Jämtlands Domsagas Dombok 1669 Ht

1.
Publicerades för Allmogen Sweriges Rijkes Ständer, Richzdagz beslut aff dato d: 22 Septemb: 1668 sampt bijfogade bij affskedh.

2.
Dernäst notificerades allmogen Kongl. May:tts påbudh, på samptl. allmogens beswähr 5:te Punct.

3.
Oplässes och för allmogen, Kongl. May:tts Resolution, och nådige förordningh om Cronones uthlagors opbärande.

4.
Dito Kongl. May:tts påbudh öfwer alla Executioner aff Dato d. 10 Julij 1669.

5.
Item Kongl. May:tts Placat öfwer dhe ärender, som alla Rätter och Domstolar till Executionernes främiande, skall taga i acht.

6.
Kongl. May:tts förmyndare ordningh.

7.
Kongl. May:tts påbudh angående Barnne mordh.

8.
Kongl. May:tts påbudh och stagda öfwer åthskillige miss bruuk, och ordningers askafwande, med dhe trolofningar, brollop, barne dop och begraffningar sampt kläde drächter.

9.
Förelästes och allmogen Kongl May:tts breff om öfwer och unders laghmans ränttas upbärande.tillbaka