Hammerdals tingslags Dombok 1656 Ht
(Källa: Jämtlands domsagas domböcker 1654 -1660 , vol. AI:4, sid. 104. ÖLA;
§ 3 och 4, samt Ingress: Mikrokort S 3616, Svea Hovrätts renoverade domböcker.

ANNO 1656 den 27 Novemb: höltz lagha tingh medh allmogen i Hammerdal, nährvarandes landzskrifwaren förståndigh Lars Jonsson uthi befalningzmans ställe sampt de 12 edsworne laghrettes män. N:
Nilss Andersson i Edhe             Nilss Andersson i Bregårdh
Pehr Erichsson i Jonsgårdh         Pehr Erichsson i Sijkås
Erich Nilsson på Åsen             Daniel Oluffson i Goxsiöö
Erich Jonsson i Sijkås             Oluff Thorsson i Hallen
Christiern Pehrsson i Wijken         Oluff Andersson i Solbergh
Anders Pålsson i Tulsås     och     Swän Siulsson i Wallen.

1.
Angaff lähnsman Hans Eriksson i rätta, thed en ungh drängh Per Nilsson i Ede, hafwer belägrat Anna Persdotter i Hallen, och aflat barn samman, ähr aff ächta sängh född. Will och henne till ächta tagha. Derföre dömbdes han till penningar för lönskeläger - 20 m:r, effter det 3 cap: Gifft:m B:LL.

2.
Olof Persson i Fyrås, ähr lageligen stämbd till tingz för slagzmåhl och will icke parera. Saakfälles till - 3 m:r.

3.
Förmantes allmogen med högsta flijtt uthj rättan och betimmeligh tijdh clarera sine vahnlige uthlagor med rästen.

4.
Wardt och tillsagdt att allmogen medan winter föret påstår, framföra wärcket till broons, sampt wäga byggningz förfärdande.


(Ingress till den renoverade Domboken för Jämtland, 1656:)

Dommar och saaker aff Jämptelandh, å den Högh Edle och Wälborne herres, Herr Erich Oxenstierna Axelsons, Grefwes till Södermöhre, Frijherres till Kimitho, Herres till Tijdöhn, Wijby och Jiurestadh, Sweriges Rijkes Rådh Cantzeler, och Præsident uthi Kongl: Commercie Collegio, Laghman öfwer Wäster Norlanden medh lappmarcken, Jämptelandh och herdalen, wegnar, hölt jagh Pehr Claßon Broman laga tingh medh allmogen uthi landzskrifwarens Ehrligh och förståndigh Lars Jonßons nährwaru, uthi effterskreffne sochner, pro Anno 1656.


Föregående protokoll    -     Upp    -     Nästa protokoll

tillbaka