661.

3.
Wijdare notificerades Kongel. Maij:tz mandat à dato Stockholm d. 18 junij Ao 1662.

4.
Thesslijckest anuncierades Kongel. Maij:tz uthgångne placat à dato Stockholm d. 18 junij Ao 1662. Hwar af förmäldes Carl Gustaff stadhz inrättade manufacturi.

5.
Corporalen ehrligh och manhafftigh Jonas Fogel [Fougel] kierade till Per Olofsson i Öhn och Ström sochn, om ett lb: torgiedder som han till H:r corporalen för såldhe af honom nu förledne Catarinæ marcknat kiöpt hafr och befan der medh flerdh och förfalskadt godtz, så att dher uthi war inmängt otta m:r abbor. Till hwilcket be:te Pehr Olufsson icke kunde undkomma el:r neeka. Rs. Sackfälles altså förbe:te Pher Olufsson effter dhet 3 cap. kiöpmåhl till penningr ... ... 12 d:r
för sitt förfalskade godz, och tagi then åter werdh som kiöpte, och then flerdh som såldhe, som lagh för måhr.

6.
Kiyrckioherden wyrdighe och wäl:e H:r Erik i Hammerdhal, kierade till een finne Anders Jonsson i Jonsgård, af orsack dhet han hafwer lagdt sin son att blifwa til tienst hos wälbe:te kiyrckioherden uthi innewarande åhr, och sonen hafwer taget en half ort i städie penninger, sedhan lofwade kiyrckioherden drengen tree rijckzd:r uthi åhrz löhn, war så hoos honom i måål och mäth någre daghar, och strax kortt dher effter, uthan,någon skiäligt orsack aflopp ifrån sin antagne åhrs tienst, och hem till sin fadher igen. Rs. Sackfälles altså fadhern förbe:te Anders Jonsson effter dhet 15 cap. Bygn:a B L:L: att bötha penningar ... ... 3 d:r
och sedhan des föruthan bethalla kiyrckioherden fästepenningen, och gofwe åther lego swå myckna som han honom fäst.

7.


Föregående protokoll    -     Upp    -     Nästa protokoll

tillbaka