Hammerdals tingslags Dombok 1664 Ht
(Källa: Jämtlands domsagas domböcker 1661-1665 , vol. AI:5, sid. 230 - 234. ÖLA)
Anno 1664 d: 26 Novembr höltz laga tingh medh almogen i Hammerdal wedherwarandhes cronones befalningzman wählack:tt Daniel Bertilsson, sampt thee tolf edhsuorne laghrättesmän:

Anders Jonsson i Ede         Erik Nilsson i Åsen
Christoffer Larsson i Lorås         Mats Andersson i Fagerdal
Christian Persson i Viken         Per Eriksson i Sikås
Erik Pålsson i Tullingsås [Tulzås]         Jöns Danielsson i Tullingsås
Nils Andersson i Tullingsås         Per Broddesson i Öhn
Jon Claesson i Sikås         Jon Larsson i Solberg

1.
Angaf lendzman Måns Andersson en ungh drengh Carl Sewalsson [Sifwalson] i Risselås hwilken belägrat hafwer en konhna Gertrud Svensdotter i Riselås, hwar til b:te Karl ey neka kundhe uthan denna sin syndh frijwilleligen bekiendh hafwer och b:te konhna en gång tilförendhe låtit sigh belägra, utaf een soldat, hwarföre straffet för b:te konhan fördubladhes effter Hans excelentz höghwelborne grefwe Pehr Brahe om sådant gifne ordinantie, daterat Stokholm d:
   För konnanz böter skal Jöran Anderson i Öhn och Erik Nilsson i Näset stå i löffte, för ... plichta medh kråppen ...  #### 
   Karl til .... .... 3 m:r

2.
Angaf Jon Nilsson Ede, at Olof Svensson i Skarpås [Skerråsen] uthi olageligh tidh, emot Kongl: May:ttz ordinantie upsåt sine elgz ledh, dock icke honnom befunit någon elgh at hafwa fåt. Fördhenskul blef b:te Olof sakfelt til ...... 3 m:r

3.
Blef och i lika måtto Anders Jonsson i Ede anklagat af ryttaren Måns Skytt, at han och i olageligh tidh upsät hafwer sine elgz ledh, hwaremot b:te Anders ey neka kundhe, allenast föregifwer sigh sådant wara giönnom sine barn giordt och updragit, kundhe ey heller b:te Anders befrias från .... ....3

4.
Blef Nils Andersson i Högom (?) aff sine grannar anklagat at han upbrutit hafwer något sine grannars elgz hål som han icke til koma skulle. Resolverades dhenne sak såledz at syn skulle åm dhetta först ransaka, och sedhan sin dom winna.

5.
Wardt kornetenz Nils Grirz (?) swentienare, Botvid Larsson angifwin dhet han besåfwit hafwer een genta Karin Olofsdotter, och kundhe til dhetta ey neka uthan sadhe sigh henne wille til hustru taga, Fördhenskul blef böterne för dhem beggie tilgifwin.

6.
Framkom Olof Svensson i Skarpås och tilspordte rätten om han kundhe få inlösa dhen siettepart som undhan hans gårdh bortsåldh ähr / af Olof Larsson som för en tidh sadhe / för 9 Rd:r loet (?) til Jon Nilsson i Ede, och han för b:te siettepart skattat hafwer dher, Joen honnom nu brukar. Samrstyckte fördhenskul rätten och för gilt funno at b:te Olof skulle dhenne part tilträdha och honnom sine uthgifne penning:r lefwera; men för dhet b:te Olof Swenson hafwer uthlagorne för b:te part uthgiordt dhen tidhen b:te Jon Nilson hemanet dhen parten brukadhe. Wart af nämbden lagt och för got funit, at b:te Jon skulle gifwa til Olof 6 Rd:r.

7.
Angaf lendzmann Måns, Lars Persson i Bye hwilken någon jordh brukat hafwer i Ede, Skållegden benämbd, Och dhen hafwer redt at bruka til

8.
Framviste Affsadhe rätten at Anders Jonsson i Ede skal betala til Pehr Sven Stensson i Lorås 4 Rd:r för uthlagd böxel och sädhan söke b:te Anders

9.
Framhadhes Nils Persson i Solberg hwilken hafwer sökt til wiseman i Medelpad [Melpadh] om bot til sin hustrus siukdom, och kundhe til dhetta ey neka, uthan sadhe så sant wara, at han för dhes kranhet som hans hustru drog medh uthi 2 åhrs tidh blef han af henne nögdat at giöra, och när han til b:te wisman kom och om sådant tilspordhe sadhe han sigh icke kunat hielpa, uthan Gudh allena hwar medh b:te Nils en annan om läkiedom sökte.

10.
Anklagadhes ryttaren Hindrik Hyll [Hyldh] hwilken mökrenkningh giordt medh en gienta Elin Eriksdotter i Sikås, hwarföre rätten honnom tilspordhe om han dhetta giordt hafwer, hwar til han sigh skyldhig gaf, men sadhe sigh henne inte något ächtthenskap hafwa lofwat. Fördhenskul rätten honnom för böter befria kundhe, sackfältee altså til ...... 40 m:r
konhnan ...... 20 m:r
Såsom dhee intet egte att böta medh måste thee arbritraliter straffas

11.
Beswäradhe sigh hustru Märit Pålsdotter, huru såsom Sven Stensson i Lorås hafwer någon tidh åbot be:te hemman om 2 tunlandh och 1 span, hwilket hennes Sal. fadher Pål hafwer sigh tillöst en dhel för 36 rd:r. Och födhe yterligare en gamal genta Hellia Jonsdotter för en part, at honom hela hemanet Lorås tilkom. Och nu uthan något skiäl b:te Swen hemanet brukat och sigh dhet sama tilängat hafwer, henne icke derföre något gifwit; Rätten fördhenskul för got funno at b:te hust. Märit skulle Lorås tilstiga och b. Sven dhet afstiga, til thes han medh skiäl her emot prätendera kan, och såledz dhet igenwinna.

12.
Framkom Erik Svensson i Håxås och Hans Isaksson i ibidem, och twistadhe emot Erik Nilsson på Åsen om en böxelskogh i Flodalen, hwilken Per Eriksson fordom befalningzman b:te Hoxås männerne böxelbref derpå gifwit hafwer, uthan något bewis: Dock ther emot hafwa Ås byggiarena böxel bref uthaf fordom befalningzman förskaffat af Jacob Chr. NB
Och yterligare 6mana synz iemrf (?) tolfmana syn consons (?) at behålla b:te böxel Flodalen, thet rätten och icke ogilla kundhe in, uthan få wara in til 24 fyra ifrån Medelpad [meldhpat] om dhetta skier skådhar

13.
Sackfeltes Hemming Biörnsson i Fyrås, och Jon Eriksson ibidem, i dhet dhe lageligen stämb blef medh sino documenter och skiäl, at swara Christian i Viken, för dhes sigh emelan agerande sak hwardhera til sine 3 m:r ...    ... 6 m:r.

14.
Upbödh första gången Anders Jönsson i Strand Bredgården, sålt för 120 rd:r.

15.
Trädde för rätten ländzman Måns Andersson Spiellerus, och hadhe een prätention emott sin antesessor Mårten Tedt /:hwilken nu för sin nödhige wärf och ährendher frånwarandhe ähr:/ och påstmästaren Hans Larsson sin sack att answara fuhlmächtigh giordhe; i dhet enär b:te Mån sitt hemman öfr. Knutsgård (i Ede) uthi Mårten Tedtz hängd att häfda ombetrodde, medh slutitt contract och förordh att b:te hemman af honnom wedh lageligit bruck hållas skulle, hwilket nu b:te Måns bekiänner ey skiedt och effterkommit wara, uthan hafr sådt bådhe halme och trädhe, och jordhen illa brukat, hwar af han stort men och skadha lidit hafr.
   Emott dhetta som bewisligit fans, hadhe Tetenz fuhlmächtigh Hans Larsson ey mot bära, och sadhe sigh om dhes beskaffenhet ey weta, hwarföre detta af rätten considererades och sluto, att Tetten för dhes skadheståndh till Måns 6 rd:r gifwa skulle.

2. Beswäradhe sigh i lika måtto ländzman Spiellerus att dhen afra, hwilken han bordhe af sitt hemman att niuta, uthaf Mårten Tedt, som war 32 skiyllar, hwar skiyll om en ordt werderat, att summan till 8 Rd:r upstegh. Blef slutitt, Mårthen Tedt detta att betala.

3. Angaf ähn yterligare ländzman Spiellerus, huru såsom offtab:te Mårten Tedt hafr till sigh anammat åthskillige upbördher och intett beståndhe uthi mihlstålpe- och skiäneke peningr, hwilket han emott richtigh rächningh för sådant clarerat hafr, uthan att resten, till 6 ordt och 16 skillingh bewisligit fans. Sedan och att Tetten af Spielleru hafr annamat 1 plogh och en ploghskiära beggie werderat för 1 ordt, ytermera upbrändt en balck werderat för 1 ordt 8 skill; Hwilket alt blef af rätten samtyckt Mårten Tedt dhetta att betala.

4. Kiähradhe ländzman Spiellerus effter een qwarn ligiandhes i Fyrås åhn, Funno rätten billigt, att b:te qwarn hwilken wndher ländzmanz gårdhen tillförendhe lydt och legat hafr, skulle nu igen till gårdzenz gangn och nytta restitueras;

16.
Föregafz huru såsom Mårten Tedt någon bodskapt hwilken Spiellerus tilkom, och för hanz giäldh i arest tagin blef, dhen mb:te Tedt måste uthi aresten födha, altså beslötz att Spiellery till Tedten för dhes omknadh på bodhskapen 4 Rd:r.

   antecknat på inhäftat brevs adressida:
Anno 1664 d. 26 Novemb:r tå laga tingh höltz medh almogen uthi Hammerdahl beswäradhe sigh Knut i Odensala [Onsala] huru såsom Per Broddesson i Öhn hafwer sigh såldt een odugeligh qwarn hwilken sedhan såldh ähr til en man i Medelpad, then sigh och beklagadhe öfwer samma qwarn. Wardt slutit af nämbden at b:te Pehr skulle betala b:te Knut i Onsala så högt som b:te Pehr henne såldt hafwer. Atessteras


Föregående protokoll    -     Upp    -     Nästa protokoll

tillbaka