Hammerdals tingslags Dombok 1668 Ht
(Källa: Jämtlands domsagas domböcker 1669-1670 , vol. AI:6, sid. 239v - 241. ÖLA)
Den 23 och 24 novemb. höltz laga ting uthi Hammerdahl, närwarandes Befallningzman wählb:de Daniel Bertilsson.

Olof Eriksson i Ede         Anders Sjulson i Fyrås
Per Danielsson i Grelsgård        Nils Andersson i Tullingsås
Christian [Christen] Persson i Viken        Olof Andersson i Solberg
Jöran Andersson i Öhn         Erik Samuelsson i Håxås
Per Broddesson i Öhn         Nils Andersson i Ede
Per Eriksson i Sikås        Olof Toresson [Thorsson] i Hallen

1.
Emedhan som Erik Jonsson finne anklages af landskrifwaren wäl:t Lars Jonsson illa hafua ränsatt sin kyrkiotijonde, uthan framfördt haskat slödt korn, saakfältes derföre för sin flärdh 12 mk:r sm:t effter 3 cap. kiöpmåhl: b.

2.
Alldenstundh Botvid Larsson ryttare ey sigh unddraga kan hafwa om en söndagz affton huggit Olof Svensson i Skarpås itt kiött såår uti ryttarens egit qwarter öf:r axlen medh wärian, och emedan han hafuer måhzägahden medt 3 Rd:r förlijkt, dy saakfältes han till 6 mk:r sm:t effter 20 cap. såramåhla b.LL. medh willia. Men för Sabbatz brottet angående, remitteres till H:s wörd:t Probsten.

3.
Jon Persson i Skallgården opbiuder den gårdhen han kiöpt haf:r af Olof Larsson Ibid för 52 Rd:r bestående af 2 Tunlandh, tridie gången, såsom ingen här på klandradhe, dy bewilliades fastebreff uthgifwas, när den lagståndin blif:r.

4.
Hans Eriksson i Grenås angaf i rätten, hafue förledin 3die dagh juul bydt en häst medh Sjul Persson i Hallen, uthi godhe mänss närwaru, som tillijka medh honom uthi Granåhs heembudne woro, n:n Jon Eriksson och Per Olofsson i Görvik och Nils Olofson i Gåxsjö, hwilke effter aflagdh eedh, hand å book, betyga, att Siul uthi deras närwaro bytte medh Hanss Erichson häst, och tillbödh honom emillan 3 Rd:r. Men på det Siul ey skulle wara ångerbydt, gaf Hans honom 4 Rd:r dher medh han war glad, seijandhes dhet är nu wähl at jagh fåår nu pening:r till min ryttare Tufwe Jonsson;
   Hwilket kiöp nu och Siul Persson sielff för rätten tillstår så tillgångit, wara dher medh tillfreds så wähl om affton som om morgon dhe bägge nychter woro; Men ryttaren Tufwe Jonsson haf:r af öf:r dådighet taget Siuls häst, han fick af Hans Erichson, och förleden söndagh effter trettone dagen tiit reest till Grahnås och uttagit och tillwällat sigh Hans Erichsons häst i stallet och insatt Siuls häst, hwilken häst Hanss Erichson till Datum ey haar fått nyttiat, uthan Tufwe den brukadt, men dhe 4. Rd:r kastadhe Tufwe på bordet hwilke Hans haar satt från sigh till rätta.
   Dess uthan klagar Hanss Erichson öf:r Tufwe Jönsson hafwa på en söndagh, då Tufwe på samma dagh gick till Herrens högwärdiga nattwardh, men sedhan på wallen skufwat Hans Erichson i Grenåhs, som Per Jonsson i Goxsiö på tillbudin eedh betygar, elliest och Per Rafaelsson bewitnar at Tufwe hafwa winkat af och an medh sin kiäp eller pijk han i handen hadhe. Men Tufwe Jönsson som för rätten stodh och swara skulle till detta, wägradhe sådant, seyandes sigh ey wara stämbdt, derföre han rätten Affronterade och togh sitt afträdhe ey willia swara, effter han ey war lagl: stembder. Men effter corporalen Jakob Slembackz adsistence comparerade Tufwe Jonsson derföre åter tillfrågades Siul Person om han hafuer såldt Tufwe Jönsson sin häst, om han bydt medh Hans Erichson swaradhe der till aldeles ney.
   Så emedhan Tufwe Jönsson till sådant sig ey unddraga kan reest till Hanss Erichson och emot hans willia uttagit hästen, och sigh tillägnade, och den andre i stallet insatt kunne alt derföre rätten honom Tufwe ey befrija från 28 cap: kong b.LL. till 40 mk:r saker wara. Och sedhan skall Tufwe Jönsson genast tillställa Hans Erichson i Grenåhss sin bydte häst igen, uthan widare oppehåldt. Men för kyrkiofredhen Tufwe kan sigh på kyrkiowallen förseedt, förskontes han oppå Kongl: May:ts nådige behagh för sin medellössheet.

5.
För den giestningh länssman Claes Isaksson Tjock till datum uthstådt hafuer, och effter Specificationen opfördt till 27 Rd:r 1 ort 16 sk:r erkendhe rätten skiäligt at Hammerdalingarne så wähl som Strömsboerne ähre förplichtadhe ehrläggia till länssman Claes Tiock en ort af hwar röök till wedergielningh. Men Damijns karlens gestningen, till 4 rd:r 3 ort 16 sk:r så skohla dhe persohner refundera och betahla som tillbaka stodo medh knechternes aflöninger. Desslijkest pålades allmogen at betahla länssman för bestälte handklofwarne han kiöpt hafwer, för så månge pg:r han uthgifwit. Såsom och Strömsboerne förpliehtadhe ähre at ehrläggia till länssman sin deputerade 2ne års resterande sochnskrifwar tull, dhen dhe wägrat hafua uthgiöra, men nu med förderligaste skohla länssman tillfreds ställa.

6.
Emedhan såsom Mons:r Hendrik Hyll ingen obligation eller cautions skrifft opwisa kan, mindre med någon attest bewijsa at Olof Persson i Äspnäs [Asspnäs] hafuer för sin son Per Olofsson Esping uthlofwadt betahla till handelsmannen wäl:t Anders Persson Kempe dhe förmente 17 Rd:rs prætension, dy kan denna ringa rätten ey påbördha Oluf Persons arfwing:r denna fordran at betahla; Uthan Per Broddesson så widha befrijas, in till Anders Person Kempe krafftigare skiähl kan framtee, helst emedhan och Kiämpe uthj så långan tijdt här på ey yrkiat hafuer.

7.
Ehrendet emillan Tullingsås [Tullsås] boerne och Hallens byggiare i Ström, remitteres till uthäradz laga syn till nästkommande sommar, imedlertijdh så behåller Tullåhs boerne halfparten höö, som Hallens boerna j detta åhr slagit hafua, och Jon Svensson dessuthan bekänner denna twistige myra importera 100 lass starr, derföre allenast. årl: 4 s: (?) skattas hwilket så her om, som andre des lägligheter noga ransakas skahl.

8.
Sammaledes och ährendet emillan Äspnäs [Asspnäs] män och Nils Andersson i Bredgård, angåendhe afradz skoughen, som Nilss Andersson will sättia sigh nedher på, och bohlbyn beswärar sigh wara dhem för nähr och till præjuditz, derföre syyn bewilliadhes nästkommandhe wår at anställas.

9.
Sahl: Erik Olofssons i Mo debitorer samptl: tillstå sigh wara schyldige alle tillhoopa 26. Rd:r 3. ort 3. sk:r hwilke dhe kiännes förplichtadhe sin lofwen effterkomma; Men tredskas någon, då befalles länss- och tolfmän detta genast utpanta effter längdens innehåldh.


Föregående protokoll    -     Upp    -     Nästa protokoll

tillbaka