Hammerdals tingslags Dombok 1674 Vt
(Källa: Mikrokort S3635, Svea hovrätts renoverade domböcker; s. 734v- 736v)
Effterskrefne puncter ähre för allmogen på hwart laga tingh i landet oplässne och medh flijt förmahnte, wid laga plicht tilgiörandes dhem effterkomma och fullborda; Nembl:n:

1.
Att alla höghmåhls eller andra saker, som ähre straff (?) wärdige blifwa angifne och ey nedertystade eller fördolde, wid straff som Norrköpings besluth förmahna.

2.
Effter uthgångne Kongl. Resolutioner, måtte cronan sampt laghmans och häradz höfdingz räntorne oppå rätte tijder och terminer richtight lefwereras.

3.
Och at ingen brukar orätt wicht eller måhl.

4.
Kyrckiotijonden skal intagas och richtigt lefwereras effter som uthgångne Kongl. Mandat och befallningar dher om innehålla och förmähla.

5.
Dhe som postlöpandet ähr anförtrodt, skohla rätta sigh effter Kongl. Postordningh, eller oundwijkeligen derföre plichta, om något försummas.

6.
Att hwar och een håller sine huus byggninger, humble och giärdzle gårdar, dijken, broar och wägar wid macht laggilde, lijka så, med wäga stickningarna om wintern.

7.
Att ingen emot höga öfwerhetens förbudh af hwad stånd och wilkor, den hälst wara må, underståår sigh föra uthrijkes til Norge älgzhudar och andra skinn wahror.

8.
Att hwar och een nogast observerar dhe publicerade föhr(?) ordningars innehåldh, så at ingen emot dhem bryter med rödiande, diurfällande och fogelskiutande i olaga tijdh.

9.
Be(?)ståås och ingen heller sittia på ringare jord och hemman, änn ett fierdels mantall.

10.
Alla löösdrifware skohla antecknas och angifwas, och afskaffas alt annat löst partij, besynnerligh lappar och andre flera sådana otijdige, med tiggerij stryka landet omkringh, allmogen at tunga och beswära.

11.
Att ingen till fördeel eller för lättia skull lägger sigh inhyses som krafftige wara kunna uthi åhrs tiensten blifwa, och för maat och löhn tiähna.

12.
Hanss May:ttz wår allernådigste Konungs och herres för detta(?) på alla tngen publicerade mandat, innehållandes om(?) barna mord, och huru dher om döhmas skal, måtte war och een höörsambligast effter lefwa, med åthwarningh at ingen ther emot sigh bryter.

13.
Ehwarest någon ödes jordh finnes cronan tilhörigh skall om dhen på hwart laga tingh een anteckningh ingifwas, om han af någrom bebrukas eller ey.

14.
Effter Kongl. resolution och H:r gouverneurens befallningh förbiudes hwar och een i synnerheet att hysa eller herbergera någon förrymbd knekt eller ryttare, (?) kan dher med warder öfwertygat, skall lika som för billtugan straffat blifwa; uthan heller sigh om beflita at sådane blifwa fast tagne och för warade til lagligit uthslagh. Nu rätter sigh hwar och een effter (?) uthgångne Kongl. May:ttz placat angående förrymbde.

15.
Hanss May:ttz wår aller nådigste konungz och herres uthgångne stadga öfwer alla executioner i gemeen ähr wordin på hwart laga tingh publicerat, jempte alla andra Kongl. ordningar, effter hwilkens stadgas 26. punct wisse upsyhningzmän satte ähre, som skohla effterfråga, opspana och til rätta föhra hwar och een som sigh i någon måtto emot Kongl. May:ttz uthgångne resolutioner och ordningar kunna försee och bryta.

16.
Effterskrefne Kongl. May:ttz placater ähre på laga tingen publicerade, nembl:n om lappmarkernas bebyggiande, de dato 27. septembris 1673 och Kongl. special privilegierne för nye bergs wärckz inrättande och cultur uthi storfurstendöhmet Finland, sampt Norrländerne och Lappmarcken de dato Göteborg 9 augusti 1673(?), sampt höglofl. Kongl. cammar collegij breff af den 8 septembris 1674 om arm bössornas oprättande åth för lamade soldater wed dohmars affordrande och emottagande på laga tingh.


Anno 1674 den 22 januarij, höltz laga tingh i Hammerdahl, närwarandes i cronones befallningzmanss, wäl:tt Daniel Bertilssons ställe, wälförståndigh Jacob Jacobsson med dhe tolff edsworne nämbdemän:

Christian Persson i Viken,        Anders Jönsson i Strand,
Olof Eriksson i Grubbgård (Ede),        Anders Sjulsson i Fyrås
Per Rafaelsson i Lorås,        Erik Samuelsson i Håxås
Olof Jönsson i Tullingsås,        Jon Persson i Björnsgård (Fyrås)
Per Danielsson i Grelsgård,        Per Andersson i Hallen.
Per Broddesson i Öhn,        Nils Andersson i Ede.

1.
Risselås männerne Carl Sewalsson, Göran Svensson - beswärade sigh öfwer finnen Mats Jonsson, hafwa för 9 åhr sedan genom skadeligh wådheld förbränt dheras älgzwåhnor och grafwar, såsom och fiskie boo; Men blefwo inför rätten uppå Kongl. May:ttz nådige behagh och i anseende (till) dheras fattigdomb, förlijkte, at ingen thera parten effter denna dagh något dher oppå klandrar.

2.
Nils Andersson i Ede, sal. Anders Nilssons fadher, förfrågade sigh hoos rätten, om hanss sohne hustru, h. Kerstin Eriksdotter böhr hafwa mårgongåfwor effter sin sal. man. Nämbden effter dhet 10 cap. gifft. b.LL henne 6 Rd i mårgongåfwa afwittrade och sedan skiffta det öfrige.

3.
Nils Andersson i Ede opbödh sigh och sin hustru til sythningz, nästa frändom första gången.

4.
Jon Eriksson i Viken opbödh 2 tunland, kiöpt af Wellam Persson i Fyrås andra gången.

5.
Hans Eriksson i Grenås opböd Hans Jonssons hemman i Gåxsjö andra gången.

6.
Olof Olofsson opbödh hemmanet Skallgård (Fyrås), 2 tunnl. andra gången.

7.
Jon Olofsson i Gåxsjö opböd 9 mählingar jord i samma byy liggiande första gången.

8.
Jon Andersson på Åsen opböd 2 tunland jord dher sammestädes tridie gången.


Föregående protokoll    -     Upp    -     Nästa protokoll

tillbaka