Hammerdals tingslags Dombok 1663 Ht
(Källa: Jämtlands domsagas domböcker 1661 -1666 , vol. AI:5, sid. 166 - 168. ÖLA)
1663 den 27 Novemb. höltz laga tingh medh allmogen i Hammerdaal, wederwarandes cronones befallningzman wellbetrodde Daniel Bertilsson, sampt dhe edsworne lagrättesmän

Nilss Anderson i Ede     Anderss Joenson i Ede
Erik Nilson i Åsen       Christen Person i Viken
Peder Erikson i Sikås      Oloff Erson i Ede
Joen Larson i Solberg      Mattis Anderson i Fagerdal [Faida]
Erik Pålson i Tullingsås     Jöns Danielson i Tullingsås
Erik Joenson i Jonsgård     Erik Broddeson i Risselås

1.
Publicerades Kongl. May:tz. vår allernådigste Konungz och Herres uthgångne placat angåande visse hästemarknaders inrättandes, daterat Stockholm den 29 martij 1663, medh dhes fölliande H. grefl: exellentz Johan Oxenstiernas skriftelige befallningh â dato Stiernesundh den 24 julij 1663.

2.
Där näst uplästes Högkongl. May:tz placat, Om det falske silkes, sampt uthsträckiande klädes införsell, sub dato den 7 aprilis anno 1663. Där medh bijfölliande hans höggrefl: exellentz och nådes Her gouverneurens alfvarlige befallningh, at sådant vederbörligen till effterrättelse skall publiceras och förkunnas giffvit Stiernesundh den 29 martij anno 1663.

3.
Befallningzmannen Daniel Bertilson publicerade för allmogen hogl: Cammar collegij ordningh om cronones tijende som uthgiöres för at ingen dherifrån frij vara skulle, uthan dhen uthgiöra, vare sigh ryttare eller bonde eller ehoo som gård brukar.

4.
Publicerades Kongl.May:tz placat om cronones parcher uthi fiske-vatn, skogh och mark, muulbeet, och huadh som dher till länder, huare sig hälst för hvadh slagz fiskie thet vara kan, at bevijs ther på skulle skaffas aff huem the thet böxlat haffver, och hurulunda the thär till komne ähro, så sade allmogen at the nytt haffva bekommit breff thär om, och intet haffva hafft tijd till at copiera them uth, uthan ländzmannen haffver tu eller tre exemplar till sigh, och befallningzmannen intet beskedh thär om än nu bekommit.

5.
Angaff landzskriffvaren well:t Lars Jonsson at en bonde Erik Jonsson i Jonsgård, i förledet åhr -62 emedan han var här vijdh tinget och var tolfman, leffvererades kyrkiotijenden, och bleff altså han uthslutin uthur cronones längdh, och så snart han kom hem haffver han leffvererat tienden till kyrkiovärderna och tillijka medh the andre ingenlöst dhän för 1 Rd. och effter som hans tiende intet bleff infördt i längden skall han ännu betala landzskrifvaren dhen samma Rikzdaler, och dher till sakfältes till 3 Rd. för försummelse at han dhen dhå intet straxt inleffverede.

6.
Per Svensson i Skarpås opbiuder een gårdh, Olof Larssons i Ede, om trettan mälinger för tio Rd. dhen han aff ödemark optagit och upbrukat haffver, förste gången.

7.
Framträdde för rätten inspector öffver måål och wicht Peder Mattson factoren öffver tobaket, fullmächtige, och angaff at ländzmannen Mons Mårten Teet skulle vara kommit i et oppenbart rychte at skulle haffva fördt en post tobak hijt öfver ifrån Norge och såldt emot Kongl. May:tz uthgågne placat. Mårthen Teet beropte sigh på Nils i Bredgård at han thär om skulle witna aldenstund han war medh honom i fölliet, och thet sades att Nilss i Bregårdh skulle sådant uthspridt at han skulle haffva hafft 4½ wågh och dher till sade han at han intet hade meer än 4½ skålpundh, så huilken fram fodrades at han edeligen wittna skulle så mycket honom härom kunnigt war. Och såsom Nilss bekiände at han dät uthi dryckenskap sagt at Mårten något tobak hijt fördt haffver, och stodh och simulerade. Dherföre saakfältes han tillijka med Mårten huartera till sine 8 daler sölfm:t effter den 6 puncten i placatet om tobaketz olofl. införtzell, giör tillhopa penninger ... ... 64 mk:r.

8.
Framkom för rätten Sven Andersson och besvärade sigh at Claes Jonsson i Sikås hade et stycke åker om fäm eller 6 mälingar in vijdh hans dyngekast, och såsom samme åker stycke lågh så när vijdh hans gårdh bleff beslutit aff rätten, at bemelte Claes Joenson skulle uplåta samma åkerstycke till Sven Anderson på Åsen, och bleffvo så sigh emellan förlikte at, Sven Anderson skulle giffva Claes Joenson 6 ort för huar mälingh.

Landzskrifvaren fodrar aff ländzmannen Måns Andersson och kyrkiovärdarna pro A:o 1660 aff Hammerdal 5 Rd. 15 sk. Aff Ström sochn 6 Rd. 16 sk. och dher på resolverades aff rätten at Måns Anderson skulle ofördrögieligen betala till landzskrifvaren samma penninger.

9.
Framträdde kiöpmannen Isak N. och beklagade sigh hurulunda såsom han den 25 novemb om nattetijd tå han ther medh någre ryttare sigh druckit haffva, ähre ifrån honom bortstulit 22 Rd. in specie jempte och en gullringh för fyra Rd. Nu beslötz aff rätten, at samma ryttare sigh ther ifrån medh laga edh purgera skulle, remitterades dherföre till näste andre dagen

10.
Anders Blink ryttaren beskyller een bonde Erik Svensson i Håxås [Häkzåsen] at han skulle haffva tagit någon maat från honom på myran förledne sommar när the ther slogo, så kunde till huilket Erik Svenson thet intet förneka kunde uthan bekände sig tagit 1½ kaka brödh och så mycket smör som han dher kunde äta, och miölken sammaledes så mycket han kunno förtära, och för hans fattigdom skull såsom och at åklagaren beer för honom saakfältes han till 12 öre effter 22 cap: i Tiufmålabalken.

11.
Per Gudmunsson [Peder Gundmunson] i Kallsta opbiuder Rickard [Rekordh] Larssons gårdh i Prisgård som han haffver till under pant aff honom för 30 rikzdaler. Förste gången.

(I marginalen vid 11 och 12: "Lijtz tingelagh")

12.
Erik Jonsson i Rise (?) [Rijse] i Hammerdals sochn opbiuder Lars Jonssons gårdh i Föllinge sochn i Slätta som han haffver kiöpt aff honom för 60 Rd. Förste gången.


Föregående protokoll    -     Upp    -     Nästa protokoll

tillbaka