Hammerdals tingslags Dombok 1679 Vt
(Källa: Jämtlands domsagas domböcker 1678 -1680 , vol. AI:8, sid. 125 - 127v. ÖLA)
Anno 1679 den 27 Maij, höltz laga tingh i Hammerdaal, närwarandes cronones befallningzman wälbetrodde Jonas Flodin tillika med dhe tolf eedsworne nämbdemän.

Christen Persson i Wijken,         Jöns Erichsson i Sijkås
Erich Samuelsson i Huxåås,         Pehr Danielsson i Grelsgård, St:
Joen Persson i Edhe,         Daniel Andersson i Edhe,
Pehr Christensson i Solbergh         Anders Erichsson i Wallen, St:
Joen Olufsson i Hallen         Erich Nilsson i Näset, St:
Hans Jonsson i Looråås,         Jöran Andersson i Öön, St:

1.
Hans Joensson i Loeråås aflade sin nämbdemanns Eedh.

2.
Cronones befallningsman wälb:de Jonas Flodin lät publicera H:r general majorens wäll:e Anders Plntings order at ransaka i hwart tingelagh huru många dragoun stodr ähre lembnade i Hammerdahls tingelagh, dher til nembden på sin eedz plicht angåfwo, 1. Sochneprophossen Sven Olofsson i Sikås haf:r ett swart stoo som lembnadt ähr effter sin förrymbde broder Erich Orrfält.
2. H. Kerstin änkia i Görvik, hafver ett effter sin son, Israel Philipsson.
3. Ländzman Christier Andersson hafver och ett dragoun stoo, som ländzman haf:r A:o 1678 in Januario kiöpt af befall. Nils Salenius för 3 d:r Sm:tt.
Effter h:s excel:z högwälborne H:r gouverneurens resolution gifwin finnarne, att Ströms finnarne skola weder syhnas effter Kongl. Maytt:z skogs ordningh, effter dhe uthi 16 ā 18 åhrs tijd på sine opbygde torpställe oskattlagde sutit hafwa, hwar til med nämbdens sambtyckio uthkorades föresattes d. 9 julij näst kommande \ och dertil af nämbden förordnades / Jöns Eriksson i Sikås, Christen Persson i Viken, Erik Samuelsson i Håxås, Jon Persson i Björnsgård (Fyrås), Jon Olofsson i Hallen, Per Christensson i Solberg, Per Raphelsson i Lorås.
      Nämbningsman Israel Hansson i Håxås bekänner hafwa tilsagdt Hans Eriksson i Grenås i skiutzferd effter cronones proviant, til leutnanten Anders Curij men sådant försummadt, hwarföre effter 33 cap. ting b. LL sakfeltes til 3 m:k Sm:tt.
(Tillagt i marginalen:)
H:r majorn Charlier målsägande ähr, bad och gaf honom effter, dy för XXX

3.
Erik Pålsson i Ekberg, ifrån Offerdal, allmogens fullmechtig fordrar af Hammerdahls boerne effter ryttmestarens wälb. Silfwerornes qvittentz af d. 13 Martij 1679. Tijo gillingar höö, hwilke dhe effter befallningsmans wälb:de Flodins assignation hade bordt ifrån sigh lefwerera til Offerdaal, dher dhe sådant försummadt \ wederböranden hafwa den i rättan tijdh opwist / eij heller hafwa Offerdahls boerne påfordrat medan åkeföret waar påstod, före nu, altså pröfwar rätten skiähligt at Hammerdahls boerne ähre förplichtade betahla hwar gilling höö med 9 d:r Km:tt eller 3 d:r Sm:tt blifwer 30 d:r Sm:tt, såsom och förskaffa fordenskap med samma p:g:r till Offerdaal.
      Tridieman Pål Olofsson i Grubbgård fordrar af Hemming Björnsson i Fyrås 7 d:r 24 öre Km:tt resterande knechte pg:r \ på dhe 60 d:r Km:tzhufwudlöön effter h:s excell:s H:r generalens förordningh / hwilka han erkännes förplichtat inom 8 dagar at betala.
      Tridieman Olof Hansson i Håxås fordrar af sin broder Israel Hansson 20 d:r Km:tt hwilka han tilståår men beklagar sin fattigdomb.
      3:e man Lars Eriksson praetenderar af Erik Samuelsson i Håxås 2 d:r Km:tt och låfwade dhemcontentera.
Olof Nilsson i Åsen hafwer opburit af sine bönder 45 d:r Km:tt och 2 t:r i förlijkning, och den förrige förrymbd 15 d:r, hafwer alltså eij mera at fordra.

Dato publicerades Kongl. Maij:ttz placat och förordningh emot skattskylldigt jordh deelningh och förminskande af Anno 1677 d. 21 Julij, fältlägret Runneberg.

4.
Sal. Anders Perssons änkias hemman opbödz andra gången pantsatt til Per Persson och Lars Olofsson i Solberg för 40 Rd:r.

5.
Per Perssons syytnings skrifft opbödz första gången gifwen Anders Jonsson i Solberg.

6.
Elias Månsson på Åsen opbiuder första gången Erik Nilssons hemman wederbörande til återlösen. Men cronones befallningsman klandrar på Erik Nilssons hustrus barns wäg:r, n:l 2 systrar som i Norge sigh oppehåller, om icke dheres dhell böra cronan heemfalla. Jempte för hans sonebarn skal och förordnas förmyndare N:l vide 10 puncten.

7.
Rasakades effter huru lappen Nils Andersson hafwer slupit uthur Ströms boernes fängselsse förleden wårfrudags tijdh, hwilken lapp hafwer beskyllt lapp pigan Märit Andersdotter skulle hafwa mördat barn, som \ förre åhrs tings protocoll uthwijsar, Märit ähr / eij heller nu tilstädes uthan gåt til fiäls, hwilken sochneprophossen Sven Olofsson hafwer födt i 12 weckors tijdh, och henne låtit gå opp til Ströhm; Erik Nilsson i Näset bekänner omsider det lappen hafwer rodt ifrån sigh öfwer siön och till Göran Jonsson i Tullingsås, emillan desse persohner ähr Nils Andersson sluppin. Begärer få dilation til d. 9 Julij nästa laga tingh, dhå Ströms tolfmän uthlåfwade skaffa dhem bägge tilstädes och lefwerera dhem i rättens händer.

(7b)
Olof Eriksson i Grubbgård (Ede), Jon Persson i Björnsgård (Fyrås), och Hemming Persson i Sikås som hafwer legdt Roel Eriksson skiutza för sigh, hwilket han haar giordt och skiutzat h:s excell:s H:r generalens saker (?) till Brunflo, derföre uthgiordt hwar sin d:r Sm:tt som dhem skal gottgiöras i sochn jembnan med almogen.

8.
Jöns Eriksson i Sikås med hans intressenter hafwa A:o 1677 uthlagdt uthlagor för Thomas Persson i Sijkåås 9 d:r 19: 12: Silf:r m:tt, hwilke han tilståår, men beklagar sin stora fattigdomb, hwarföre erkänner rätten Thomas förplichtat be:te p:g:r betahla dher eij något af löös öhrorna finnes, må dhet af det fasta tilsättias i afbetahlningh.

(8b)
Befallningsman wälb:de Flodin androgh giästgifwarens Sven Persson i Lorås hafwa fått h:s excell:s högwälb:e H:r gouverneurens resolution af Brunflo landzmöte d. 12 febr. 1679 dher utinnan hanss giästgifware löön blifwer revocerat, i denna swåra krigz-tijden, altså alfwarligen förehöltz allmogen så förrätta och den anstalt giöra, så laga, att den resande blifwer för pengar, med maat och dricka och sängekläder oppehållen.

9.
Wellam Perssons i Fyrås änkia h. Märit Hansdotter begärer förmyndare för sin stiufdotter Kerstin Wellamsdotter i Fyråås, och ingen närmare finnes än morbrodern Siul Persson i Näset och Lit sochn, hwilken dertil skall förordnas.

(9b)
Hans Israelsson i Håxås oppå tilfrågan swarade, hwilken som hafwer skutit ihiel sal. Hans Strijkz stallmestare nembl. Fin Staphan som straxt öfwerrymbde till Norge dher han ähn ähr. Men förmehnas dhet een annan skulle hafwa skutit det andra skottet, dher til Hans Israelsson nekar.
Doch förmehnar Sven Persson i Lorås det Daniel i Gåxsjö be:d, skulle hafwa warit med och dhet hafwa skutit.

(9c)
Cr:s befallningsman wälb:de Jonas Flodin för rätten opsade den fiske ränta som Gåxsjö bönderne Nils Olofsson, Erik Hansson och Måns Larsson har til förene till förrige cronones befallningsman uthgiordt twå tunnor sijk, uthan wederbö Nämbden förehöltz tilsäja wederböranderna som eij tilstädes ähre, sielfwa taxan i peniger åhrligen lefwerera och för den ena fiske tunnan låfwade befallningsman effter nämbdens wärderingh med 3 d:r Sm:tt restituera.

10.
Effter Kongl. förmyndare ordningh förordnades Olof Olofsson i Skallgård (Fyrås) och Nils Olofsson i Gåxsjö til måhlsmen för Erik Nilssons sone barn på Åsen, effter ingen närmare finnes af slächten.


Föregående protokoll    -     Upp    -     Nästa protokoll

tillbaka